National Repository of Grey Literature 642 records found  beginprevious633 - 642  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Legal aspects of usage of Renewable Energy Sources
Szennai, Tomáš ; Štěpánek, Petr (advisor) ; Černý, Pavel (referee)
This Bachelor Degree Final Paper is supposed to provide the reader with complex overview of specific legal regulation of use of renewable energy sources. The main focus is set on Czech legal provision. However basic description of law of the European Union in the respective field, as a corner-stone for the one of the Czech Republic, is also contained. Additionally former provision that regulated usage of RES before admission of the Czech Republic into the EU is included. The very last chapter of the paper offers brief study of most recent European directive concerning the respective field.
Business plan of energy plantation
Bydžovský, Matěj ; Srpová, Jitka (advisor) ; Kešner, Martin (referee)
The aim of the dissertation is to create the clear directions for setting up of the business plan and to create also the real business plan of the short rotation energy plantation. The dissertation consists of two main parts. The theoretical part describes the structure of the business plan and the principles for setup, the application part contains the real business plan of the planting short rotation coppices, which could be used both as a decision tool for realization of this project in practice and as the documentation for an application for a bank loan. The business plan mentions the market opportunity, the description of the woody species, the technology of founding, growing and harvesting of the plantation, the financial plan, SWOT analysis and possible risks with suggestions for solutions.
Environmental and economic aspects of the energetic using of biomass in the Czech Republic
Vaňková, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Obnovitelné zdroje energie jsou stále více diskutovaným tématem. Stále více cítíme potřebu změnit přístup k využívání neobnovitelných zdrojů, aby nedošlo k jejich úplné devastaci. Tato práce je zaměřena právě na jeden z obnovitelných zdrojů energie a sice na ten v podmínkách ČR nejperspektivnější - na biomasu.Zabývá se možností využívání biomasy v ČR, protože právě u nás má tento zdroj největší potenciál co se týká obnovitelných zdrojů. V práci jsou charakterizovány cíle v této oblasti, zabývá se environmentálními dopady využívání biomasy, legislativní podporou a analyzuje ekonomické podmínky.Výsledkem je SWOT analýza, která shrnuje výhody a nevýhody využívání biomasy v podmínkách ČR.
Feasibility study and analysis of projects of biogas stations in Czech Republic
Lodr, Jakub ; Pavlová, Eva (advisor) ; Kubíček, Jiří (referee)
Diplomová práce zahrnuje poslední vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. (OZE).Hlavním úkolem je seznámit čtenáře se současnými otázkami týkajícími se bioplynu,bioplynových stanic a dalším technologickým problémům. První část je věnována právnímu rámci této problematiky. V dalším oddíle je popsáno současné tržní prostředí,doplněné charakteristikou nejdůležitějších podniků v odvětví. Poslední část diplomové práce by měla pomoci najít způsob jak ocenit investice do obnovitelných zdrojů energie.
Feasibility štúdia projektu výroby biomasy
Karaba, Ján ; Fotr, Jiří (advisor)
The objective of this thesis is to assess the overall feasibility of a biomass production project in the current business environment in Slovakia. The project is analyzed primarily in terms of market conditions, technical and technological details and economic feasibility. An important part of the study is also the risk analysis including various scenarios and an assessment of the influence of risk factors. The thesis concludes that the project is essentially feasible and has a potential of being successful although it bears a certain level of riskiness which has to be considered and managed.
