Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic
Ambriško, Róbert ; Dingová, Vilma ; Dvořák, Michal ; Hájková, Dana ; Hromádková, Eva ; Kulhavá, Kamila ; Štiková, Radka
V tomto článku popisujeme model veřejných financí České republiky, v rámci kterého se zaměřujeme na modelování hlavních zdrojů rizika pro dlouhodobou fiskální udržitelnost, tedy výdajů souvisejících se stárnutím populace a souvisejícím vývojem vládního dluhu. Základní model se odvíjí od aktuální demografické projekce Českého statistického úřadu, která předpovídá klesající podíl populace v produktivním věku. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomický růst, vládní výdaje a příjmy v dlouhodobém horizontu v součinnosti s regulací a mikroekonomickými pobídkami vestavěnými v daňovém systému, resp. v systému vyplácení dávek. Stárnutí populace tak výrazně dopadá na budoucí vládní výdaje skrze starobní penze a výdaje na zdravotnictví, kde jsou náklady modelovány tak, aby odrážely technologický pokrok v léčbě nemocí spojených se stárnutím. Naše analýza ukazuje, že za předpokladu zachování současného nastavení parametrů fiskální politiky bude demografický vývoj od začátku 30. let 21. století implikovat záporné saldo primární bilance. Rostoucí primární deficity a související nárůst úrokových plateb pak povedou k rychlé eskalaci vládního dluhu. I když jsou kvantitativní výsledky modelu závislé na specifickém nastavení parametrů popisujících makroekonomický vývoj a fiskální politiku, široké spektrum našich citlivostních analýz ukazuje, že bez reakce hospodářské politiky i nejoptimističtější populační scénář implikuje neudržitelný vývoj veřejných financí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Labour Market Adjustment since the Global Financial Crisis: Evidence from a Survey of Czech Firms
Babecký, Jan ; Galuščák, Kamil ; Žigraiová, Diana
Tento článek ukazuje, jak české podniky reagovaly na změny ekonomických podmínek v důsledku globální finanční krize v letech 2008–2009 až do roku 2013 a zjišťuje, jak podniky přizpůsobovaly zaměstnanost, mzdy a ceny. Výsledky se opírají o dotazníkové šetření podniků, které bylo realizováno v rámci třetí vlny pracovní skupiny ESCB Wage Dynamics Network (WDN3). Souhrnně řečeno, zatímco změny poptávky byly během zkoumaného období kladné i záporné, celkový růst mezd zůstal nízký, ačkoli více podniků zaznamenalo spíše zvýšení než pokles celkové produktivity ve srovnání s náklady práce. Snižování nákladů práce probíhalo především pomocí snižování počtu nově přijatých zaměstnanců a individuálního propouštění. Hlavními překážkami v přijímání zaměstnanců byly nejistota ohledně ekonomických podmínek, vysoké zdanění práce a nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací. Četnost změn mezd byla v letech 2010–2013 nižší než předtím a je podniky přisuzována mj. silnější konkurenci. Stále se používalo zmrazování a snižování mezd, zatímco růst mezd byl spíše pozorován ve velmi malých a velkých podnicích a v podnicích se zahraničním vlastnictvím. Četnost změn cen v období 2010–2013 ve srovnání s obdobím 2008–2009 zůstala beze změn ve více než 80 % podniků. Častější změny cen byly způsobeny silnější konkurencí a volatilitou poptávky, zatímco změny kurzu vedly ke zvýšení četnosti změn cen na zahraničních trzích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Similarity and Clustering of Banks: Application to the Credit Exposures of the Czech Banking Sector
Brechler, Josef ; Hausenblas, Václav ; Komárková, Zlatuše ; Plašil, Miroslav
Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často zjednodušuje pouze na problém velikosti a nákazy vyplývající z propojenosti na mezibankovním trhu. Tato práce se proto v rámci analýzy dalších aspektů systémové významnosti zabývá problematikou podobnosti struktury bankovních portfolií a zkoumá, zda může přispívat ke vzniku systémových rizik. V článku je navržena sada metod pro empirickou analýzu tohoto problému v českém bankovním sektoru. Mezi hlavní zjištění patří to, že celková míra podobnosti portfolií českých bank byla v uplynulých letech relativně stálá a výrazně k ní přispívají především velké a zavedené banky. Identifikovali jsme ale také shluky velmi podobných bank, jejichž individuální tržní podíl je malý, ale které jako celek mohou tvořit systémově významný segment. Pokud navíc při měření podobnosti vezmeme v úvahu i pozorované úvěrové riziko, je význam těchto shluků ještě větší.