National Repository of Grey Literature 18 records found  previous11 - 18  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
VaZ s.r.o., Mšec ; ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Koruna, Ivan ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan ; Sedláček, Miroslav ; Holuša, Václav ; Sezima, Tomáš ; Pospíšilová, Eva ; Petrášek, K. ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena ; Michalová, Marie
Využití a odstraňování kalů z ČOV v ČR. Rešerše za období roku 2003. Současný stav, provozní poznatky - vyhodnocení schopností hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství. Ekonomická úvaha - posouzení procesu využívání a odstraňování kalů v ČR v regionu Svitavska. Poloprovozní ověření recyklace ČOV kalů. Vliv aplikace kalů na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci. Kaly z ČOV v ČR, zejména se zaměřením na mikrobiologické ukazatele.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Způsoby nakládání s kaly z ČOV v ČR - rozborová studie
VaZ s.r.o., Mšec ; Sedláček, Miroslav
Cílem studie je prověření způsobů nakládání s kaly v ČR podle typu technologií producentů kalu (vybraných ČOV) v jednotlivých regionech ČR ve vazbě na stabilizaci a hygienizaci kalu. Studie je doplněna o orientační přehled a rozbor provozních nákladů.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sezima, Tomáš ; Michalová, Marie
Ucelený přehled perspektivních alternativních metod nakládání a odstraňování čistírenských odpadních kalů, různých způsobů jejich zpracování a zneškodnění
Limity pro použití a využití kalů
Ing. Tomislav Vencovský ; Vencovský, Tomislav
Charakteristika projektu. Problematika kalů obecně. Provozní řád vybrané ČOV. Provozní řád vybrané skládky odpadů. Provozní řád vybraného zařízení ke kompostování odpadů. Vyhodnocení řešení projektu za rok 2003.
Limity pro použití a využití kalů
Ing. Tomislav Vencovský ; Vencovský, Tomislav
Řešení projektu lze rozdělit do několika částí: a) doporučené způsoby využití kalů dle obsahu rizikových prvků, b) kvalita čistírenských kalů ve vztahu ke kvalitě odpadních vod, c) ekonomické vazby při nakládání s kaly z ČOV, d) legislativní aspekty v oblasti nakládání s kaly z ČOV.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod pro okrasné a lesnické školkařství
Zahradní a krajinářská architektura, Průhonice ; Suchara, Ivan ; Šonský, Drahoslav
Projekt ověřuje možnosti využití čistírenských kalů jako půdního substrátu pro pěstování okrasných nebo lesnicky významných rostlin. Je testován vstup cizorodých látek do přirozených půdních pokryvů a potravinového řetězce člověka. Jsou specifikovány podmínky, za jakých je možné čistírenské kaly pro tento účel používat.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   previous11 - 18  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.