National Repository of Grey Literature 53 records found  beginprevious44 - 53  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Bod B: Sektor zemědělství
Státní rostlinolékařská správa, Brno ; AMET, Velké Bílovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Český hydrometeorologický ústav, Praha, pobočka Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Žalud, Zdeněk ; Prax, Alois ; Muška, František ; Málek, Jan ; Litschmann, Tomáš ; Kohut, Mojmír ; Jůzl, Miroslav ; Chalupníková, Blanka ; Rožnovský, Jaroslav
Zpráva za sektor zemědělství obsahuje části: Stav současného zemědělství České republiky, Agroklimatické podmínky ČR podle scénářů možné změny klimatu, Klimatické a agroklimatické poměry ČR podle scénářů, Vliv možné změny klimatu na půdotvorné procesy a úrodnost půd, Vliv a rozsah eroze půd ČR v podmínkách možné změny klimatu, Analýza pěstebních technologií a jejich citlivost ke změně klimatu, Posouzení citlivosti zemědělských plodin k možné změně klimatu, Vliv možné změny klimatu na ekonomiku pěstování zemědělských plodin, Přehled modelů systémů hospodaření na půdě v agroekologických podmínkách.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor zemědělství
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Trnka, Miroslav ; Muška, František ; Málek, Jan ; Jůzl, Miroslav ; Kohut, Mojmír ; Rožnovský, Jaroslav ; Žalud, Zdeněk
Studie, která navazuje na ucelené závěry a komplexní pohled výstupů řešení VaV/740/1/00, je rozdělena do částí: Dopady změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé - expertní přístup (agroklimatologické hodnocení území, citlivost půd - změna vodního režimu, růst, vývoj a pěstební technologie, choroby a škůdci) a Dopady změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé - modelový přístup (metodika studia dopadů změny klimatu, evaluace modelu CERES-Wheat, vyhodnocení změny klimatu).
Kontrola systému tříd ochrany zemědělské půdy s určením BPEJ vhodných k převodu na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Novák, Pavel
Studie obsahuje rozdělení půd do tříd ochrany podle aktuálního stavu bonitace k roku 2007, specifikaci bonitovaných půdně ekologických jednotek nevhodných pro agrosystémy, vhodných k zalesnění.
Optimalizace využívání zemědělské krajiny v současných podmínkách zemědělského hospodaření
[s.n.] ; Trpáková, Ivana ; Čeřovská, Kateřina ; Šrůtek, Miroslav ; Pokorný, Jan ; Trpák, Pavel
Jsou popsány tři zemědělské lokality, navržena optimalizace hospodaření. Studie se zabývá mimoprodukčním využitím zemědělské půdy v uvedených lokalitách. Jsou uvedeny dva komplementární přístupy k hodnocení stavu krajiny - prostupnost krajiny a setrvalost krajiny, která se hodnotí z hlediska odtoku rozpuštěných alkálií. Oba použité přístupy zahrnují i použitelné kvantitativní hodnocení krajiny pomocí mapových zobrazení a výpočtů a měřením průtoků a koncentrací alkálií ve vodě.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Výběr a návrh využití zemědělských půd pro produkci biomasy. Modelový návrh na využití zemědělských půd v pánevní oblasti Severních Čech
Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Zelenková, Kateřina ; Vráblíková, Jaroslava
Na základě analýzy ekologické zátěže byly stanoveny tři kategorie (oblast Krušných hor, oblast silné antropogenní zátěže a relativně ekostabilní oblast) pro využití zemědělské půdy. Je navrhováno využití půdy pro produkci biomasy, a to formou, která bude pro subjekty hospodařící na půdě ekonomicky nejpřijatelnější.
Growing of over - growth tree species
KOSTOHRYZOVÁ, Lenka
The comparison of agronomical practices and land capability of selected deciduous with coniferous wood species, especially fast growing tree species on agricultural land, is the theme of this bachelor work. This work deals with the cultivation of fast growing tree species, the comparison of their growth figures and agricultural techniques. Fast growing tree species were cultivated in these localities: Svatý Jan nad Malší (Chlum nad Malší), Všemyslice- Neznašov and Lesy města Český Krumlov s.r.o. The research was focused on the comparison of yields of deciduous (poplar) with coniferous trees (spruce, larch), agricultural techniques. There is the comparison of yields with yields from the available literature, in conclusion.

National Repository of Grey Literature : 53 records found   beginprevious44 - 53  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.