National Repository of Grey Literature 455 records found  beginprevious446 - 455  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Strategie rozvoje firmy
Fejfarová, Adéla Bc. ; Kovář, František (advisor) ; Dvořák, Jiří (referee)
Cílem práce je zjistit možný potenciál firmy do budoucnosti a to s produktem, který nabízí. Firma je značně ovlivněna externím prostředím a mým cílem je zjistit, do jaké míry mají externí vlivy dopad na samotnou existenci firmy. Okrajově se také zabývám myšlenkou expanze společnosti a nápady na rozvoj produktu.
Application Development on Lotus Notes/Domino, .NET and Java Platforms Using Oracle Databases
Zdeněk, Michal ; Kunstová, Renáta (advisor) ; Klemš, Tomáš (referee)
Diplomová práce se zaměřuje na propojení databáze Oracle s vývojovými platformami Java, .Net a Lotus Notes/Domino. Po vysvětlení základních principů a technik práce s databází následuje část, která si klade za cíl jednotlivé možnosti propojení porovnat a otestovat. Na všech 3 platformách existují vyspělé propojovací technologie pro práci s databází, mezi nejznámější patří ODBC, JDBC, ADO.NET a LC (Lotus Connectors). Jednotlivé možnosti propojení se na všech třech vývojových platformách značně liší. Společná zůstává jen základní funkcionalita pro práci s databází (sestavení připojení, řízení transakcí, volání SQL příkazů, přenášení základních datových typů a volání uložených procedur). Pro praktické ověření jednotlivých propojovacích produktů byla vyvinuta testovací/benchmark aplikace, která byla z jazyka Java naimplementována i do prostředí .NET (C#) a Lotus Notes/Domino (Lotus Script). Bylo naimplementováno a spuštěno 253 testů na 12 produktech od 8 výrobců. Podkladem pro zpracování diplomové práce a realizaci testů byla dokumentace k těmto systémům a další odborná literatura. Díky těmto testům bylo možné, v rámci možností, porovnání jednotlivých produktů i platforem. Systematické testování a práce s těmito produkty ukázaly, že jednotlivé produkty jsou velmi rozdílné v ceně, kvalitě, výkonu, ale i ve svých specifických funkcích.
Porovnanie investičného životného poistenia a bankopoistných produktov
Bilšáková, Alžbeta ; Daňhel, Jaroslav (advisor) ; Radová, Jarmila (referee)
Obsahom diplomovej práce je investičné životné poistenie, bankopoistenie a bankopoistné produkty a ich vzájomné zrovnanie. Prvá časť práce popisuje investičné životné poistenie, jeho vznik, vývoj a históriu, charakteristiku, ktorá zahŕňa popis poistenia základných poistných udalostí, ako aj ďalšie riziká a možnosti, investičné stratégie, poplatky, výluky z poistenia, vykazovanie v účtovných výkazoch, zhodnotenie prostredníctvom výhod a nevýhod a náčrt jeho budúceho vývoja. Ďalšia časť práce popisuje bankopoistenie, jeho vznik a vývoj, faktory, ktoré vedú banku a poisťovňu k vzájomnej spolupráci, možnosti, ako táto spolupráca prebieha, charakteristika bankopoistných produktov, zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistenia, faktory úspešnosti bankopoistenia a jeho predpokladaný budúci vývoj.
Problematika Product Placement ve filmové tvorbě v EU a ČR
Urbanová, Michaela ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Schaffer, Robert (referee)
Práce je o problematice product placementu ve filmové tvorbě v rámci České republiky a Evropské unie. Definuje product placement a také podmínky efektivního použití, vymezuje legislativní rámec, jeho výhody a nevýhody při užití ve filmové tvorbě. Zmiňuje se i o kinoreklamě a užití komerčních komunikací v komunikaci filmové tvorby. V závěru práce jsou doporučeny legislativní změny v České republice a také nastíněn širší rámec využití product placementu ve filmové tvorbě jeho zadavateli.
