Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 168 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species
BARTOŇ, Daniel
Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to relate egg density to abiotic conditions of the spawning ground and identify optimal conditions for the eggs. Egg densities were also studied during spawning season when hydropeaking occurred. In the experimental setup, egg detachment rates were tested with different speeds, substrate type and exposition time and critical conditions for the eggs were assessed.
Nádorová onemocnění a zdravý životní styl: Socio-epidemiologická studie
Coganová, Klára ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Prevalence nádorových onemocnění v celosvětovém měřítku stále stoupá, rychleji v ekonomicky vyspělých zemích. Přitom dle současných vědeckých poznatků by se nejméně jedné třetině případů dalo předejít osvojením zdravého životního stylu. Předkládaná práce si proto kladla za cíl analyzovat prevalenci nádorových onemocnění v souvislosti se životním stylem obyvatel evropských zemí, resp. 63 772 respondentů studie SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Práce obsahuje teoretické ukotvení problému a analytickou část. V empirické části byly sledovány rozdíly v prevalenci onemocnění respondentů z 16 evropských zemí. Metodou binární logistické regrese byl analyzován vztah mezi výskytem nádorových onemocnění celkem a skupinami onemocnění vymezenými konzumací alkoholu, kouřením, obezitou a životním stylem respondentů. Zkoumání bylo rozšířeno o sumarizující ukazatel Index zdravého životního stylu sestaveného z proměnných kouření, nárazová konzumace alkoholu, pohybová aktivita, tělesná hmotnost a konzumace ovoce a zeleniny. Analýza mimo jiné prokázala, že s poklesem indexu zdravého životního stylu se riziko výskytu nádorových onemocnění u mužů i u žen zvyšovalo, výrazněji u mužů. Klíčová slova: nádorová onemocnění, prevalence, index zdravého životního stylu, SHARE, respondent, binární...
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Dzúrová, Dagmar (oponent)
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie
Chráska, Miroslav ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie Abstrakt Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje
Stýblová, Julie ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví odděleně. Pro zhodnocení vývojových trendů byly použity ukazatele naděje dožití při narození, dále pravděpodobnost úmrtí, která posloužila pro zhodnocení úmrtnosti podle věku, a pomocí jednorozměrné dekompozice byly určeny příspěvky jednotlivých věkových skupin ke změně naděje dožití při narození. Pro detailnější pohled byla hodnocena úmrtnost na vybrané skupiny příčin smrti, která byla analyzována pomocí standardizované míry úmrtnosti a pohled doplnila dvourozměrná dekompozice, díky které byly určeny příspěvky věkových skupin a hlavních tříd příčin smrti, které umožňují zhodnotit, jak se která věková skupina a třída příčin smrti podílela na změně naděje dožití při narození. U všech států dochází ke zvyšování naděje dožití při narození a nejsou pozorovány žádné náznaky zpomalení. Výsledky ukazují, že se k sobě jednotlivé státy přibližují a nevykazují příliš velké rozdíly. Vybrané státy mají podobné trendy, kdy se snižuje úmrtnost ve starších věkových skupinách a dochází ke změně pořadí nejvýznamnějších příčin smrti. Klíčová slova: Úmrtnost, věk a pohlaví, příčiny smrti, naděje...
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích
Straka, Jakub ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat vývojové trendy úmrtnostních poměrů produktivního obyvatelstva ve věku 20-64 dokončených let ve 31 vyspělých zemích světa v období 1995-2010 a nalézt a popsat případné podobnosti a rozdílnosti mezi nimi. K tomu byl použit ukazatel intervalové naděje dožití, který souhrnně popisuje intenzitu úmrtnosti v produktivním věku. Pomocí jednorozměrné a dvojrozměrné dekompozice pak byly zjištěny příspěvky jednotlivých věkových skupin a vybraných devíti hlavních skupin příčin úmrtí MKN k rozdílu hodnot intervalové naděje dožití mezi roky 1995 a 2010 v detailněji zkoumaných pěti zemích. Prostřednictvím analýzy vývoje tohoto ukazatele bylo zjištěno, že docházelo k prodlužování průměrné délky života obyvatelstva v produktivním věku ve všech vybraných zemích pro obě pohlaví a rozdíly v intenzitě úmrtnosti se mezi zeměmi snížily. Na tento trend v úrovni úmrtnosti v produktivním věku mezi vyspělými zeměmi hrála pravděpodobně hlavní roli redukce intenzity úmrtnosti obyvatelstva středního věku, především na vnější příčiny ve věkovém intervalu 20-54 let v zemích s nižší hodnotou intervalové naděje dožití. Avšak pro ověření této hypotézy by bylo zapotřebí zanalyzovat i další vyspělé státy s...
