National Repository of Grey Literature 52 records found  beginprevious43 - 52  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezima, Tomáš
Stručné shrnutí výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů - Rešerše, Přehled vybraných druhů odpadů, produkce a nakládání s vybranými druhy odpadů za období 2005 - 2007, produkce tuhých alternativních paliv v roce 2008, vývoj produkce v letech 2005 - 2008, Změny v legislativě České republiky v oblasti výroby a využívání alternativních paliv, Charakteristika odpadů vhodných pro výrobu TAP, přehled produkce a jakostní parametry čistírenských kalů v povodí Odry za rok 2008. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Hodnocení čistírenského kalu vybranými testy toxicity - Použití kontaktního testu akutní toxicity na žížalách Eisena foetida a na semenech Sinapis alba. Vliv kontaminant čistírenských kalů na úroveň inhibice produkce enzymu acetylcholinesterázy u exponovaných žížal. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezima, Tomáš
Stručné shrnutí výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů - Rešerše, Přehled vybraných druhů odpadů, produkce a nakládání s vybranými druhy odpadů za období 2005 - 2007, produkce tuhých alternativních paliv v roce 2008, vývoj produkce v letech 2005 - 2008, Změny v legislativě České republiky v oblasti výroby a využívání alternativních paliv, Charakteristika odpadů vhodných pro výrobu TAP, přehled produkce a jakostní parametry čistírenských kalů v povodí Odry za rok 2008. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Hodnocení čistírenského kalu vybranými testy toxicity - Použití kontaktního testu akutní toxicity na žížalách Eisena foetida a na semenech Sinapis alba. Vliv kontaminantů čistírenských kalů na úroveň inhibice produkce enzymu acetylcholinesterázy u exponovaných žížal. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: Ověření metod stanovení několika laboratořemi
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Byly porovnávány metody stanovení jednotlivých indikátorových organismů. Potřeba sledovat mikrobiologické indikátory vychází z požadavků na kontrolu hygienizace kalů a bioodpadů. Výsledky mikrobiologických stanovení mají sloužit jako důkaz účinnosti procesu hygienizace kalů a technologií zpracovávajících bioodpad s tím, že jsou získávány průběžně jako pravidelná kontrola hygienizačního procesu.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny mikrobiologické rozbory u vybraných technologií a stanovena účinnost hygienizace na základě provedených rozborů vstupního materiálu a konečného produktu. Návrh jednotného postupu jednotlivých metodik stanovení indikátorů pro konečný produkt. Byly vypracovány návrhy limitů jako podkladů pro legislativu. Byl připraven návrh metodického pokynu.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Zpráva shrnuje technické náležitosti k projektu a hlavní dosažené výsledky. Stanovení skupiny indikátorových organismů jako ukazatelů sledování účinnosti hygienizace vybraných technologií zpracovávaných BRO. Vypracování a ověření metodiky pro stanovení mikrobiologických ukazatelů. Zpracování technických podkladů pro vypracování právní úpravy pro nakládání s bioodpady ve smyslu kontroly účinnosti hygienizace technologie a výstupního produktu.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezimová, Hana ; Badurová, Jana ; Truxová, Ivana ; Soldán, Přemysl ; Valeš, Josef ; Fečko, Peter ; Sikora, Eugen ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů fyzikálními a chemickými postupy - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko - toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu.
Souhrnné vyhodnocení plnění vybraných cílů krajských plánů odpadového hospodářství za rok 2007
Novák, Pavel
Podrobný rozbor plnění cílů jednotlivých POH v krajích. Jsou hodnoceny cíle, které se vztahují k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, dále cíle, které vyplývají ze zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady a ze zásad pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními. Jsou popsány zásady pro vytváření a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady. Jsou vyhodnoceny podíly využívaných (recyklovaných) odpadů a odpadů ukládaných na skládku.
Možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod pro okrasné a lesnické školkařství
Zahradní a krajinářská architektura, Průhonice ; Suchara, Ivan ; Šonský, Drahoslav
Projekt ověřuje možnosti využití čistírenských kalů jako půdního substrátu pro pěstování okrasných nebo lesnicky významných rostlin. Je testován vstup cizorodých látek do přirozených půdních pokryvů a potravinového řetězce člověka. Jsou specifikovány podmínky, za jakých je možné čistírenské kaly pro tento účel používat.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Kaly z komunálních ČOV
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vološilová, Dagmar
V první části jsou popsány možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR a EU včetně související legislativy, informací o pohledu řešení v EU, použitelnosti strategií a nástrojů k redukování množství biologicky rozložitelných odpadů, které se ukládají na skládky. Byly připraveny podklady pro optimální varianty nakládání s odpadem z kuchyní a stravoven pro podmínky ČR s využitím zkušeností ze zahraničí. Ve vzorcích kompostů byly stanoveny mikrobiální ukazatele a byla stanovena stabilita a zralost kompostu. Byl proveden provozní pokus na vybrané kompostárně s cílem vyhodnotit účinnost hygienizace ověřením procesu vnesenými indikátorovými mikroorganismy. Byl zkompletován přehled činností pro BRO v ČR, doplněn o údaje z rešeršní činnosti do již vytvořeného geografického strukturovaného přehledu. Ve druhé části je popis zkoumání zůstatků jednotlivých druhů léčiv, steroidů a etoxylátů v kalech z ČOV. Výsledky rozborů jsou porovnávány s výsledky roku 2009. Zůstatek léčiv v neodvodněném kalu je vyšší než v kalu odvodněném.

National Repository of Grey Literature : 52 records found   beginprevious43 - 52  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.