National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Electric cars as the ecological future of transport
Mironova, Alexandra ; Walek, Agata (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat elektrické dopravní prostředky s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v porovnání s běžnými dopravními prostředky. V úvodu práce porovnává běžná auta a elektromobily a jejich vliv na životní prostředí. V další kapitole je popsáno historické pozadí elektromobilu. Následující část vypraví o několika typech elektromobilu a popisuje jejich vlastnosti. Poslední kapitola vysvětluje vliv na životni prostředí a návrhy pro zlepšeni ekologické situace.
Video Games Localisation
Novotný, Tomáš ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá historií a problematikou lokalizace videoher. Práce se skládá ze dvou částí. První je teorie, která bude obsahovat počátek počítačových her až po přítomné videohry. Zároveň se bude zabývat lokalizací a problémy, které okolo ní jsou. Bude obsahovat termíny, které doprovází lokalizaci videoher jako jsou například transkreace, internacionalizace, uživatelské rozhraní, herní kód a spoustu dalších. Ukáže důležitost, proč by si měly společnosti dávat pozor na odlišnosti v kulturách a jaké mohou být následky. Druhá polovina se bude skládat z praktické části, kde se budou porovnávat různé hry a jejich způsob lokalizace.
Is the Language of Science/Technology Manipulative?
Plichta, Lukáš ; Smutný, Milan (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulativnosti jazyka v politickém diskurzu. Politické projevy této doby se často věnují velkému množství společenských problémů a mohou být manipulativní. Záměrem této práce je tedy zkoumat důležitost kontroly veřejného diskurzu, který je nezbytný pro reprodukci manipulace v politice. Dále se tato práce zaměřuje na odhalení cílů a prostředků manipulace. Analýza manipulativních strategií Donalda Trumpa v páté kapitole slouží jako nástroj pro úspěšnou identifikaci manipulace. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda je jazyk politiky manipulativní a jak se taková manipulace projevuje.
Threats and negative influence of the use of technologies
Wohlgemuth, Petr ; Krhutová, Milena (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Uživatelsky orientované produkty technologického pokroku jsou všudypřítomné a mají nepopiratelný vliv na člověka i na společnost. Cílem této semestrální práce je shrnout negativní důsledky používání těchto technologií a poukázat na možné hrozby se zaměřením na kognitivní funkce lidského mozku, behaviorální závislosti, které tyto technologie přinesly a uzavřít práci nabídnutím možných řešení dílčích problémů a návrhem výzkumných metod, kterými by se dal průzkum na dané téma rozšířit.
Commented translation of a text on science and technology
Jirák, Jan ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Cílem této semestrální práce je přeložení textu technického zaměření, z jazyka českého do anglického, k demonstrování překladatelských schopností autora. Dalším úkolem bylo okomentován problematiky překladu a rozdílů mezi těmito dvěma jazyky. Tato práce sestává ze dvou hlavních částí, vyjma úvodu a závěru. První částí je původní český text, zabývající se technickou problematikou a jeho překlad do angličtiny. Oba texty jsou obsaženy v semestrální práci kvůli možnosti porovnání. Tato část je v rámci rozsahu dominantní. Druhá, neméně, důležitá část této práce je komentář tohoto překladu, respektive rozdílu mezi překládanými jazyky. V této části je také popsán postup překladu, stejně tak jako lingvistické vlastnosti, jenž byly použity.
Gender Stereotypes in Technical Products Advertisements
Kolomiichuk, Liubov ; Walek, Agata (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních. Jsou diskutovány pojmy reklamy, genderu a stereotypů a uvedeny závěry výzkumů na téma výskytu genderových stereotypů v reklamě. Rovněž jsou analyzovány genderové stereotypy, jež se objevují v soudobé reklamě na různé druhy produktů.
The process of localisation and translation of videogames
Vynar, Illia ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a jazykům, jak zavést novou terminologii a jak přeložit / lokalizovat nové koncepty softwarových produktů, zejména videoher. Bakalářská práce odhaluje problémy, ke kterým obvykle dochází v průběhu překladu a lokalizace názvů herních postav, názvů míst, idiomů, humorů, prokletých slov, příběhů, fixních výrazů, lokalizace slov nebo jmen, které byly vynalezeny ve zdrojovem jazyků. A řešení těchto problémů na příkladu lokalizace hry “Zaklínač 3: Divoký Hon”. Vysvětlujíce nejen způsob, jakým se CD Project RED zabýval těmito problémy, ale také analyzujíce, proč si vybrali lokalizovat právě tímto způsobem, a ne jiným. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z nichž první je teoretická, vysvětluje pojem obecně lokalizace a odkazuje na Bernal-Merino a jeho práci “Lokalizace videoher” (2013), Heather Chandler a Stephanie O'Malley a jejich práce 'Příručka hry o lokalizaci', také Dunne, (2006: 1), Cooke (1992: 212-3), Esselink (2000), O'Hagan (2007) a mnoho dalších. Praktická část na příkladu hry ukazuje obtíže, které byly popsány a vysvětleny v teoretické části.
Popularisation of Science in the Czech Republic
Holčapková, Martina ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá tématem popularizace vědy. Cílem práce je definovat subjekty zabývající se popularizací vědy a zjistit informovanost veřejnosti o daném tématu. První část práce je zaměřena na definici termínu popularizace vědy. V druhé části jsou popsány rozdíly v učení dospělých a dětí. Třetí část ukazuje subjekty popularizace vědy a následující kapitola, založená na dotazníku, popisuje povědomí obyvatel Brna a jeho okolí o možnostech popularizace vědy. Závěrečná kapitola se věnuje tvorbě popularizačně naučného programu zaměřeného na téma elektřina a magnetismus.
How to make a technical speech/presentation original and impressive.
Gilyazov, Danil ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní prezentace by se měla skládat z několika aspektů, aby zapůsobila na obecenstvo a vyvolala pocit důležitosti. V této tézy bych rád identifikoval tyto aspekty a popsal jak obecenctvo příjímá každé slovo dané prezentace.
Digital graphics: Painting
Bobyleva, Ekaterina ; Walek, Agata (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se zabývá pojmem estetiky jak v tradičním, tak i v počítačovém umění, popisuje historický přehled vývoje digitálního umění a zavadí koncept metamodernismusu v umění. Druhá kapitola je zaměřená na malířské techniky (podle uměleckých směrů), které se používají v tradiční a digitální malbě a jsou podporované příklady. Otázky vyjádření emocí prostřednictvím digitálních nástrojů, psychologie vnímání obrazů a role počítače v procesu tvorby jsou rovněž podrobně popsané v rámci druhé kapitoly. Třetí kapitola se týká metody nefotorealistického zobrazování digitálního obrazu ve stylu abstraktní stylizace. Na tomto základě vytvořen manuál pro začátečníci editorů Stylize, který je také součástí třetí kapitoly.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.