Statistika & My (č. 2/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí
Štiplová, Veronika ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí Abstrakt Cílem této bakalářské práce je nalézt podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti od roku 1990 do roku 2014 ve čtyřech skandinávských zemích (v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku). Úroveň úmrtnosti je nejprve porovnávána celkově a následovně za šest vybraných tříd příčin smrti (nemoci oběhové soustavy, novotvary, nemoci dýchací soustavy, vnější příčiny nemocnosti a smrti, poruchy duševní a poruchy chování, a nakonec nemoci nervové soustavy). Ve sledovaném období se ve všech analyzovaných státech u obou pohlaví zvýšila naděje dožití při narození a je po celých 25 let vyšší pro ženy než pro muže, i když byl nárůst u mužů vyšší než u žen. Nejvíce ke zvýšení naděje dožití při narození přispělo zejména snížení intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Na počátku 90. let představovala třída nemocí oběhové soustavy v analyzovaných zemích příčinu smrti pro přibližně polovinu všech zemřelých u obou pohlaví. Novotvary pak představovaly příčinu smrti pro dalších 20 % zemřelých, v Dánsku dokonce 25 %. Podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy se ve sledovaném období snížil na třetinu všech zemřelých, naopak novotvary tak začaly tvořit čtvrtinu zemřelých a v Dánsku třetinu zemřelých. Intenzita úmrtnosti na nemoci...
Vývoj a prostorová diferencovanost přirozeného pohybu obyvatelstva světa
PLACHÝ, Bohumír
Bakalářská práce se zabývá přirozeným pohybem obyvatelstva světa. Jejím cílem je analyzovat a zhodnotit přirozený přírůstek obyvatel jak z časového hlediska, tak i z hlediska prostorového, na úrovni velkých regionů světa, kontinentů a států. Ze získaných údajů vytvořit typologii států světa na základě odlišnosti procesů přirozeného pohybu jejich obyvatel. Vybranými ukazateli použitými k hodnocení jsou hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného přírůstku obyvatelstva. Získané výsledky jsou prezentovány formou grafických, kartografických a tabulkových výstupů.
Vliv vybraných faktorů na úroveň pasivní imunizace telat
ŘEŽÁBKOVÁ, Zuzana
Základem odchovu zdravých telat je dobrá úroveň pasivní imunity, která telata chrání v náročném období po narození. Ve sledovaném chovu Holštýnského plemene byl celkem u 57 telat posouzen vliv vybraných faktorů na úroveň pasivní imunizace, vyjádřenou jako obsah celkové bílkoviny v krevním séru telat. Vybranými faktory byla kvalita kolostra, čas prvního podání kolostra po narození, hmotnost a pohlaví telat. Správná úroveň pasivní imunizace byla ve sledovaném chovu prokázána pouze u 33 (57,9 %) telat. Nedostatečná imunizace se projevila ve vysoké mortalitě, která v roce 2017 dosáhla 10 %. Na úroveň pasivní imunizace měla největší vliv kvalita kolostra (P < 0,001) a čas prvního napití po narození (P < 0,0230). Ostatní sledované faktory (hmotnost a pohlaví telete) nebyly statisticky významné. Adekvátní péče o nejmladší věkovou kategorii je zcela zásadní a ovlivňuje rentabilitu chovu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 168 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.