Možnosti využívání bankovních produktů neziskovými organizacemi
Špatná, Hedvika ; Nový, Jan (advisor)
V bakalářské práci se týká bankovních produktů určených pro soukromoprávní neziskové organizace. Jsou zde uvedeny hlavní rysy a charakteristika bankovních produktů, přehled základních bankovních produktů. Byly představeny produkty bank sídlících v Jindřichově Hradci a provedena analýza nákladovosti vzájemně srovnatelných produktů těchto bank.
Analýza nástrojů marketingového mixu v podniku Madeta a.s.
Hadačová, Michaela ; Ezrová, Hana (advisor)
Práce obsahuje základní informace o firmě Madeta a.s., její historii a současnosti. Pomocí SWOT analýzy zhodnocuje slabé a silné stránky firmy, příležitosti a hrozby. Práce dále analyzuje marketingové nástroje v pořadí produkt, propagace, distribuce a cena. Součástí práce je Marketingový výzkum hodnotící dotazník a ochutnávku prováděnou na studentské koleji s 15 studenty. Závěr patří vybraným návrhům na zlepšení stávající situace v podniku.Součástí příloh je ceník produktů firmy a zajímavosti, které se do vlastního obsahu nehodily.
Nástroje marketingového mixu ve vybrané organizaci se zaměřením na produkt
Prynkeová, Jana Bc. ; Nesnídalová, Jitka (advisor) ; Hakl, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá realizací marketingového mixu v malé firmě. Teoretická část představuje stručný úvod do problematiky tvorby marketingového mixu. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé součásti marketingového mixu, tak jak jsou uplatňovány ve zvolené firmě, přičemž nejobsáhlejší kapitola je věnována analýze produktu. Poslední kapitola je věnována zhodnocení a návrhům na zlepšení jednotlivých prvků marketingového mixu používaných ve vybrané organizaci.
New product introduction
Rusfel, Martin ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Češka, Bohumír (referee)
Tématickým zaměřením práce je zavádění nového produktu. Práce se zabývá konkrétní firmou, která se snaží zavést na trh nový produkt. Cílem práce je navržení takového marketingového mixu pro takový segment, který by umožnil úspěšné zavedení nového produktu, s využitím SWOT analýzy a analýzy konkurence. Autor nastiňuje současnou pozici firmy, hlavní konkurenty, cílový segment a vhodný marketingový mix.
Product placement jako nástroj marketingové komunikace
Mika, Jiří ; Puchýř, Milan (advisor) ; Grmela, Tomáš (referee)
Product placement je nový fenomén marketingové komunikace. Tato práce přináší analýzu product placementu a principů, na nichž je založen. Definuje placement. Popisuje jeho historický vývoj a současnou situaci. Zkoumá, zda je tento nástroj efektivní z hlediska marketingu. Pozastavuje se také nad rozdílným přístupem k regulaci placementu v USA a v Evropě. Zkoumá etiku placementu a odhaduje jeho budoucí vývoj na globálním trhu a v ČR.
Vývoj produktové struktury na českém pojistném trhu
Pavezová, Monika ; Dědková, Eva (advisor) ; Daňhel, Jaroslav (referee)
Práce podrobně analyzuje tendence ve vývoji produktové stuktury na českém pojistném trhu. Podrobně se zaměřuje na zachycení změn a jejich přičin ve struktuře pojistných produktů v posledním období. Snahou bylo uvést důležité aspekty vedoucí k přizpůsobování se produktové struktury tržnímu hospodářství. Zmíním produkty nacházející se v současné době na českém pojistném trhu na konkrétních číslech a demonstruji jejich vývoj v posledních letech. Srovnám životní a neživotní pojištění. Prognózování možného a předpokládaného složení struktury obou segmentů do budoucích let nejenom v návaznosti vstupu České republiky do Evropské unie je konečným cílem práce.

National Repository of Grey Literature : 455 records found   beginprevious446 - 455  jump to record: