National Repository of Grey Literature 50 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zpráva obsahuje dílčí studie k jednotlivým obnovitelným zdrojům energie. Charakteristika a potenciál využití sluneční energie, technologie a ekonomika. Charakteristika biomasy pro energetické využití v ČR, technologie pro energetické využití biomasy, stanovení potenciálu energetické biomasy a ekonomika. Charakteristika vodní energie, hydroenergetický potenciál na území ČR, technologie pro využití hydrologického potenciálu, ekonomika a nákladové křivky. Charakteristika větrné energetiky, větrný potenciál na území ČR, technologie větrných elektráren a ekonomika. Charakteristika geotermální energie a technologie pro její využití, potenciál geotermální energie v ČR, ekonomika výroby elektrické energie.
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. V rámci první fáze projektu probíhalo mapování a popis aplikačních možností integrace fotovoltaicky do budov.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Určení a charakteristika jednotlivých druhů zdrojů energie - současný stav. Základní rozbor nákladů a cen docilovaných při dodávkách elektřiny a tepla z klasických zdrojů. Základní určení hypotetického energetického potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Ekonomika získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rámcové informace o výsledcích řešení projektů VaV/320/2/98 a VaV/320/1/99. Vyhodnocení existující situace využívání obnovitelných energetických zdrojů. Výsledky dosažené použitím popisovaných metodických přístupů. Některé další otázky spojené s využitím potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Výsledky řešení projektu potvrzují reálnost cílů definovaných ve vládou projednaných dokumentech z hlediska podílu obnovitelných zdrojů energie
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie slunečního záření
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Způsoby využití energie slunečního záření. Současný stav využití energie slunečního záření. Potenciál využití energie slunečního záření. Technologie, termosolární a fotovoltaický systém. Zkušenostní křivky fotovoltaických článků. Návrh solárních systémů.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Část rešeršní a metodická obsahuje rozbor tuzemských a zahraničních podkladů k tématu využití obnovitelných zdrojů surovin a stručné shrnutí metodického přístupu.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Svazek obsahuje dvě studie: 1. Rozbor vývoje cen energií (1988-2003) a předpověď do roku 2018. 2. Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050 - závěrečné zprávy za rok 2004.
Modulární skleník s vysokou účinností přeměny sluneční energie a recyklací vody‚ využívající optické rastry
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Jirka, Vladimír
Předmětem projektu v roce 2004 je navrhnout koncepci, vyprojektovat, vytvořit matematický model, investorsky zabezpečit a postavit hrubou stavbu pokusného zařízení, které tvoří jednotlivé moduly skleníku, využívající různé lineární optické rastry ze skla. Zařízení tvoří celkem 6 modulů, z nichž 5 je prosklených.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Swot analýza
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Swot analýza, použití metody SWOT analýzy pro generování strategií, SWOT matice pro OZE 2050. Komentáře ke swot matici. Obnovitelné zdroje obecně. Energie využití biomasy. Sluneční energie tepelná. Energie využití biomasy. Sluneční energie elektrická. Větrná energie. Hydroenergetický potenciál (malé vodní elektrárny).
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Strategická pozice obnovitelných zdrojů energie. Formulace východisek a tvorba prognóz. SWOT analýza. Generování strategií pro uplatnění potenciálu OZE. Strategická mapa - opatření a strategické cíle. Scénáře podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primární energie.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy
POWER SERVICE ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Základním cílem tohoto projektu je: Optimalizace a unifikace nových systémů využívání obnovitelných zdrojů energie (slunečního záření, větru, vody, biomasy, horninového prostředí a ovzduší) a potenciál úspor energie pro použití v rodinných a bytových domech (včetně zařízení na akumulaci získané energie) a optimalizace a unifikace různých kombinací těchto systémů. S ohledem na skutečnost, že převážná část energie, která je v bytovém sektoru spotřebována, je použita k vytápění, případně ohřevu TUV, i tento projekt se primárně musí zabývat způsoby vytápění na bázi obnovitelných zdrojů. Součástí zprávy jsou tyto části: 1. Studie energetické soběstačnosti v oblasti bydlení - Optimalizace a unifikace nových systémů využívání obnovitelných zdrojů energie pro použití v rodinných a bytových domech v podmínkách České republiky (autor Ing. Antonín Kottnauer, POWER SERVICE), 2. Paliva rostlinného původu, 3. Zkušenosti z vývoje solárních zařízení a jejich využívání v ČR, 4. Subprojekt Větrná energie - metodický postup celkového řešení tématu (autor Josef Štekl, Ústav fyziky atmosféry AV).

National Repository of Grey Literature : 50 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.