National Repository of Grey Literature 227 records found  beginprevious218 - 227  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Corporate Social Responsibility in China: Path to Sustainable Growth (Selected Problems)
Kuksová, Magdalena ; Zemanová, Štěpánka (advisor) ; Knotková, Vladimíra (referee)
Social, cultural and technological changes of recent decades led to a new dominant feature of the world economy in the form of globalization. This coincided with the extraordinary growth of international political institutions that seem unable to control the process of globalization and its effects. Multinational corporations have become drivers of economic growth in the world. They have outsourced production to developing countries with low standards and weak legislation, particularly to China, where violation of Chinese and international law occurs frequently. No one assumes responsibility for this situation. The question therefore arises whether such economic growth can be legitimate and sustainable. The master thesis focuses on working conditions related to the production of goods in China. The aim of this master thesis is to try to determine to what extent the concept of corporate social responsibility can contribute to sustainable growth and improve working conditions in China. The thesis is divided into six chapters. The first chapter contains a theoretical introduction to social responsibility, the second chapter shows the influx of foreign businesses into China and its impacts on society. The third to the fifth chapter introduce attempts by various authorities and corporations to address the problem of harsh working conditions and violations of legal norms. The sixth chapter encourages consumer to take responsibility. The work is exclusively focused on the social pillar of corporate social responsibility.
The legal regulation of consumer protection, specifically the regulation of liability for product defects
Popeláková, Klára ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Štěpánek, Petr (referee)
This bachelor's thesis deals with the question of consumer protection, specifically with the regulation of liability for product defects, eventually with liability for damage caused by the product defect. The reader will learn especially how to act when a product defect appears, then in what term he has to apply his rights or by whom and under which conditions. This topic is made clear not only by using quotations of the law but also by showing on examples and experiences. The list of most common fraud practices of sellers is also mentioned. In this thesis, you can also find some information about consumer organizations -- what is their goal or how to contact them. At the end I analyzed how well the consumers know their rights. I created a form where people could choose from more answers the right one. In my survey took part more than one hundred people.
The Liability for Damage in the Commercial Law
Hindrová, Barbora ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Švarc, Zbyněk (referee)
The bachelor thesis deals with problems of the liability for damage in the Czech commercial law. The main aim of this thesis is to provide well-arranged information about the liability for damage in the Czech commercial law. At the beginning there is the definition of the liability and in the following part there is the explanation of the liability according to the Civil Code and Commercial Code. This part of the thesis includes the general and special legal regulations and also the noncontractual liability. The conclusion of the thesis is devoted to the examination of the causality and the example of the liability insurance of the private limited liability company.
Společenská odpovědnost malých a středních firem
Manová, Dana ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Práce se zabývá vztahem malých a středních firem ke koncepci společenské odpovědnosti firem jako podpůrného nástroje podnikového řízení pomáhajícího ke stabilitě firmy, zlepšení dobrého jména podniku a jako nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti, který je ale malými a středními firmami opomíjen a nepovažován za podstatný. Zkoumáno a oveřováno kvalitativním výzkumem se třemi firmami.
Evaluation of Corporate Social Responsibility according to the method KORP
Nový, Daniel ; Plášková, Alena (advisor) ; Hykš, Ondřej (referee)
Purpose of my diploma thesis is the evaluation (rating) of Corporate Social Responsibility (CSR) in some commercial banks in the Czech Republic -- Česká spořitelna, ČSOB and KB. The evaluation of CSR is realized according to the new Czech method KORP. Data for the evalution were taken from (checklists) research, websites and CSR Report of the selected banks.
Corporate Governance
Sirotková, Jana ; Dědič, Jan (advisor) ; Koucká, Jiřina (referee) ; Černá, Stanislava (referee) ; Stuna, Stanislav (referee)
Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat současnou právní úpravu obchodních společností v oblasti statutárních orgánů. Kromě analýzy české právní úpravy, je rovněž podán stručný přehled právních nástrojů používaných Evropským společenstvím k aproximaci právních řádů členských států a v současnosti existujících nástrojů v oblasti práva společností a vývoj evropské legislativy a Kodexy správy a řízení společností. Ze srovnávacích důvodů je na závěr práce zařazen stručný přehled práva společností a organizační struktury společností v irském právním řádu.
The Use of the Coaching Technique in the frame of a Firm's Development and Managers ' Personal Development
Kalinová, Renata Bc. ; Stejskalová, Irena (advisor) ; Lešetický, Ondřej (referee)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou metody koučování a jejím využitím v oblasti rozvoje firmy a osobního rozvoje manažerů. Praktická část obsahuje konkrétní koučovací rozhovor pro konkrétní firmu a jeho manažera. Dále zahrnuje zápis koučovacího rozhovoru, jeho vyhodnocení a provedení ještě jednoho koučovacího rozhovoru a jeho vyhodnocení.
Podnikání a trestná činnost v podnikání
Jelínek, Tomáš Bc. ; Hejda, Jan (advisor) ; Kovář, František (referee)
Práce soustředí informace týkající se trestné činnosti při podnikání. Důraz je kladen především na možnosti trestního postihu v oblasti hospodářské trestné činnosti a vymezení základních pravidel podnikání s cílem snížit a omezit možnosti trestního jednání v podnikání. Vymezeny jsou nejnovější trendy v oblasti objasňování, odhalování a vyšetřování hospodářské trestné činnosti.
Práva občana - pacienta - pojištěnce - zákonná a smluvní
Vaňková, Jitka Bc. ; Navarová, Lenka (advisor) ; Hejda, Jan (referee)
Práce v jednotné formě soustřeďuje zákonná a smluvní práva občana v postavení pacienta, pojištěnce a pozůstalého. Důležitou součástí je i zhodnocení platné legislativní úpravy práv ve zdravotnictví s vymezením možností úpravy práv de lege ferenda, která by směřovala k posílení ochrany občana ? pacienta ? pojištěnce ? pozůstalého při realizaci a výkonu jednotlivých práv a při vymahatelnosti práv v soudním a mimosoudním řízení.
Smlouvy v námořní přepravě, odpovědnost dopravce
Zolalová, Lejla ; Švarc, Zbyněk (advisor) ; Kulhavá, Ivana (referee)
Cílem této práce je především podat ucelený přehled současné právní úpravy dotýkající se oblasti námořní přepravy; jako nástroj k dosažení tohoto cíle byla zvolena kombinace právního rozboru pramenů práva s pojednáním o praktické stránce řešených oblastí. Snaha nahlížet danou problematiku z hlediska českého prostředí (a tedy soustředit se na právní úpravu platnou v naší zemi) byla doplněna v zájmu celkového přehledu také srovnáním s pravidly platnými v jiných zemích. První část práce je věnována otázkám smluv v námořní přepravě, a to jak v liniové, tak i v trampové; důraz byl kladen především na způsoby jejich uzavírání a samozřejmě na otázky spojené s příslušnými dokumenty, zejména s konosamentem. Druhá část pak pojednává o odpovědnostních vztazích vyplývajících z těchto smluv. Jádro této části tvoří postupný vývoj (a srovnání těchto vývojových kroků) úpravy odpovědnosti rejdaře; pozornost je věnována také otázkám s touto problematikou souvisejícím, ať už jde o specifické situace vyplývající z mimořádných událostí při přepravě na moři, nebo například o případ společné havárie, která s odpovědnostními vztahy nepochybně souvisí.

National Repository of Grey Literature : 227 records found   beginprevious218 - 227  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.