National Repository of Grey Literature 46 records found  beginprevious37 - 46  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Praha ; Brož, Karel
Hlavní část zprávy tvoří přehled projektů řešených v rámci tohoto úkolu v letech 1999-2002 a komentář k těmto projektům. Ve zprávě je uveden konkrétní návrh využití geotermálních vrtů DC 1 až DC 4 v Děčíně, ze kterých bylo možné odebírat až 100 kg/s vody teplé nejméně 28°C.
Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí‚ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku‚ ekonomiku a životní prostředí
Porsenna o.p.s., Praha ; Klusák, Jaroslav
Cílem projektu je shrnout domácí a zahraniční poznatky v oblasti indikátorů udržitelnosti na místní úrovni s důrazem na oblast hospodaření s energiemi a provést dotazníkový průzkum zaměřený na dostupnost dat pro energetický management na místní úrovni. Na základě těchto podkladů vytvořit sadu indikátorů z oblasti energetického managementu na místní úrovni. Neposledním cílem projektu je zvýšit povědomí o potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni. Zpráva přináší výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo stav činností a požadavky měst a obcí v oblasti komunální energetiky.Představuje sadu indikátorů udržitelné komunální energetiky. Je popsáno zavedení a provozování energetického managementu. Jsou uvedeny příklady dobré praxe. Na závěr jsou uvedena doporučení pro činnost měst a obcí v oblasti hospodaření s energií.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Výběr a návrh využití zemědělských půd pro produkci biomasy. Modelové řešení územních celků
KBÚK LF VŠZ, Praha ; KONIP, Praha ; Urbanová, Marie ; Urban, Vratislav
Ověření možnosti pěstování biomasy pro energetické účely v různých klimatických půdních a společenských podmínkách České republiky. Byla zkoumána modelová území - Polabská nížina, Černokostelecko, Vitice, Chotýš a modelová plocha Lány.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Šlechtění a technologie pěstování rychlerostoucích dřevin
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - stanice Uherské Hradiště ; Čížek, Vladimír
Stručný popis pokusů s rychlerostoucími dřevinami. Jeden byl založen na tzv. zátopovém poli se čtyřmi vybranými klony (2 topoly a 2 vrby). Druhý pokus sledoval produkci 20 klonů (10 topolů a 10 vrb) ve výsadbě na volné ploše.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Ekonomické nástroje a ekonomické kalkulace pro hodnocení produkce biomasy. Ekonomické hodnocení rychle rostoucích dřevin
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Červenka, Jaroslav ; Součková, Helena ; Dubský, Martin
Zpráva poskytuje základní informaci o ekonomických přínosech pěstování rychle rostoucích dřevin i v širších souvislostech (zaměstnanost). Uvádí ekonomické nástroje, které by podpořily pěstování energetických plodin jako alternativního zdroje energie.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Výběr a návrh využití zemědělských půd pro produkci biomasy. Modelový návrh na využití zemědělských půd v pánevní oblasti Severních Čech
Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Zelenková, Kateřina ; Vráblíková, Jaroslava
Na základě analýzy ekologické zátěže byly stanoveny tři kategorie (oblast Krušných hor, oblast silné antropogenní zátěže a relativně ekostabilní oblast) pro využití zemědělské půdy. Je navrhováno využití půdy pro produkci biomasy, a to formou, která bude pro subjekty hospodařící na půdě ekonomicky nejpřijatelnější.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Šlechtění a technologie pěstování rychlerostoucích dřevin
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Kunovice ; Čížek, Vladimír
Popis vývoje pokusů pěstování klonů topolů a vrb na zátopovém poli a energetické plantáži. Rychlerostoucí dřeviny jsou významným zdrojem biomasy, jejich šlechtěním lze získat vyšší výnosy.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Ekonomické kalkulace a ekonomické hodnocení produkce biomasy
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice ; Bočková, Hana ; Červenka, Jaroslav ; Součková, Helena
Zpráva se zaměřuje na produkční odezvu rychle rostoucích dřevin a poskytuje informace o založení matečnice rychle rostoucích dřevin na výsypce lomu Chabařovice. Pro ekonomickém hodnocení pěstování rychle rostoucích dřevin uvádí příklady ze zahraničí a shrnuje podklady pro kalkulaci nákladovosti spojené s pěstováním s sklizní rychle rostoucích dřevin. Jsou nastíněny další možnosti pěstování využití biomasy.

National Repository of Grey Literature : 46 records found   beginprevious37 - 46  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.