National Repository of Grey Literature 114 records found  beginprevious105 - 114  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Řešení DEA modelů v prostředí WWW
Trezzi, Michael ; Jablonský, Josef (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Diplomová práce je věnována vytvořené aplikaci DEAMS. DEAMS je webová aplikace pro řešení úloh modelů analýzy obalu dat a vyznačuje se uživatelskou přívětivostí, použitelností a jednoduchou prezentací a interpretací výsledků.
Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Jasný, Vojtěch ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Špánek, Roman (referee)
The thesis is divided between two main topics: the first are trends in web application development on the client-side. Described are AJAX and COMET techniques, JSON format for data interchange, tools usable to debug Javascript applications and three Javascript libraries. Important part of client-side development are forms, which are far from ideal in their current state. Hence description of XForms and Web Forms 2.0 and their comparison is included. The second topic is server-side development. First the most used technologies used today are evaluated. Further, several frameworks are described and compared on a set of criteria. Python, Ruby and Java languages are represented.
Využití objektových technologií při vývoji webových aplikací
Miškovský, Václav ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Holiš, Radek (referee)
Cílem této práce je poskytnout souhrnný pohled na technologii .NET, především s ohledem na objektově orientovaný přístup k tvorbě webových aplikací, který s sebou přináší, a zároveň v kontextu ostatních (starších i současných) technologií vývoje webových aplikací. Práce je rozčleněna do 4 částí. První část popisuje principy objektově orientovaného přístupu a definuje webovou aplikaci tak, jak bude dále chápána v textu. Dále se zabývá vývojem v implementaci webových aplikací a stručně popisuje hlavní nástroje, které se k tomuto vývoji vážou. Druhá (hlavní) část se v úvodu věnuje novým a inovovaným technologiím vývoje webových aplikací a potom se zaměřuje konkrétně na technologii .NET, která je hlavní náplní této práce. Ve třetí (praktické) části jsou na příkladech ukázána řešení typických problémů tvorby webových aplikací (v .NETu a PHP). V závěru jsou zmíněny výhody objektového přístupu při vývoji nejen webových aplikací, sumarizovány poznatky a náměty pro další práci.
Technologie Microsoft SharePoint v podnikové praxi
Kapitán, Petr ; Lukašovská, Renáta (advisor) ; Marek, Michal (referee)
Cílem této práce je představení a zhodnocení přínosů technologií Microsoft SharePoint. Stěžejními produkty jsou zde Windows SharePoint Services a jejich nadstavba Microsoft Office SharePoint Portal Server. Popsána je základní architektura, základní stavební prvky, webové části, principy bezpečnosti nebo možnosti vyhledávání a customizace. Samostatná kapitola je věnována i možnostem vývoje webových aplikací na platformě SharePoint.
Porovnání Java frameworků pro vytváření webových stránek
Pösinger, Martin ; Švecová, Jarmila (advisor) ; Pelikán, Antonín (referee)
Cílem práce je zobrazit vývoj webových aplikací na platformě Java, představit javovské webové frameworky Struts, WebWork, Velocity a Tapestry, vytvořit metodiku pro porovnání těchto frameworků a porovnat je podle metodiky tak, aby si čtenář mohl zvolit framework, který bude jeho aplikaci nejlépe vyhovovat. První část, která končí kapitolou číslo tři, popisuje vývoj webových aplikací od počátku až k javovským webovým frameworkům a představí zkoumané frameworky. Pro konkrétní představu jsou zde popsány programy naprogramované ve všech frameworcích. Ve druhé části je vytvořena metodika a frameworky jsou podle ní porovnány. Na závěr jsou shrnuta pozitiva i negativa daných frameworků.
Actual trends in web applications development
Zgraja, Michal ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Špánek, Roman (referee)
Cílem práce je porovnat pět nejpoužívanějších PHP frameworků podle jejich vhodnosti pro tvorbu ?typických? webových aplikací požadovaných segmentem malých firem. V první kapitole jsou uvedeny předpoklady práce. Kapitola dvě popisuje současné trendy v tvrobě webových aplikací a zdůvodňuje omezení práce pouze na jazyk PHP. Třetí kapitola se zabývá MVC architekturou. V kapitole číslo čtyři je popis frameworků vybraných pro účely srovnání. Systém hodnocení je popsán v kapitole pět. Samotné hodnocení je obsahem kapitol šest a sedm a hodnocením výsledků se zabývá kapitola osm.
Specifics of web application develompent
Krejčík, Jan ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Ondrák, Jiří (referee)
Práce se zabývá webovými aplikacemi a jejich specifickými rysy. Pojednává o rozdílech mezi webovými a klasickými desktopovými aplikacemi, zdůrazněny jsou nebezpečí útoků. Rozebírá jejich výhody a nevýhody, upozorňuje na rozdílné činnosti při vývoji. V první části jsou také zmíněny některé prostředky používané pro jejich vývoj ? používané technologie, jazyky, vývojové nástroje a nakonec i nové frameworky. Druhá část práce se zabývá postupy a činnostmi při vývoji webové aplikace. Zmíněny jsou metodiky vývoje SW a vhodnost jejich použití.

National Repository of Grey Literature : 114 records found   beginprevious105 - 114  jump to record: