National Repository of Grey Literature 239 records found  beginprevious229 - 238next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Modelování časových řad měnových kurzů
Žižka, David ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
Aplikace modelů volatility směnného kurzu
Kovář, Tomáš ; Hušek, Roman (advisor) ; Palovská, Helena (referee)
Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu.
Nominal monetary convergence
Čech, Zdeněk ; Brůžek, Antonín (advisor) ; Jakš, Jaroslav (referee) ; Dědek, Oldřich (referee) ; Frait, Jan (referee)
Dizertační práce identifikuje a klasifikuje možná rizika měnové konvergence v procesu přistoupení k eurozóně u nových členských zemí Evropské unie, tj. včetně České republiky. Propojením výsledků komplexního rozboru institucionálního rámce Hospodářské a měnové unie a analýzy vývoje inflace a měnového kurzu u stávajících členů eurozóny v konvergenčním období identifikuje možné alternativy měnového přiblížení k euru. Závěry přispívají do diskuse o dilematech hospodářské politiky, které čekají nové členské země EU v dalších fázích integrace do evropských měnových struktur.
Měnový výbor a jeho aplikace na Bulharsko a Estonsko
Krym, Antonín ; Koderová, Jitka (advisor) ; Žďárek, Václav (referee)
Práce rozebírá problematiku měnového výboru. V první části začleňuje měnový výbor do systému měnových kurzů. Ve druhé části se věnuje teoretické problematice měnového výboru, vysvětluje pojmy ortodoxní a moderní měnový výbor a rozepisuje jejich odlišnosti. Následuje rozbor aplikace měnového výboru na Bulharsko a Estonsko a porovnání výsledků jeho zavedení v obou zemích. Autor dospívá k závěru, že celkový vliv na dané ekonomiky je pozitivní. Poslední část je zaměřena na posouzení vhodnosti měnového výboru jako systému měnového kurzu pro vstup do evropské Hospodářské a měnové unie a zhodnocení plnění jí stanovených podmínek Bulharskem a Estonskem. V této pasáži dospěl autor k závěru, že v případě obou států bylo zavedení měnového výboru přínosem v procesu přistoupení do evropské Hospodářské a měnové unie.
ERM II systém a ČR
Ptáčková, Lenka ; Urban, Luděk (advisor) ; Halás, Vladimír (referee)
Práce se zabývá otázkou připravenosti České republiky na přijetí jednotné měny euro, respektive otázkou připravenosti na vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II (Exchange rate mechanism). Zabývá se historií evropské měnové integrace a ustanovením Maastrichtských konvergenčních kritérií a jejich dodržováním. V rámci konvergenčních kritérií hodnotí na základě Konvergenční zprávy dosavadní výsledky plnění kritérií jak Českou republikou tak ostatními členskými státy, které usilují o vstup do ERM II. Dále rozebírá mechanismu ERM II jak z historického hlediska, tak z procedurálního hlediska a také z pohledu zemí, které se tohoto mechanismu již zúčastnily a nebo jsou právě jeho součástí. Snaží se nastínit možná rizika, která by mohla vyplynout z pobytu koruny v tomto mechanismu, jakožto mechanismu fixování zúčastněné měny na euro v rámci tzv.fluktuačního pásma
Přistupení České republiky k Hospodářské a měnové unii
Kundrátová, Lucie ; Ježek, Tomáš (advisor) ; Čermák, Petr (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou přistoupení České republiky k EMU. Na začátku práce je krátce popsán vznik EMU. Jádrem práce je připravenost ekonomiky na přijetí společné měny, stupeň dosažené hospodářské konvergence k Evropské unii a porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy. Na konci práce je naznačen vývoj konvergence Slovinska a Slovenska.
Zavedenie eura na Slovensku
Gregová, Martina ; Laláková, Eva (advisor) ; Malý, Jiří (referee)
Len niekoľko rokov po založení EMU došlo k ďalšiemu významnému kroku v európskej integrácii ? rozšíreniu EU o najväčší počet krajín, kedy k 1. máju 2004 sa do Únie spolu s ďalšími deviatimi krajinami integrovala aj Slovenská republika. A práve zavedenie eura bude po vstupe do EU ďalším významných míľnikom v podmienkach Slovenska. Kedže menový kurz ako taký predstavuje dôležitú veličinu v ekonomickom dianí, úvodná časť práce je venovaná vymedzeniu základných pojmov a súvisiacich toeretických prístupov. Pokračuje priblížením vývoja výmenného kurzu slovenskej koruny od roku 1993 až po súčasnosť pomocou analýzy pohybu tak nominálneho ako reálneho kurzu. Ďalšie časti sústreďujú pozornosť predovšetkým na samotný proces prijatia jednotnej meny a jeho zabezpečenia zo strany štátnych inštitúcií. Samostatná časť je venovaná rozboru jednotlivých foriem konvergencie ekonomiky na čo naväzuje záverečná časť práce venovaná analýze procesu približovania sa s pohľadu SR.
Anylýza vývoje kurzové politiky České republiky
Unčovská, Blanka ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Korandová, Jiřina (referee)
Cílem práce je analýza kurzové politiky, její vliv a působení na ekonomický vývoj země. Nejdříve je definována kurzová politika obecně a jsou charakterizovány jednotlivé systémy měnových kurzů. Následně je popsán vývoj československé a české koruny a je analyzována kurzová politika České republiky. Poslední část je zaměřena na integraci České republiky do eurozóny.
Modern Methods for Exchange Rete Prediction
Buryan, Petr ; Taušer, Josef (advisor)
Tato práce se snaží nabídnout odpověď na otázku, zda má smysl při rozhodování o budoucím pohybu měnových kurzů brát ohled na výsledky vystupující z modelů získaných analýzou měnových kurzů a relevantních časových řad provedeného pomocí metod strojového učení. Účelem této práce je tak prozkoumat možnosti analýzy kurzů (ve formě časových řad) s důrazem na použití nových metod spočívajících svým těžištěm v oblasti umělé inteligence a strojového učení (neuronové sítě, algoritmus GMDH sítí).
Vstup ČR do EMU z pohledu vnitřní a vnější rovnováhy
Špaček, Martin ; Taušer, Josef (advisor) ; Štěňhová, Božena (referee)
DP se zabývá problematikou vstupu ČR do EMU z pohledu vnitřní i vnější rovnováhy. Celková analýza vychází z teorie optimálních měnových zón (OCA) a zaobírá se přitom hlavními determinantami vstupu do měnové unie - podmínkami, předpoklady, načasování a dále plynoucími výhodami/nevýhodami, hrozbami a příležitostmi s využívání společné měny. Významná část práce je rovněž věnována ekonomickým reformám.

National Repository of Grey Literature : 239 records found   beginprevious229 - 238next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.