National Repository of Grey Literature 471 records found  beginprevious462 - 471  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Analýza trhu IS/ICT v sektoru fashion retail
Příklenk, Lukáš ; Pour, Jan (advisor) ; Rydziová, Jana (referee)
Tato bakalářská práce je průzkumem life style retailového trhu. Náhodně jsem vybral 10 obchodních řetězců provozujících jeden či více obchodů. Firma mohla být zařazena do průzkumu, pokud splňovala následující kritéria. Obchodní firma či řetězec provozuje jednu či více maloobchodních prodejen. Prodávaný sortiment spadá do oblasti life style retail trhu. Firma měla zájem o zařazení do průzkumu, a tím i o získání výsledků průzkumu. Porovnané technologie jsem vybral z analýzy společnosti Gartner Hype Cycle for Retail 2006. Technologii jsem zařadil do průzkumu, pokud byla hodnocena dle Gartneru jako ?transformational? nebo ?high.? Do dotazníku jsem také zařadil technologie, o kterých je vydávána řada odborných článků, jsou přínosné a obchodníci se o ně zajímají. Na konci práce čtenář najde výsledky průzkumu: kolik obchodníků využívá danou technologii a pokud ji obchodníci nevyužívají, jakým způsobem řeší danou problematiku. Dále pak jak velké investice byly spojeny se zavedením technologie a jak dlouhou dobu měla návratnost. Jaké hlavní přínosy jim technologie poskytla nebo jaké přínosy od ní očekávají. Práce je také určena potenciálním dodavatelům, kteří uvažují o vstupu na life style retail trh. Dodavatelé se mohou dozvědět, jaké technologie nejsou obchodníky využívány a kde je tudíž potenciál k získání nových zákazníků. Potenciální dodavatelé se také mohou seznámit s běžným chováním v life style retailu a najdou návod na to, jak by se měli pohybovat v tomto prostředí.
Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Dušek, Marek ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Kubelka, Ondřej (referee)
Práce se snaží zmapovat dva základní stavební prvky moderních webových aplikací, tj. technologii AJAX a webové služby, aby následně přinesla praktickou ukázku syntézy těchto technologií představením ukázkové aplikace TV Program v poslední, třetí kapitole. První kapitola je věnována technologii AJAX, její historii, výhodám a nevýhodám, následuje představení implementace na nejnižší úrovni pomocí JavaScriptu, aby v další části čtenáři představila dva zástupce ucelených řešení, frameworků Prototype a JQuery, které práci s AJAX technologií značně zpřehledňují. Zakončení této první části patří praktickým příkladům užití technologie v současném internetu, s odkazy na konkrétní projekty. Cílem první části je tedy shrnout možnosti AJAX technologie s jejich konkrétními dopady na uživatelský zážitek (pozitivní i negativní) a nabídnout zajímavé ukázky způsobů řešení vybraných úloh v závěru. Druhá, objemnější kapitola uvádí čtenáře do džungle rozdílných implementací webových služeb, po naznačení architektury je představena trojice klasických řešení, XML-RPC, SOAP a REST, aby následně bylo ke každému z nich uvedeno více variant možných realizací v jazyce PHP; prostor je věnován i popisu WSDL schématu. Cílem kapitoly je zmíněné technologie představit a uvést čtenáře do možností jejich implementací, konkrétně pro populární skriptovací jazyk PHP. Společně s pečlivou klasifikací jednotlivých způsobů realizace, jejich stručným zhodnocením a hlavně četnými ukázkami zdrojových kódů tak poskytuje jakýsi názorný manuál, který by měl čtenáři pomoci zorientovat se v uvedených technologiích a případně vybrat nejvhodnější řešení pro jeho vlastní práci. Konečně třetí kapitola stručně představí ukázkovou aplikaci TV Program, využívající všech dříve zmíněných technologií v různých implementacích. Součásti řešení jsou samozřejmě i plné, plně komentované zdrojové kódy. Práce nemá za cíl vyčerpávajícím způsobem představit všechny dotčené technologie, naopak, snaží se je dostatečně kategorizovat, ukázat z nich podstatné části a v případě čtenářova dalšího zájmu jej nasměrovat na detailnější specifikace.
Technologie RFID
Černý, Tomáš ; Pour, Jan (advisor) ; Derfler, Václav (referee)
Práce poskytuje přehled o problematice RFID technologií. Analyzuje historický vývoj RFID technologií, popisuje základní komponenty RFID systémů, normy spojené s RFID, bezpečnost RFID a trh RFID technologií. Dále se práce věnuje možnostem využití RFID technologií v různých oborech, zařazení RFID systémů do rámce podnikové informatiky a hodnotí efekty, které RFID technologie přináší. Práce také definuje doporučený postup pro zavádění RFID technologií do firmy.
