National Repository of Grey Literature 26 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Ekonomické hodnocení pilotních projektů instalace geotermálních systémů
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Cílem prací bylo vybrat a vyhodnotit z různých pohledů možnosti využití geotermálních zdrojů energie pro vytápění. Byly ekonomicky vyhodnoceny varianty řešení zásobování objektů energií v posuzovaných lokalitách.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš ; Bravenec, Petr ; Nenička, Tomáš ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
V projektu jsou řešeny synergické vazby mezi jednotlivými instalacemi obnovitelných zdrojů energie, které mají zlepšit jejich efektivnější využívání, bez výkyvů v průběhu dne i roku, a to v podmínkách České republiky. Vazby využívají přednosti jednotlivých vlastností obnovitelných zdrojů k jejich vhodné kombinaci a tím ke snížení vlivu možné nestability v určitém období. Uváděné aplikace jednotlivých systémů získávání energie se v projektu zaměřují jednak na využití vedlejších produktů získaných v průběhu provozu nebo na využití účelné kombinace se zcela jiným typem zdroje energie. Shrnutí současného stavu řešení projektu v těchto dílčích úkolech: Kombinované solární systémy pro výrobu tepelné a elektrické energie, Fotovoltaika a biomasa, Fotovoltaika a energie větru, Fototermika - ohřev vzduchu a solární pohon ventilace, Fototermika - solární ohřev vody a solární pohon čerpadla, Využití energie prostředí a fotovoltaika pro napájení tepelného čerpadla.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno ; Krešl, Milan ; Čermák, Vladimír ; Šafanda, Jan
Popis prací provedených v rámci DÚ 02 Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR a DÚ 05 - Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Popis činnosti spoluřešitelů. GFÚ - kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR. CITYPLAN - rozbor vývoje cen energií a předpověď dalšího vývoje do roku 2016, instalace tepelných čerpadel. Zprávy o činnosti ČGS a Geofondu v rámci řešení úkolu. ČVUT - přehled řešených projektů, možnosti využití zemního plynu pro pohon tepelných čerpadel na geotermální energii. TERRATEST - databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin v moravské části Vídeňské pánve, databáze nejhlubších vrtů s měřenými teplotami hornin v oblasti Vídeňské pánve a Karpatské předhlubně, doplnění databáze vrtů s měřenými teplotami hornin o popis současného technického stavu objektů s přihlédnutím na jejich případné využití jako zdrojů geotermální energie, databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin z území bývalého Severomoravského kraje.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Chmielová, Lucie ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
Řešení bylo rozděleno do čtyř dílčích úkolů. DÚ 01 - Základem pro řešení bylo zpracování rešeršní práce zaměřené na současný technologický vývoj jednotlivých aplikací s OZE, na synergické vazby mezi OZE a popis stavu jednotlivých typů OZE v ČR. DÚ 02 - Tato část projektu je zaměřena na technologie pro získávání tepelné a elektrické energie ze slunečního záření a na synergické efekty mezi nimi. Úkolem je navrhnout prototypy variantních řešení fotovoltaicko-fototermických rovinných a koncentrátorových absorbérů, stanovit energetickou účinnost a stanovit poměr získaného tepla a elektrické energie při různých provozních podmínkách. DÚ 03 - Využití půdy ležící ladem pro výrobu energie v kombinaci fotovoltaiky a biomasy. Provádí se výzkum a vývoj vhodné konstrukce solárního panelu s ohledem na optimální míru propustnosti. DÚ 04 - Vývoj kombinovaného energetického systému s fotovoltaickou a větrnou elektrárnou pro celoroční provoz.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Shrnutí prací vykonaných na jednotlivých dílčích úkolech: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, DÚ 06 Projektová studie možnosti využití hlubinné geotermální energie pro energetické účely. Příprava projektu pro využití geotermální energie k energetickým účelům v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Grafická dokumentace regionálních vyhodnocení
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Výstup tvoří 40 obrázků - mapy a grafy. Například: rozložení vrtů podle hloubky, mapy tepelného gradientu, izolinie tepelného gradientu, mapy tepelného toku, izolinie tepelného toku, mapy teplot v úrovni 0 m n.m., izolinie teplot v úrovni 0 m n.m., mapy teplot v hloubce 200 m pod povrchem, mapu teplot v hloubce 3000 m pod povrchem, mapa průměrných ročních teplot, geotermální členění Krkonošského národního parku, geotermální členění národního parku Šumava, geotermální členění okresů Most a Mělník.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Jiří
Cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro dosažení úspor energie, podpořit zvýšení účinnosti energetických procesů a zvýšit podíl využití druhotných energetických zdrojů včetně odpadního tepla. Závěrečná zpráva poskytuje přehled o řešení projektu za rok 2007. Bylo posouzováno chladicí zařízení pro klimatizaci bez a s akumulací chladu, byly publikovány výsledky na konferenci na Slovensku a předán rukopis článku do recenzovaného časopisu. Proběhlo environmentální hodnocení elektrické energie a přípravné práce pro modelování tepelných oběhů.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Doplněk závěrečné zprávy z března 2003 k dílčím úkolům 04 a 06. Doplněk A - Pilotní projekty pro využití TČ. Doplněk B - Ekonomické posouzení primárních zdrojů tepelných čerpadel. Doplněk C - Plošné hodnocení možností využití geotermální energie v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Instalace tepelných čerpadel
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Instalace tepelných čerpadel podpořených Státním fondem životního prostředí, vyhodnocení podpor a seznam podpořených instalací. Instalace tepelných čerpadel z referencí a údajů instalačních a výrobních firem.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.