National Repository of Grey Literature 51 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Uživatelská příručka GEMIS 4.0
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodou LCA. Plní funkci rozsáhlé databáze. Vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, počítá emise škodlivých plynů, skleníkových plynů, produkci odpadů a potřebu obestavěné půdy. Praktické využití programu GEMIS. Databáze GEMIS. Algoritmy výpočtů. Popis programu GEMIS 4.0. Anglicko-německo-český slovník.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - textilní průmysl
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu životního prostředí do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací je uvedena databáze preventivních opatření. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Vstupy, výstupy a výrobní procesy v textilním průmyslu. Omezování znečištění v textilním průmyslu. Systémový přístup k zavádění čistší produkce. Základní popis výroby textilií. realizovaná opatření k recyklaci odpadů. Obecné techniky prevence znečištění a omezování odpadů v textilním průmyslu. Preventivní opatření u jednotlivých procesů a operací. Schémata - vznik odpadů při výrobě textilií. databáze preventivních opatření při výrobě textilií.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
V roce 2001 byly řešeny tyto části projektu: Strategie prevence a minimalizace odpadů (politiky resortů a dobrovolné aktivity podniků); Rozlišování mezi prevencí a minimalizací odpadu; Databáze o odpadech vzniklých při průmyslových činnostech a službách (textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy); Zkušenosti s preventivními opatřeními na místě vzniku odpadů; Interní a externí recyklace v ČR.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Příručka pro analýzu materiálových toků na úrovni regionu
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Sestavení registru materiálových a energetických toků. Vyhodnocení důležitosti toků pomocí multikriteriální analýzy. Sestavení systému monitoringu daného materiálového/energetického toku. Sestavení systému environmentálních indikátorů. Vyhodnocení environmentálních indikátorů. Přijetí opatření na základě získaných výsledků.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Cílem analytické části projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení z ČR získaná v 1. fázi projektu, vyhodnotit a určit výchozí hodnoty pro návrhy řešení. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Příručka pro analýzu materiálových toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Účelem této příručky je popis postupu sledování materiálových a energetických toků na podnikové úrovni, s cílem minimalizovat vliv činnosti podniku na životní prostředí. Příručka se zaměřuje především na prevenci znečištění a prevenci environmentálních rizik, které se projevují v hospodaření podniku především jako tzv. environmentální náklady. Minimalizace environmentálních nákladů je zpravidla spojena s obecným zvyšováním efektivity výrobního procesu, potenciálním snížením budoucích závazků a zvýšením image firmy ve smyslu vztahu podniku k životnímu prostředí.
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Přílohová část C obsahuje: Příloha 5: Hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (vozidla s ukončenou životností). Příloha 6: Metodika prognózování vybraných komodit (vozidla s ukončenou životností)
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (listopad 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza metodik materiálových a energetických toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Zkušenosti z EU, zákonné požadavky na sledování těchto kroků na úrovni podniku v ČR, detailní zhodnocení v ČR používaných přístupů a metodik a návrh metodik pro hodnocení materiálových a energetických toků na podnikové úrovni v České republice.

National Repository of Grey Literature : 51 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.