National Repository of Grey Literature 54 records found  beginprevious44 - 53next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor zemědělství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Rožnovský, Jaroslav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor zemědělství obsahuje přehledovou studii stavu poznání (současné zemědělství České republiky, půdní poměry a jejich synergie s podnebím, citlivost zemědělských technologií a plodin na změny klimatu, predikované klimatické a agroklimatické poměry ČR, stručné hodnocení jarního období, poznatky o senzitivitě zemědělských plodin, dosud studovaná a navrhovaná adaptační opatření) a metodickou část (metody a modely dosud implementované v sektoru zemědělství, závislost výsledků na CO2).
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Bod B: Sektor zemědělství
Státní rostlinolékařská správa, Brno ; AMET, Velké Bílovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Český hydrometeorologický ústav, Praha, pobočka Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Žalud, Zdeněk ; Prax, Alois ; Muška, František ; Málek, Jan ; Litschmann, Tomáš ; Kohut, Mojmír ; Jůzl, Miroslav ; Chalupníková, Blanka ; Rožnovský, Jaroslav
Zpráva za sektor zemědělství obsahuje části: Stav současného zemědělství České republiky, Agroklimatické podmínky ČR podle scénářů možné změny klimatu, Klimatické a agroklimatické poměry ČR podle scénářů, Vliv možné změny klimatu na půdotvorné procesy a úrodnost půd, Vliv a rozsah eroze půd ČR v podmínkách možné změny klimatu, Analýza pěstebních technologií a jejich citlivost ke změně klimatu, Posouzení citlivosti zemědělských plodin k možné změně klimatu, Vliv možné změny klimatu na ekonomiku pěstování zemědělských plodin, Přehled modelů systémů hospodaření na půdě v agroekologických podmínkách.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor zemědělství
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Trnka, Miroslav ; Muška, František ; Málek, Jan ; Jůzl, Miroslav ; Kohut, Mojmír ; Rožnovský, Jaroslav ; Žalud, Zdeněk
Studie, která navazuje na ucelené závěry a komplexní pohled výstupů řešení VaV/740/1/00, je rozdělena do částí: Dopady změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé - expertní přístup (agroklimatologické hodnocení území, citlivost půd - změna vodního režimu, růst, vývoj a pěstební technologie, choroby a škůdci) a Dopady změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé - modelový přístup (metodika studia dopadů změny klimatu, evaluace modelu CERES-Wheat, vyhodnocení změny klimatu).
Kontrola systému tříd ochrany zemědělské půdy s určením BPEJ vhodných k převodu na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Novák, Pavel
Studie obsahuje rozdělení půd do tříd ochrany podle aktuálního stavu bonitace k roku 2007, specifikaci bonitovaných půdně ekologických jednotek nevhodných pro agrosystémy, vhodných k zalesnění.
Optimalizace využívání zemědělské krajiny v současných podmínkách zemědělského hospodaření
[s.n.] ; Trpáková, Ivana ; Čeřovská, Kateřina ; Šrůtek, Miroslav ; Pokorný, Jan ; Trpák, Pavel
Jsou popsány tři zemědělské lokality, navržena optimalizace hospodaření. Studie se zabývá mimoprodukčním využitím zemědělské půdy v uvedených lokalitách. Jsou uvedeny dva komplementární přístupy k hodnocení stavu krajiny - prostupnost krajiny a setrvalost krajiny, která se hodnotí z hlediska odtoku rozpuštěných alkálií. Oba použité přístupy zahrnují i použitelné kvantitativní hodnocení krajiny pomocí mapových zobrazení a výpočtů a měřením průtoků a koncentrací alkálií ve vodě.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Hodnocení produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Výběr a návrh využití zemědělských půd pro produkci biomasy. Modelový návrh na využití zemědělských půd v pánevní oblasti Severních Čech
Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Zelenková, Kateřina ; Vráblíková, Jaroslava
Na základě analýzy ekologické zátěže byly stanoveny tři kategorie (oblast Krušných hor, oblast silné antropogenní zátěže a relativně ekostabilní oblast) pro využití zemědělské půdy. Je navrhováno využití půdy pro produkci biomasy, a to formou, která bude pro subjekty hospodařící na půdě ekonomicky nejpřijatelnější.

National Repository of Grey Literature : 54 records found   beginprevious44 - 53next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.