National Repository of Grey Literature 393 records found  beginprevious383 - 392next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Aktuální vývoj informačních systémů veřejné správy v ČR
Šupolová, Veronika ; Toth, Petr (advisor) ; Mates, Pavel (referee)
Tato práce se zabývá informačními systémy veřejné správy. Především jejich vývojem, základními dokumenty a arogány a otázkou jejich dlouhodobého řízení. Práce obsahuje návrh, jak by orgány veřejné správy mohly postupovat při tvorbě hlavního nástroje řízení ISVS, informační strategie.
The role of Public Administration in supports of small and medium-sized enterprises in the region Vysočina
Nehasilová, Lenka ; Wokoun, René (advisor) ; Jetmar, Marek (referee)
Cílem diplomové práce ?Úloha veřejné správy v podpoře malého a středního podnikání v kraji Vysočina? je jednak analyzovat současné podnikatelské prostředí v České republice se zaměřením na kraj Vysočina a jednak představit podpory určené malým a středním podnikatelům, kteří realizují své podnikatelské aktivity na území kraje Vysočina. Dalším cílem je provést analýzu čerpání finančních prostředků z podpor vymezených pro malé a střední podniky a snaha zhodnotit efektivnost těchto poskytnutých podpor v kraji Vysočina.
Analýza veřejných příjmů a veřejných výdajů na úrovni kraje
Valenta, Martin ; Ochrana, František (advisor) ; Huňka, Pavel (referee)
Práce stručně pojednává o vývoji veřejné správy v České republice, jsou zde nastíněny důvody a průběh reformy veřejné správy a v této souvislosti pojednává i o vzniku krajů. Po prezentování základních demograficko-ekonomických statistik se dále zabývá hospodařením krajů, zejména v letech 1999-2004. Důraz je kladen na čerpaní dotací v uvedeném období co do jejich výše a formy, t.j. dotace investiční, neinvestiční, návratné, nenávratné, členění v rozpočtové skladbě podle druhového i odpovědnostního hlediska s cílem pousouzení jejich využití v uvedeném období, stranou nezůstává ani nárok krajů na daňové příjmy. Při zkoumání výše uvedeného docházím k závěru, že vinou účelovosti naprosté většiny dotací nemají kraje dostatek prostoru pro formování vlastních výdajových politik a je třeba zvýšit váhu příjmů daňových.
Aplikace auditu ve veřejném sektoru
Klimešová, Petra ; Šímová, Jaroslava (advisor) ; Komendová, Stanislava (referee)
Práce je zaměřena na audit veřejného sektoru. Vymezuje podstatu, cíle a význam auditu. Zabývá se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO. Praktická část je zaměřena na město Mnichovo Hradiště.
Implementace modelu CAF v místní správě
Šanderová, Eva ; Mates, Pavel (advisor) ; Janoušková, Alena (referee)
Práce je zaměřena na metody zlepšování kvality ve veřejné správě. První část je věnována modelu CAF - jeho výkladu a zavádění především do místní veřejné správy. Druhá část je orientovaná na implementaci tohoto modelu hodnocení v Čechách a na území Evropy.
Implementace Modelu CAF v sektoru školství
Kuglerová, Radka ; Mates, Pavel (advisor) ; Janoušková, Alena (referee)
Práce se snaží reagovat na aktuální otázku, týkající se modernizace veřejné správy a s ní spojenou aplikaci metod managementu kvality ve veřejné správě. Zvláštní pozornost je věnována Modelu CAF (Common Assessment Framework), který byl vyvinut jako nástroj sebehodnocení speciálně pro veřejný sektor. V České republice byl tento model doposud aplikován především na úrovni samosprávných a ústředních správních úřadů. Vzhledem k možnosti implementovat tento model v nejrůznějších částech veřejného sektoru, se práce snaží upozornit na vhodnost využití Modelu CAF i v oblasti vzdělávání. Pro jeho snazší aplikaci ve školách jsou uvedeny i praktické příklady důkazů, které jsou důležitým podkladem pro hodnocení v Modelu.
Využití internetu pro komunikaci občana s úřadem
Felcmanová, Jana ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Pavlíček, Jiří (referee)
Rozvoj, rozšíření a způsob využití IS/ICT ovlivňují celou naši společnost. V diplomové práci jsou shrnuty aspekty, které ovlivňují tvorbu internetových prezentací a portálů s autorizovaným přístupem pro veřejnou správu. Teoretické poznatky jsou aplikovány na příkladu města Ostravy.
E-governmemt in the Czech Republic
Janota, Martin ; Mates, Pavel (advisor) ; Toth, Petr (referee)
Práce se zabývá problémem elektronické komunikace ve vztazích mezi orgány veřejné správy a občany. Nejprve se věnuje samotnému pojmu e-governmentu, jeho vývoji ve světě, v Evropské unii a v České republice a přínosům a problémům, které jsou s elektronickou správou spojeny. Následně zkoumá současnou situaci na poli elektronické komunikace orgánů státu a občanů v České republice, problém zabezpečení předávaných dokumentů pomocí elektronického podpisu a dále představuje některá funkční řešení, která jsou v České republice v této oblasti již k dispozici.
Občanská participace a role správního managementu města
Aschenbrennerová, Lucie ; Patočka, Jiří (advisor) ; Slepička, Alois (referee)
Práce shrnuje problematiku řízení institucí ve veřejné správě, zaměřuje se na spoluúčast občanů na řízení města a rozhodování o jeho rozvojových aktivitách. Pozornost je věnována specifické agendě manažera veřejné správy a manažerským metodám a konceptům řízení používaným ve veřejné správě. Jsou shrnuta základní fakta o procesu komunikace a spolupráce zástupců radnice s občanským sektorem, včetně pojednání o jejich pozitivních a negativních stránkách.V práci je věnována pozornost i historickému vývoji veřejné správy na našem území se zaměřením na řízení měst a problematice typologického členění měst. Na základě znalosti souvislostí na národní úrovni se práce věnuje veřejné správě a jejím trendům i z evropského úhlu pohledu. Práce vyúsťuje v praktickou část, kde se autorka pokouší charakterizovat situaci v městské části Praha 19.
Finanční kontrola ve veřejné správě
Šidlo, Martin ; Peková, Jitka (advisor) ; Kafka, Tomáš (referee)
Finanční kontrola ve veřejné správě byla rozšířena zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tento zákon vnesl do systému finanční kontroly mnoho nových prvků. Jedním z nich je systém interního auditu. Interní audit se vyvinul v USA ve čtyřicátých letech minulého století. O interním auditu můžeme v České republice hovořit od roku 1995, kdy byl založen Český institut interních auditorů. Ve veřejné správě začal být používán až s přijetím výše zmíněného zákona. Smyslem interního auditu je předcházet rizikům a hodnotit systémy v organizaci a tím napomáhat ke zlepšení její činnosti.

National Repository of Grey Literature : 393 records found   beginprevious383 - 392next  jump to record: