National Repository of Grey Literature 570 records found  beginprevious561 - 570  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Emergence of China in the International Trade
Zezulová, Hana ; Jakš, Jaroslav (advisor) ; Konečný, Čestmír (referee)
Diplomová práce podrobně analyzuje úlohu Číny v mezinárodním obchodě. V první části nabízí přehled historického vývoje Čínského hospodářství v minulém století, s pozorností věnovanou zejména ekonomickým reformám jako jednomu z hlavních stimulů čínského ekonomického růstu. Druhá část prezentuje dnešní hospodářskou situaci Číny, s využitím maximálně aktuálních údajů. Práce se zde také podrobně věnuje dopadům vstupu Číny do WTO, a jejím vztahům s hlavními obchodními partnery ? Evropskou unií a Spojenými státy. Ve třetí části je vypracována SWOT analýza čínského hospodářství a obchodu, a jsou navrženy některé možné scénáře dalšího vývoje Číny.
Vliv vstupu ČR do EU na vývoj zahraničního obchodu ČR
Martynenka, Zhanna ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Korandová, Jiřina (referee)
Zahraničně obchodní politika ČR. Vstup ČR do EU, vliv na zahraniční obchod ČR. Evropská dohoda mezi ČR a EU. Vývoj komoditní struktury ČR. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU. Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010. Zemědělská poltika.
Aktuální hospodářská situace v Německu a její vliv na výkonnost české ekonomiky
Berka, Ondřej ; Taušer, Josef (advisor) ; Štěňhová, Božena (referee)
Záměrem práce je analyzovat vliv hospodářské situace v Německu na ekonomickou situaci v České republice. Zaměřuje se přitom na dvě oblasti, v kterých lze tento vliv vypozorovat. První oblast představuje německý hospodářský růst a jeho vliv na exportní výkonnost České republiky. Druhým tématem pak jsou přímé zahraniční investice, které v české ekonomice umístily německé subjekty, a jejich vliv na české ekonomické prostředí.
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika Švýcarska
Šťastná, Dagmar ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Řehounek, Miroslav (referee)
Práce se zabývá podnikatelským prostředím, obchodními zvyklostmi a kulturními specifiky Švýcarska. Analyzuje obchodní jednání se švýcarským obchodním partnerem, uvádí užitečné rady firem, které mají zkušenosti se švýcarským trhem. Dále nastiňuje ekonomický pohled na Švýcarsko ? tato část práce je věnována švýcarskému hospodářství, zahraničnímu obchodu mezi Švýcarskem a Českou republikou, Švýcarskem a Evropskou unií, členství země v mezinárodních organizacích. Poslední kapitola diplomové práce pojednává o švýcarském podnikatelském prostředí.
Business Opportunities of a Company in the Singaporean Market
Grégrová, Magda ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Šípková, Martina (referee)
Předmětem diplomové práce jsou možnosti vstupu zahraniční firmy na singapurský trh. První část představuje Singapur jednak z hlediska základních informací o teritoriu, obyvatelstvu, obchodních zvyklostech, ekonomickém prostředí, zahraničních vztazích, a jednak se zaměřuje na možnosti, které nabízí tento trh zahraničním exportérům. Pozornost je věnována kulturním specifikům a následně jsou uvedena doporučení vyplývající z interkulturních odlišností ve vztahu k evropské kultuře a ve vztahu k marketingové politice exportující firmy. Druhá část se zabývá českou společností Mauting spol. s.r.o., která vyváží své výrobky do více než 40 zemí světa a rovněž do Singapuru. Pozornost je soustředěna především na mezinárodní marketingovou strategii firmy, důraz je kladen na propagační politiku, adaptaci marketingového mixu na singapurský trh a na závěr je zhodnocena úspěšnost vstupu na singapurský trh.
Zvláštnosti podnikatelského prostředí v Jihoafrické republice
Rychetská, Šárka ; Mertlíková, Františka (advisor) ; Korandová, Jiřina (referee)
Práce popisuje pomocí jednotlivých faktorů podnikatelské prostředí v Jihoafrické republice a poukazuje na odlišnosti zvyků a chování při obchodních jednáních. Práce nejdříve rozebírá základní charakteristiku země, jako jsou geografické, demografické a politické faktory, potom popisuje zemi po ekonomické stránce (jsou zde zahrnuty údaje o HDP, inflaci, nezaměstnanosti, struktuře ekonomiky, zahraničním obchodě a dalších ekonomických ukazatelích). Práce dále poskytuje přehled o legislativě týkající se podnikání, o zahraničních investicích, technologiích, situaci s pozemky a trhem práce. Naposled jsou zmíněny zvyky a chování jihoafrických manažerů, jejich styl při jednáních a jsou uvedeny kulturní rozdíly mezi jihoafrickými manažery bílé a černé pleti.
Porovnání české a maďarské transformace v 90. letech 20. století
Kotková, Hana ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Váňa, Daniel (referee)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním transformačního procesu v České republice a v Maďarsku během 90. let 20. století. Konkrétně rozebírá problém liberalizace cen a liberalizace zahraničního obchodu, privatizaci, změny právního rámce a institucionálního prostředí, strukturální změny a reformy daňového systému a systému sociálního zabezpečení.
Zvláštnosti podnikatelského prostředí francouzského regionu Languedoc- Roussillon
Tůmová, Monika ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Mertlíková, Františka (referee)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s francouzským regionem Languedoc-Roussillon, přinést souhrnné informace o teritoriu, jeho ekonomickém a podnikatelském prostředí, zahraničním obchodě a poukázat na možnou spolupráci České republiky s tímto regionem. Práce podává informace o základních ekonomických ukazatelích - HDP, zaměstnanosti, průmyslu, zemědělství, turistickém ruchu, dopravě, zahraničním obchodu.Pojednává o podnikatelském prostředí v regionu a programech na podporu podnikání. Konec práce je věnován obchodním příležitostem českých výrobců v tomto regionu a obchodnímu jednání
Postavení Brazílie v mezinárodním obchodu
Žánová, Veronika ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Mertlíková, Františka (referee)
Tomuto rozdělení odpovídá i počasí. Právě to, podle mého názoru hraje důležitou roli v povaze lidí. Na severu vládne tropické počasí, zimu tu neznají a většina dne se odehrává venku. Dva-náct měsíců v roce jsou obyvatelé severní Brazílie obklopeni sluncem a zářivými barvami. Žijí zde většinou potomci původního obyvatelstva, kterým se podobají. Pleť snědá, oči a vlasy černé. Většina z nich je extrémně chudá a nevzdělaná (analfabetismus zde není výjimkou). Zato jsou otevření,
Výzanm a vývoj směnných relací
Tauchenová, Zdeňka ; Taušer, Josef (advisor) ; Cibulková, Iveta (referee)
Práce podává náhled na problematiku zahraničních směnných relací. Teoretická část vysvětluje význam směnných relací a jejich vliv na reálnou ekonomiku. Zabývá se tím, nejen jaké příčiny směnné relace mají,ale i tím, jaké následky přinášejí. Druhá část se věnuje alanýze vývoje směnných relací v zahraničním obchodě. Zejména těžiště práce leží v charakterizování vývoje mezi léty 1997 - 2005.

National Repository of Grey Literature : 570 records found   beginprevious561 - 570  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.