Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komentovaný překlad vybraných částí "Vegan - Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel"; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Filková, Magdaléna ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN - die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské posuny. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa
Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny
Novotná, Jana ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou speciální frazeologické jednotky nazývané binomiály, konkrétně překladové varianty německých binomiálů při jejich převodu do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Náplní teoretické části je srovnání přístupů české a německé frazeologie a idiomatiky na základě prací Františka Čermáka a Haralda Burgera, vymezení pojmu binomiál v obou přístupech a dále zejména úvod do problematiky ekvivalence a překladatelských postupů dle Pavla Krejčího a také překladatelských posunů podle modelu Antona Popoviče. Empirická část práce se zabývá samotnou analýzou 100 vybraných binomiálů ze seznamu Wernfrieda Hofmeistera v korpusu InterCorp, kde zkoumáme překladatelská řešení při převodu těchto německých binomiálů do češtiny. Nalezené překladové varianty dále analyzujeme zejména z hlediska ekvivalence, překladatelských postupů a posunů. V závěru práce jsou dosažené výsledky zhodnoceny a jsou doporučeny možné oblasti dalšího výzkumu. Klíčová slova: binomiály, frazeologie, korpus, ekvivalence, překladatelské postupy, překladatelské posuny
Srovnání dvou českých překladů románu Mephisto od Klause Manna
Javůrková, Lenka ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním dvou českých překladů románu Klause Manna Mefisto (1936). První překlad pochází z roku 1937, druhý z roku 1962 a byl následně znovu vydán v letech 1984, 1986, 2000, 2004 a 2008. Pro poskytnutí širšího kontextu je v úvodní části představena osobnost autora a osud románu samotného se zaměřením na problémy spjaté s jeho opětovným vydáním po druhé světové válce. Následují stručné profily obou překladatelek a nakladatelství, v nichž román Mefisto poprvé vyšel. Deskriptivní translatologická analýza je v duchu Kathariny Reiß rozdělena do části vnějazykové a vnitrojazykové. Tyto části jsou dále rozděleny do kategorií vycházejících mj. z myšlenek Jiřího Levého a Antona Popoviče. Konkrétní kategorie byly zvoleny s ohledem na charakter vybraného textu. Na základě analýzy abstrahujeme užité překladatelské postupy, které zasazujeme do kontextu vývoje překladatelských metod v Československu. Přitom se soustředíme především na tzv. Fischerovu školu. Na pozadí teoretických myšlenek o stárnutí překladu se zamýšlíme nad zastaralostí vybraných překladů. V závěru práce uvažujeme nad možnými dalšími (mimojazykovými/pragmatickými) důvody disproporce ve vydávání obou překladů. Klíčová slova: Klaus Mann, Mefisto, srovnání překladů, překladatelská metoda, vícenásobný překlad
Komentovaný překlad článku "Zuckerbergs Zweifel"; Der Spiegel Online, 31.3.2017
Řehořová, Klára ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad textu Zuckergers Zweifel od německého publicisty Thomase Schulze, který byl publikován v roce 2017 v německém časopise Der Spiegel. Tato práce sestává ze dvou častí. V první časti je obsažen samotný překlad textu, část druhá je věnována odbornému komentáři. V rámci odborného komentáře jsem analyzovala text podle německé translatoložky Christiane Nord a její publikace Textanalyse und Übersetzen (1995), dále jsem se věnovala metodě překladu, překladatelským problémům a nakonec typologii překladatelských posunů. Klíčová slova Překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, překladatelské problémy, styl, text, lexikum, syntax, Mark Zuckerberg, Facebook, technologie, úspěch
Komentovaný překlad: Musik - Sprache - Rhythmus. Bemerkungen zu Grundfragen der Musikphilosophie.
Nedbalová, Josefína ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
V práci nejprve předkládám svůj překlad filosofické statě Andrease Lucknera Musik - Sprache - Rhythmus (2007), která je součásti sborníku ediční řady německého nakladatelství Edition Text + Kritik. Na překlad navazuje komentář, který má celkem tři části. V první řadě jde o analýzu originálního textu podle Christiane Nordové. Dále se práce zabývá překladatelskými problémy, s nimiž bylo její psaní spjato.Analýzu uzavírá souhrn překladatelských posunů podle Antona Popoviče a Jiřího Levého, jichž jsem se při převodu originálu do cílového jazyka dopustila. Práce je uzavřena popisem překladatelské metody. Překládaný text pojednává o vztahu hudby, jazyka a rytmu z hlediska filozofického, hudebněvědného a lingvistického. Jak sám autor předesílá, nejedná se o text s jasným a uceleným závěrem, což se při překladu místy jeví jako problematické. Při překládání reflektuji především funkční hledisko, na základě kterého byla zvolena překladatelská metoda. Snažím se zachovat dialektiku věrnosti a volnosti, při převodu maximálním způsobem zachovávám původní formu originálního textu. Věřím, že přeložená stať bude podnětem k zamyšlení pro ty, kterým jsou hudba i jazyk blízké a kteří se nebojí filosofie.
