Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a implementace sýstému pro testování databázových schémat
Káňa, Jakub ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Procházka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje pro automatické testování schémat relačních databází. Vývoj softwaru je cílen na podporu databázových systémů Microsoft SQL Server a MySQL. V úvodu je předložena rešerše problematiky komparace databázových schémat pří vývoji softwaru ve vývojářských týmech a jsou zhodnoceny vybrané nástroje nabízené trhem. V další části je uveden výklad historie vývoje databázových modelů a popis komparovaných objektů vyskytujících se v relačních schématech. Jsou uvedeny specifika zmíněných databázových systémů a způsob poskytování meta-informací o uložených objektech. V praktické části se dostává prostoru deskripci vývoje, řešených problémů a jsou charakterizovány principy fungování vyvíjeného systému. Samostatná kapitola je věnována použitým technologiím. Přínosem této práce je návrh a praktická implementace softwarového nástroje, v prostředí reálné společnosti, který je schopen na základě SQL (DDL) skriptů automaticky vytvářet databázové objekty a porovnávat je dle předem definované logiky.
Modularizace extrakce dat o veřejných zakázkách do RDF
Káňa, Jakub ; Mynarz, Jindřich (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozšířením extraktoru dat o veřejných zakázkách získaných ze serveru Tenders Electronic Daily. Tato práce pokrývá v modularizovaném extraktoru dalších 10 typů oznámení o veřejných zakázkách. Data jsou z XML souborů pomocí transformace převáděny do formátu RDF/XML. Rozšíření je realizováno pro formáty publikovaných dat TED-XML a META-XML. Práce dále rozšiřuje a osamostatňuje knihovny funkcí. Nově vytvořená knihovna funkcí je v práci zdokumentována. Pro zajištění správnosti extrahovaných dat z hlediska syntaxe a také použité ontologie jsou použity validační nástroje. Pro validaci syntaxe RDF/XML je použit nástroj Apache Jena Riot a pro testování správnosti výstupů z hlediska použití Public Contracts Ontology nástroj RDFUnit. Přínosem této práce je praktická část, která umožňuje převádět data z věstníku veřejných zakázek členských států EU do formátu RDF/XML. Vytvořené rozšíření umožňuje extrahovat data z oznámení typu F04 - F09 a F15 - F18.

Viz též: podobná jména autorů
2 KAŇA, Jiří
2 Kaňa, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.