National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Influence of English on Czech Electrical Engineering and ICT technical texts.
Vojíř, Martin ; Reich, Pavel (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu angličtiny na české odborné elektroinženýrské a IT texty. Rozebírá a analyzuje globalizaci angličtiny, její rozšíření ve světě a také její vliv na společnost jako takovou. V závěru se věnuje samotnému porovnávání odborných elektroinženýrských a informačně technologických textů a jejich následné analýze.
Cultural Evolution of E-sports: Content, Context and Culture
Straka, Václav ; Reich, Pavel (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eSportů a s nimi spojenými kulturními projevy. eSport je pojem popisující hraní videoher na profesionální úrovni. Cílem práce je popsat vývoj komunity eSportů a současný stav této komunity v zemích, kde jsou eSporty nejpopulárnější. Úvodní kapitola se zabývá a historickým vývojem eSportů a následným vznikem profesionální hráčské základny. Následující kapitola popisuje stav eSportů a přístup veřejnosti k nim v zemích, kde je profesionální hraní populární. Další kapitola pojednává o žánrech videoher specifických pro eSporty. Každý žánr je podrobně charakterizován na základě specifických znaků včetně uvedení příkladů konkrétních populárních her v daných žánrech. Práce dále pokračuje popisem profilu profesionálního hráče a procesu, jak se stát profesionálním hráčem. Kapitola také analyzuje generovou a rasovou problematiku v eSportech. Poslední část práce se zabývá kulturním rámcem videoher a kategorizací eSportů.
English as a Lingua Franca in Multinational Corporations: A Case Study of Everyday Communication
Ryzhkova, Vera ; Reich, Pavel (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce vysvětluje problematiku anglického jazyka jako lingua franca a jeho využití v každodenní komunikaci v nadnárodních společnostech. Práce sestává z teoretické a praktické části. První část popisuje status anglického jazyka jako celosvětového jazyka a jeho využití v globálním rozsahu. Pomocí Kachrova modelu také popisuje současnou pozici anglického jazyka ve světě. Druhá část se věnuje praktickému využití anglického jazyka jako lingua franca v mezinárodních společnostech a zvažuje tři z nejrozšířenějších žánrů obchodní komunikace. Veškerý analyzovaný materiál byl použit ze zdrojů interní komunikace v nejmenované mezinárodní společnosti
Architectural visualization in virtual reality
Hložanka, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce se zaměřuje na nynější podobu virtuální reality a její využití v průmyslovém designu a architektuře. Je rozdělená do dvou částí. V první částí je popsána historie virtuální reality včetně fází vývoje a nejpopulárnějších produktů. Dále jsou v ní porovnány současné produkty virtuální reality dostupné pro uživatele spolu s technologiemi pro sledování pohybu uživatele a jeho interakce s virtuálním prostředím. Jsou v ní také vysvětleny problémy při zavádění virtuální reality do pracovního prostředí, a nakonec je uvedeno několik příkladů využití virtuální reality v průmyslu. Druhá část se zaměřuje na jednu z těchto možností využití virtuální reality – architektonickou vizualizaci, přičemž je v ní popsána její evoluce, jsou v ní porovnány softwarové možnosti pro její tvorbu a zobrazování, a nakonec je ukázán příklad přenesení reálné místnosti do virtuální podoby. Závěr se zaměřuje na možnosti rozvoje virtuální reality, výsledky porovnání softwarů pro architektonickou vizualizaci a proces tvorby příkladu vizualizace.
Development of display technology
Mudrich, Tomáš ; Reich, Pavel (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Cílem této semestrální práce je poskytnoust stručný popis vývoje zobrazovacích zařízení od prvních displejů až po nejmodernější technologie a technologie, které budou používány v blízké budoucnosti Tato práce popisuje vlastnosti jednotlivých typů displejů, princip fungování použitých technologií a specifikuje výhody a nevýhody jejich použití.