The Use of CAT Tools in University Translation Courses: A Case Study Based on Teaching with Memsource
Šanca, Filip ; Baisa, Vít (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Přestože jsou CAT nástroje pro práci překladatele čím dál důležitější, až téměř nezbytné, univerzitní prostředí se stále zdráhá zavést je do svých kurzů zabývajících se lokalizací. Cílem této diplomové práce je analyzovat a určit, jak se CAT nástroje používají na vybraných balkánských univerzitách, což je z hlediska výuky překladatelství důležité jako základ pro další výzkum. Sekundárním cílem práce je na základě výsledků zmíněného výzkumu navrhnout pedagogické postupy, které zefektivní stávající metody výuky CAT nástrojů. Konečným cílem je pak vytvořit kurz, který by mohly využít univerzity se zájmem o implementaci výuky CAT nástrojů do svých osnov jako úvod do těchto nástrojů. Primární motivací této diplomové práce je absence vědeckých prací zabývajících se použitím CAT nástrojů na vysokých školách a případových studií, které by mohly být využity jako referenční materiál. Ještě výraznější nedostatek je pak prací pojednávajících o restrukturalizaci sylabů za účelem zvýšení zaměstnatelnosti studentů. Zařazení CAT nástrojů do výuky přitom může do budoucna zaměstnatelnost pozitivně ovlivnit, což je cíl, který si klade tato diplomová práce. Výzkum bude proveden mezi univerzitami, jež jsou součástí akademického programu v Praze sídlící společnosti Memsource, která je vývojářem a zároveň poskytovatelem...
Komentovaný překlad: Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück - Geschichte und Erinnerung
Bukovská, Karolína ; Žárská, Monika (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tuto bakalářskou práci tvoří komentovaný překlad tří kapitol z výstavního katalogu Das Frauen- Konzentrationslager Ravensbrück - Geschichte und Erinnerung. Katalog obsahuje texty ze stálé výstavy, jež byla v roce 2013 otevřena na místě bývalého nacistického koncentračního tábora (v dnešním Památníku Ravensbrück). Výstava mapuje historii tohoto ženského tábora i životní podmínky vězeňkyň. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - překladu vybraných kapitol z němčiny do češtiny a odborného komentáře. Komentář obsahuje analýzu výchozího textu podle modelu německé translatoložky Christiane Nordové, popis překladatelské metody a postupů a typologii překladatelských problémů a posunů. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelská metoda, překladatelský posun, překladatelský problém, Ravensbrück, koncentrační tábor, nacionální socialismus, druhá světová válka
Vysokorychlostní akviziční systém
Svoboda, Tomáš ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží práce na omezené možnosti dnešní součástkové základny. V práci je proto provedena studie trhu dnes dostupných obvodů a hotových modulů. Výsledný návrh je postaven na bázi dostupných vývojových modulů, pomocí kterých je dosaženo vzorkovací rychlosti až 5 GSa/s při 12bitovém rozlišení. Získaná data jsou zaslána do počítače přes rozhraní Ethernet za použití lwIP stacku a jádra TEMAC na procesoru Microblaze.
Srovnání (a historická podmíněnost) výstupů ze strojových překladačů
Kyselová, Soňa ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Předmětem této diplomové práce je strojový překlad, jehož výzkumu se lingvistika (a později i translatologie) věnuje poměrně dlouho a který se v posledních letech dostal i do popředí zájmu širší veřejnosti. Cílem této práce je postihnout vývoj kvality výstupů z veřejně dostupných překladačů v čase. Teoretická část se proto nejprve zabývá strojovým překladem obecně, tedy základními definicemi, stručnou historií a možnými přístupy, poté jsou představeny veřejně dostupné online překladače a metody hodnocení kvality strojového překladu. V závěru této části je popsán metodologický model pro část empirickou. V empirické části se na vzorku překladů vyhotovených s využitím veřejně dostupných online překladačů ověřuje, jak se vybrané překladače vypořádají s jednotlivými textovými typy a zda dochází ke zlepšení kvality výstupů v čase. Za tímto účelem je provedena jak translatologická analýza překladů, která zohledňuje textový typ, sémantickou, lexikální, stylistickou a pragmatickou rovinu, tak hodnocení na stupnici za účelem zhodnocení celkové použitelnosti překladu. V závěru práce jsou porovnány a shrnuty výsledky empirické studie. Na základě tohoto srovnání jsou vyvozeny závěry a nastíněny obecné tendence vyplývající z empirické části práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
62 SVOBODA, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.