Vytápění alternativními zdroji energie
Stříbrská, Petra ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee)
Ve své bakalářské práci bych ráda poukázala na rostoucí nutnost zabývat se otázkou ?Čím budeme topit??. Mám na mysli prozatím pro většinu naší společnosti uzamčenou 13. komnatu s názvem ?Netradiční zdroje tepla?. A proto bych na několika stránkách mé práce chtěla Vás, čtenáře, seznámit s tím, co vše si můžeme představit pod pojmem netradiční zdroj tepla. Někdy se můžeme setkat i s pojmem obnovitelný zdroj tepla. Jde v podstatě o ty zdroje tepla, které se samy obnovují přirozeným koloběhem přírody, například sluneční energie, teplo získané z vody, ze vzduchu, tepelná čerpadla? Já se ale zaměřím pouze na biomasu ? především peletky, ale zmíním se i o dřevěných briketách a bioplynu ? a jaké přínosy představuje pro lidstvo. Chtěla bych samozřejmě také pohovořit o naší černé minulosti a tím je negativní dopad masivního spalování uhlí na naše životní prostředí. Poukázat na trendy ve vytápění a to jak v minulosti, současnosti, tak i naší budoucnosti. Upozornit na hrozbu opětovného návratu k vytápění tuhými palivy a vyzvednout výhody ekologičtějšího způsobu vytápění objektů a tím jsou právě netradiční zdroje ? biomasa. Nic ovšem není zadarmo, a zisk laciného a ekologického tepla je vyvážen vysokými investicemi. I zde tedy platí zásada, že za pohodlí a zdraví naší budoucí generace musíme platit. A právě prvotním investicím, úsporám za platbu tepla a době návratnosti je věnována závěrečná část mé práce. Byla bych velmi ráda, kdyby se většina čtenářů po prostudování mé práce se zamyslela nad tím, jak moc aktuální je téma změny způsobu vytápění a jak oni sami si v budoucnu budou chtít zařídit svůj vlastní zdroj tepla. Doufám, že můj příspěvek někoho ovlivní při rozhodování jaký zdroj tepla si zvolit při vytápění domu a že to budou třeba pelety.
The transformation of biomass in heat in a municipality.
Peřka, David ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Práce podává základní přehled o aktuálních podmínkách využívání biomasy při přeměně na teplo nejen v obcích. Cílem práce je poskytnout praktické zkušenosti a usnadnit budoucím projektům na biomasu jejich vznik. Data jsou získána z provedené analýzy na základě dvou srovnávaných obcí využívajících biomasu a z uskutečněné analýzy SWOT, která čerpá ze zkušeností odborníků v dané oblasti.
Varianty pro změnu strategických záměrů firmy Agrotech spol. s r.o.
Stančík, Aleš ; Veber, Jaromír (advisor) ; Kačín, Radovan (referee)
Diplomová práce popisuje současné podnikaní společnosti Argotech se zdůrazněním rizik z něho vyplývajících. Stručně je rozebrána stávající situace zemědělského sektoru a jeho možný vývoj. Na základě analýzy společnosti a celého sektoru jsou navrženy dvě varianty podnikatelských činností, které mají za úkol zvýšit ziskovost firmy. Přínos obou variant pro podnik je vyjádřen čistou současnou hodnotou. V závěru jsou pomocí stejného kritéria srovnány navrhované varianty se současnou podnikatelskou činností firmy.
Analysis of economical problems with usage of biomass for the heat production in Czech republic
Benda, Leopold ; Dostálová, Jiřina (advisor) ; Čamrová, Lenka (referee)
Práce se zabývá problematikou využití biomasy pro výrobu tepelné energie v podmínkách České republiky. Vzhledem k potenciálu jednotlivých obnovitelných zdrojů v ČR je biomasa vymezena jako nejperspektivnější z nich. Vzhledem k aktuálnímu stavu technologií určených pro výrobu energie z biomasy je jako nejperspektivnější vyhodnoceno používání biomasy pouze pro výrobu tepla, a to zvláště v lokálních technologiích o jmenovitém výkonu do 50 kW. V rámci jednotlivých typů biomasy je za ekonomicky nejzajímavější vyhodnoceno energetické obilí, jehož potenciál pro energetickou situaci ČR je v této práci detailněji analyzován.
Bioenergy as an Alternative Source of Fuels for Transport in World Economics
Běláčková, Adéla ; Vošta, Milan (advisor) ; Kašpar, Václav (referee)
Práce pojednává o využívání bioenergie jako obnovitelného a environmentálně šetrného paliva pro dopravu. Zabývá se otázkou schopnosti biopaliv postupně nahradit ropná paliva v dopravě a snížit tak emise skleníkových plynů i energetickou závislost dopravy na nabídce ropy. Hodnocenými biopalivy jsou bioetanol, biodiesel a bioplyn. Hodnotícími faktory potom environmentální přínosy spojené s jejich využíváním, cenová konkurenceschopnost a odhadované produkční kapacity. Práce vychází především ze zkušeností získaných v zemích Západní Evropy, USA a Brazílii.

National Repository of Grey Literature : 642 records found   beginprevious633 - 642  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.