Evaluative Language in Electronic Product Reviews
Polášek, Radek ; Mihai, Hana (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky nebo mp3 přehrávače. Mobilní telefony jsou ale jedním z nejpopulárnějších produktů. Z tohoto důvodu, jsou recenze mobilních telefonů perfektním zdrojem pro tuto tezi. Účel této práce je analyzovat a demonstrovat prostředky ohodnocení jazyka v reklamní mluvě a odhalení strategií a jazykových prostředků použitých k ovlivnění čtenáře, při apelování na city, morálku a estetiku chápání. Předpokládám, že recenze jsou zaujaté díky použité formě jazyka, která může obsahovat osobní názory autora nebo metody manupulace se čtenářem. Tyto metody mohou být použity při stylizaci textu, mohou apelovat na emoce nebo sociální zázemí čtenáře nebo mohuu být použity při rozhodování o tom zda a jaké informace v recenzi poskytnout. Tato teze ověří, zda je tato hypotéza platná.
Effectiveness of Machine Translation
Kvapil, Lukáš ; Reich, Pavel (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Práce hodnotí strojový překlad z hlediska problémů kterým čelí, popisuje nejčastější metody a přístupy a s pomocí praktických ukázkek překladů, hodnotí, kvality a možností využití. Problémem jsou v první řadě odlišnosti mezi jazyky, které mohou mít odlišnou flexi, mluvnické kategorie nebo slovosled, a jsou tedy vyžadovány metody, které by tyto morfologické, gramatické a syntaktické odlišnosti zohledňovali. Další problémy jsou na úrovni sémantiky, kde musí překladače správně identifikovat význam slova a zvolit vhodný překlad. Ovšem možnosti porozumění významu jakožto i zohledňování kontextu jsou u počítačů omezené, stejně tak jako větší překladatelská rozhodnutí ohledně celého textu. Úspěšné řešení těchto problémů by vyžadovalo kompletní umělou inteligenci, která však v současnosti není k dispozici. Nejvyšší úrovně umělé inteligence dosahují patrně překladače, používající neuronové sítě, což je nejmodernější metoda strojového překladu, kterou již používají i některé běžně dostupné internetové překladače. Praktická ukázka na několika typech textů, přeložených z Angličtiny do Češtiny a naopak pomocí Google Translate ukázala, že strojový překlad pomocí neuronových sítí se velice úspěšně vypořádává s množstvím jazykových odlišností a dovede překládat termíny a delší fráze, stále ovšem produkuje množství chyb často bez předvídatelné příčiny a jeho chování je celkově nekonzistentí a citlivé na změny. Doposud tedy neexistuje universální systém, který by byl schopen plně automatického překladu vysoké kvality. Aplikace strojového překladu je vždy omezena buď sníženou kvalitou textu, nebo nutností návrhu systému pouze pro specifický účel a omezené pole působnosti. Strojový překlad tedy může zvyšovat efektivitu překladu jako takového pří nutnosti lidského zapojení, ale v dohledné době nenahradí lidské překladatele.
Linguistic Analysis of the Press Releases of a Selected IT Company
Přidal, Tomáš ; Haupt, Jaromír (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na manipulativní jazyk užívaný tiskových zprávách. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je vysvětlen pojem tisková zpráva a zároveň jsou popsány všechny náležitosti. Dále jsou popsány metody cílené komunikace, přesvědčování a manipulativního jazyka. V praktické části je provedena analýza tiskové zprávy za pomoci nabitých znalostí. Cílem této práce je analyzovat a identifikovat takový jazyk v tiskové zprávě.
Comparative Analysis of Selected CAT Tools
Martinka, David ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je najít a porovnat dva volně dostupné a dva placené CAT nástroje. Pro tento účel byly z volně dostupných vybrány nástroje OmegaT a Across, zatímco z placených MemoQ a SDL Trados Studio 2015, vzhledem k tomu, že splňovaly požadované požadavky. Všechny aplikace byly testovány a zkoumány za identických podmínek (= stejným testovacím souborem). Poté byly aplikace zhodnoceny a byla z nich vybrána ta nejlepší.
Commented translation
Zorkin, Andrii ; Reich, Pavel (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
V této bakalářské práci je uveden komentovaný překlad. Zvolená kniha má název “Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1”, kterou napsal Štěpán Berka. Podle mého názoru analýza překladu pomáhá ukázat zásady a hlavní problémy, které můžou v průběhu překladu vzniknout. Tato práce se snaží vysvětlit základní vlastnosti překladu populárně naučného stylu.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.