National Repository of Grey Literature 106 records found  beginprevious97 - 106  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha ; Andert, David
Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů, je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním zdrojů energie. Základním a nejpoužívanějším zdrojem je dřevní hmota, ale je třeba hledat jiné zdroje rostlinné fytomasy a její zpracování do formy použitelné v zařízeních určených pro spalování dřevní hmoty. Cílem projektu je vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro výrobu pevných biopaliv, optimalizovat složení za účelem snížení emisí a zlepšení palivářských vlastností. Určit vhodné rostlinné materiály pro výrobu pevných biopaliv. Určit technologický postup výroby pevných směsných biopaliv. Získat informace o mechanických vlastnostech směsných pevných biopaliv na bázi kombinace dřevních a stébelnatých materiálů, tj. odrol, otěr, pevnost, trvanlivost, aj. V roce 2009 byly vyhodnoceny polní pokusy zaměřené na pěstování energetických trav, byly stanoveny výnosové charakteristiky v závislosti na termínu sklizně. Proběhly chemické rozbory fytomasy a spalovací zkoušky včetně měření plynných emisí.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dokončení simulací, konstrukčním úpravám a realizaci výměníků tepla, které využívají teplo odcházejících spalin z mikroturbiny.
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET)
ORTEP, s.r.o., Praha ; Polach, Roman ; Severýn, Petr ; Smolík, Jaroslav ; Havelka, Jan ; Schramm, Eduard ; Karafiát, Josef
Cílem projektu je optimalizace využití OZE při krytí energetických potřeb ČR, zejména prostřednictvím rozvoje KVET na bázi biomasy. Projekt přispěje k řešení programu RPV zmapováním, analýzou a vyhodnocením všech technologických procesů a souvislostí využití OZE pro KVET, zhodnocením všech možných konfigurací systémů získávání biomasy, jejího využití pro energetickou výrobu a uplatnění vyráběné elektřiny a tepla na trhu. V roce 2009 byla zhodnocena současná úroveň využití OZE a KVET. Pozornost byla soustředěna na technické a provozní aspekty zdrojů využívajících biomasu a na vyhodnocení efektů zdrojů využívajících biomasu. Procesy využívající biomasu jsou technicky zvládnutelné a provozně ověřené. Pro jednotlivé druhy biomasy byly určeny zdroje na jejich využití podle energetického a ekonomického hlediska.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Projekt pokračoval ve čtyřech etapách, ve kterých se zabýval: vypracováním literární rešerše, provedením laboratorních prací a stanovením analytických ukazatelů pro vybrané skupiny prvků a CHSK, sestavením databáze obtížně využitelných organických hmot, studiem důsledků procesu fermentace a kofermentace bio-látek různého původu (za různých procesních podmínek) na kvalitu a vlastnosti digestátu na laboratorních fermentorech, studiem důsledků procesu na vznikající digestát na poloprovozním fermentoru, posouzením dalších možností materiálového využití digestátu a možnostmi energetického využití digestátu.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Na základě provedených analýz vstupních surovin, vstupních směsí a modelových zkoušek kofermentace za zvolených podmínek s následným zhodnocením množství a kvality bioplynu a složení digestátu, bylo možno posoudit vhodnost jednotlivých organických materiálů (odpadů) pro proces kofermentace a navrhnout technologický postup kofermentace dané vstupní suroviny. Byly provedeny experimenty ověřující možnost alternativního využití digestátu pro energetické využití s možností následného využití tuhých zbytků.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET)
ORTEP, s.r.o., Praha ; Polach, Roman ; Severýn, Petr ; Smolík, Jaroslav ; Havelka, Jan ; Schramm, Eduard ; Karafiát, Josef
Projekt vymezil možnosti energetických zdrojů v ČR, analyzoval reálná kvanta disponibilní biomasy, stanovil způsoby jejího užívání, vyčíslil efekty a definoval rozsah nezbytných podmínek pro dosažení vyššího stupně racionality ve využívání OZE. Ve zprávě jsou uvedeny projekty využití biomasy, popis scénářů a jejich prvotní výsledky, energetické a ekologické aspekty scénářů a jejich ekonomické nároky. Jsou vybrány optimální scénáře a uvedeny parametry jejich hodnocení. Jsou diskutovány systémy podpor, především legislativní a dotační, využívání biomasy pro energetické účely. Zpráva v závěru shrnuje, za jakých podmínek by bylo používání biomasy jako energetického zdroje efektivní, a zda je pro její využívání příhodné i technologické prostředí ČR.
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku: Biomasa a procesy jejího využití z hlediska emisí částic a dalších polutantů - 1
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Fara, Milan
Projekt je zaměřen na Biopaliva jakožto pohonné hmoty, jejichž používání je legislativně upraveno. Problematika biopaliv zahrnuje požadavky na pohonné hmoty pro motorová vozidla a zavedení biopaliv až k podrobnějšímu popisu jednotlivých výrobních technologií (výroba bionafty, bioethanolu, methyl- a ethyl-terc-butyl-etherů, výroba syntetických paliv z biomasy, výroba syntézního plynu, výroba biomethanolu a bio-dimethyletheru. Je popsána výroba bioplynu a využití komunálního odpadu k jeho výrobě. Zvláštní kapitola je věnována emisím z lesních požárů. Je uveden přehled o množství spálené biomasy ve velkých zdrojích vedených v registru REZZO 1, a to pro zavedené kategorie biomasy v členění podle krajů a okresů. Projekt je zasazen do legislativního kontextu.
Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha ; Andert, David
Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním zdrojů energie. Cílem projektu je vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro výrobu pevných biopaliv, optimalizovat složení za účelem snížení emisí a zlepšení palivářských vlastností. Určit vhodné rostlinné materiály pro výrobu pevných biopaliv. Určit technologický postup výroby pevných směsných biopaliv. Získat informace o mechanických vlastnostech směsných pevných biopaliv na bázi kombinace dřevních a stébelnatých materiálů, tj. odrol, otěr, pevnost, trvanlivost, aj. V roce 2010 proběhly spalovací zkoušky ve vybraných spalovacích zařízeních při dodržení emisních limitů. Vhodným palivem se ukázal být psineček a kostřava. Zpráva popisuje produkci energetické fytomasy, výrobu zkušebních pelet, průběh spalovacích zkoušek a výsledky měření. Jsou uvedena zařízení vhodná pro spalování směsných peletek. V závěru jsou uvedeny dva publikované články.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.

National Repository of Grey Literature : 106 records found   beginprevious97 - 106  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.