Využití IT v oblasti personalistiky
Kohoutová, Lenka ; Střížová, Vlasta (advisor) ; Popelková, Julie (referee)
Diplomová práce analyzuje využívání nových technologií v oblasti personalistiky. První část diplomové práce se zabývá teoretickým úvodem do tématu personalistiky s navázáním a propojením nových technologií, které se v této oblasti objevují. Tato část slouží jako podklad pro praktickou část, která byla vypracována ve společnosti DHI a.s. Hlavním přínosem práce bude zanalyzování jednotlivých personálních činností a návrhy možností s přispěním nových technologií.
Strategická analýza společnosti Sellier & Bellot a. s.
Kobyláková, Jana Bc. ; Kovář, František (advisor) ; Strnadová, Jitka (referee)
Práce popisuje externí a interní analýzu společnosti Sellier & Bellot a. s., kde jsou využity analýzy mikrookolí a makrookolí. Dále jsou zde popsány podnikové zdroje, srovnávací analýza a analýza kvalifikací a klíčových kompetencí. Tímto práce hodnotí situaci společnosti na trhu.
Biometrické technologie a možnosti jejich nasazení
Jurica, Martin ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Hlavním cílem této práce je, na základě sumarizace všech informací o současných biometrických systémech, které jsou relevantní pro jejich vzájemné porovnání, sestavit univerzální metodiku, kterou by bylo možno použít ke klasifikaci těchto technologií a zároveň k výběru nejvhodnější biometriky pro nasazení v libovolném prostředí. Vytvořená metodologie bude následně použita na dvou příkladech z reálného světa ? analýzu stávajícího systému pracujícího na základě ID karet v malé společnosti a následně na konceptu nasazení těchto technologií na VŠE Praha, jakožto náhrady současného systému čipových karet. Část práce také tvoří příklady výběru dle této metodiky pro modelové provozy.
Technologie VoIP
Stieranka, Michal ; Šalamon, Tomáš (advisor) ; Eyberger, Milan (referee)
Práce nabízí principy moderních telekomunikačních technologií, zejména se zaměřuje na technologii VoIP (Voice over IP), neboli na Internetovou telefonii. První dvě části se soustředí na popis klasických telekomunikačních a datových technologií. Čtenář tak získá či si prohloubí znalosti principů klasické telefonie, seznámí se zde například s funkcí telefonních ústředen a telefonních linek, s různými technologiemi přenosu hlasu po pevných linkách apod. Dále čtenář získá nezbytný základ principů datových sítí. Třetí část je plně věnována technologii VoIP. Poslední část přináší praktické zkušenosti s používáním VoIP telefonů.
Logistické technologie se zaměřením na ECR v řetězcích obchodního typu
Pejznochová, Jana ; Pernica, Petr (advisor) ; Jirská, Petr (referee)
Práce rozebírá logistické technologie, podrobněji Efficient Consumer Response. Zabývá se příčinami vzniku, stručnou historií, prvky, přínosy pro podniky a implementací ECR v podniku. Cílem práce je ukázat, jak ECR funguje a jak je uplatňováno v praxi u výrobních i obchodních společností, jak ECR vnímají koneční zákazníci, a jak by při zavádění technologie měly postupovat podniky, které s ECR nemají zkušenosti.
Macromedia Flash Technology and Its (Practical) Application
Velička, Petr ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Jonák, Jiří (referee)
V oblasti internetu je Macromedia Flash světovým standardem pro tvorbu a distribuci interaktivního a multimediálního obsahu. Touto technologií můžeme vytvářet fascinující internetové prezentace, účinné reklamní kampaně, obchodní aplikace, výukové kurzy, on-line hry či interaktivní video. Flash dnes používá přes jeden milión vývojářů, kteří svými produkty mohou ihned oslovit více než 500 miliónů uživatelů internetu po celém světě. Rozšířenost na velké množství platforem umožňuje Flash aplikace přímo spouštět na osobních i kapesních počítačích s různými operačními systémy nebo mobilních telefonech. Cílem bakalářské práce je tuto technologii představit jak z pozice uživatele, tak z pozice vývojáře. Práce popisuje praktické využití této technologie v oblastech internetových prezentací, her a reklamních bannerů. Poté se zabývá vývojovým prostředím Flashe a popisuje některá specifika práce v tomto programu. Následně stručně popisuje praktický vývoj jedné flashové hry a nakonec přibližuje historický vývoj verzí Flashe a trendy. Přínos této práce spočívá v teoretickém popisu východisek této technologie a v její následné demonstraci na multimediální flashové aplikaci (hře). Tato práce by měla být také přínosem pro všechny se zájmem o tuto oblast a ukázat směr jakým by se měli vydat při komplexním poznávání této technologie.

National Repository of Grey Literature : 471 records found   beginprevious462 - 471  jump to record: