National Repository of Grey Literature 73 records found  beginprevious64 - 73  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Strategické směry a priority v odpadovém hospodářství ve vazbě na směrnice ES v oblasti předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů ve variantním řešení ve vztahu k dopadu na zdraví obyvatel a ŽP pro potřeby zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky
České centrum čistší produkce, Praha 2
Studie podchycuje roli prevence v materiálovém toku a popisuje vazbu výrobek odpad. Navrhuje metodiku prevence ve výrobě, službách a v odpadovém hospodářství. Hodnotí dosažené změny vyvolané preventivním přístupem. Zabývá se využitím odpadů, interní a externí recyklací. Jsou navrženy indikátory pro měření účinnosti jednotlivých opatření.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování: Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv č. X/2011
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
V rámci projektu byla řešena analýza hodnocení životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv, jejichž použití se jeví jako perspektivní v současnosti a v horizontu blízké budoucnosti, ať již ve formě směsného motorového paliva, či v podobě čistého paliva. Hlavními cíli autorů studie bylo vyhodnotit bilanci emisí CO2 v celém životním cyklu definovaných motorových paliv a energetickou bilanci výroby jednotlivých motorových paliv. Nad rámec současného stavu řešení LCA analýz byla také během řešení projektu zpracována analýza hodnocení ekonomických nákladů v celém životním cyklu (LCCA – Life-Cycle Cost Assessment), která bude sloužit jako podkladový materiál pro návrh zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů, zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Ve zprávě jsou uvedeny externí náklady změny klimatu v dopravě, externí náklady změny klimatu z použití neobnovitelných zdrojů energie, výpočtový model, hodnocení a výklad LCCA fosilních motorových paliv a biopaliv, hodnocení a výklad LCCA fosilních paliv a bioplaiv se zohledněním ekonomické úrovně ČR. Je popsáno rozdělení výsledků LCA na fáze životního cyklu.
Environmental load during production a processing of food wheat and production of bread
HYŠPLER, Robin
This thesis was made in co-operation with international project M00080- EUS-AT-SUKI Sustainable Kitchen, which is focused to make an inquiry of total emissions of carbon dioxide producted by catering estabilishments and finds possibilities of reducing these emissions. The thesis deals with an emission?s contamination of wheat flour and bread. Informations and data about agriculture, processing and transport of chosen commodities were collected from questionaires and scientific literature. The emission?s contamination of equivalent CO2 per kilogram of particular products and commodities was worked out from data and informations of the Ecoinvent database. The comparision between systems of management and regionality (ie. whether products are imported or local) is included. The main aim of this thesis was to prove whether the consumation of products from organic or conventional farming is environmentally more beneficial, the same comparision were made between regional or imported products
Prevention and Therapy of the knee injuries in Football
BENEŠOVÁ, Michaela
My Bachelor Thesis deals with the problem of knee-joint injuries. The chosen theme ``Prevention and Therapy of the knee injuries in Football{\crqq} introduces a large variety of possible injuries. The Thesis includes an analysis of the complicated anatomical structure and biomechanics of the knee. The part devoted to injuries describes the injury mechanism that gives the ground for the following examination, diagnosis determination and proposal of the subsequent therapy. Another important chapter, prevention of the knee injuries, describes the activities to prevent from such injuries. The aim of this Thesis is to assess the treatment effect of the anterior cruciate ligament rupture in two probands in relation to their return to sports activities, and furthermore to furnish theoretic information concerning primarily the anatomy and prevention of injuries. In respect of the quantitative research, we chose at random two footballers of a district league standard suffering from ligamentum cruciatum anterius rupture. The research proceeded during their therapy using the technique of uncontrolled dialogue, observation, casuistry and secondary analysis of data. The result brought the ascertainment of the success in the therapy effectiveness. After 3 months both patients, sportsmen, achieved such health condition which allowed them do light sports activities with no limitation, e.g. exercise biking, swimming, walking, running on flat surface and even cross-country; cycling is also suitable. It is very important to keep to the said recommended sports activities as the inadequate overloading of the knee can give rise to recurrence or even to injury of other structures of the knee joint.
Business Management and Environment
Seidlová, Nela ; Dvořák, Jiří (advisor) ; Remtová, Květa (referee)
The competitive advantage of a company and the effectiveness of resource utilization from the point of view of a sustainable development, in the practical part application to one or more entrepreneurial subjects or the LCA of a product.
Management and environment
Novák, Martin Bc. ; Dvořák, Jiří (advisor) ; Niedoba, Petr (referee)
Práce hodnotí možnosti, které mají firmy na českém trhu v oblasti ochrany životního prostředí. Je zaměřena především na dobrovolné nástroje, které mohou společnosti zavést nad rámec plnění legislativních norem. Mimo to vysvětluje proč firmy na českém trhu zavádějí normy řady ISO 14000, jejich spokojenost s nimi a problémy, se kterými se setkali při jejich implementaci.

National Repository of Grey Literature : 73 records found   beginprevious64 - 73  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.