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Makroekonomičtí analytici jsou často kritizováni pro nedostatek transparentnosti ve svých predikcích. Pro odvrácení této kritiky by měla být transparentnost predikčního procesu zvýšena vysvětlením a kvantifikováním příspěvků revizí dat a expertních úprav ke změnám mezi jednotlivými predikcemi. Tato studie popisuje metodu analyzující dekompozice změn mezi dvěma predikcemi vytvořenými lineárním strukturálním modelem. Navržený postup umožňuje rozložit rozdíly v těchto predikcích na příspěvky různých složek predikcí, např. nových dat, revizí nebo expertních úprav, a to i v případě, kdy jsou tyto úpravy modelovány jako očekávané z pohledu ekonomických subjektů v modelu. Při nejjednodušším použití tohoto postupu jsou analyzovány alternativní scénáře prognózy vycházející z různých předpokladů. Dále je analýza rozšířena přidáním rozdílu jednoho období mezi počátečními obdobími prognóz. Nakonec je pro demonstraci plného využití navrženého postupu replikováno Hodnocení plnění inflačního cíle ze Zprávy o inflaci III/2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
Tato studie se zabývá použítím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované nekonvenčním nástrojům měnové politiky a zejména možnosti využití měnového kurzu. Vysvětluje důvody pro další uvolnění měnové politiky, pro volbu kurzového nástroje i jeho konkrétní hladiny a jeho očekávané přínosy v případě ČR. Objasňuje rovněž, proč se nakonec ČNB rozhodla pro transparentní vyhlášení asymetrického kurzového závazku s potenciálně neomezeným objemem devizových intervencí. V závěru hodnotí dosavadní dopady oslabení měnového kurzu do vývoje české ekonomiky ve srovnání s tím, co bylo ze strany centrální banky očekáváno, stejně jako veřejnou debatu o uvedeném kroku ČNB a navazující změny její komunikační strategie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance: Selected Issues
Skořepa, Michal ; Seidler, Jakub
Regulátoři v mnoha zemích v současnosti zvažují způsoby, jak bankám stanovit dodatečné kapitálové požadavky založené na jejich domácí systémové významnosti. S cílem přispět k těmto úvahám článek rozebírá řadu témat týkajících se výpočtu systémové významnosti banky pro domácí bankovní sektor, jako jsou například volba použitých indikátorů nebo výhody a nevýhody práce s konsolidovanými nebo individuálními daty. Detailně je představen také postup určení adekvátní výše dodatečných kapitálových požadavků vycházející ze zásady „stejného očekávaného dopadu“ a jsou popsány některé jeho vlastnosti. Jako ilustrativní příklad praktického použití popsaných postupů jsou vypočteny hodnoty systémové významnosti a z nich plynoucí kapitálové rezervy pro banky v České republice. Článek také zdůrazňuje zásadní roli veřejné komunikace účelu kapitálových rezerv: regulátoři by měli vynaložit veškeré úsilí, aby vysvětlili, že uvalení nenulové kapitálové rezervy založené na systémové významnosti na danou banku by nemělo být účastníky trhu chápáno jako signál, že je tato banka příliš velká, aby padla (too big to fail), a že by tedy měla zaručenou veřejnou pomoc, pokud by se dostala do potíží.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Price-Level Targeting – A Real Alternative to Inflation Targeting?
Böhm, Jiří ; Filáček, Jan ; Kubicová, Ivana ; Zamazalová, Romana
Tento článek zkoumá režim cílování cenové hladiny ve světle současných teoretických znalostí a praktických zkušeností. Shrnujeme posun v ekonomické debatě na toto téma, počínaje tradičními argumenty z počátku 90. let 20. století, přes Svenssonův přelomový článek z konce 90. let a konče poslední literaturou ze začátku nového tisíciletí. Zvláštní pozornost věnujeme problému nulové hranice úrokových sazeb, časové nekonzistenci a komunikaci. Na praktické zkušenosti Švédska ze 30. let 20. století a Československa v letech po první světové válce ukazujeme výhody a nevýhody cílování cenové hladiny. V závěru zkoumáme podobnost vývoje cenové hladiny a inflace ve vybraných zemích cílujících inflaci s hypotetickým vývojem při cílování cenové hladiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.