National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Gender Stereotypes in Technical Products Advertisements
Kolomiichuk, Liubov ; Walek, Agata (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních. Jsou diskutovány pojmy reklamy, genderu a stereotypů a uvedeny závěry výzkumů na téma výskytu genderových stereotypů v reklamě. Rovněž jsou analyzovány genderové stereotypy, jež se objevují v soudobé reklamě na různé druhy produktů.
The process of localisation and translation of videogames
Vynar, Illia ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a jazykům, jak zavést novou terminologii a jak přeložit / lokalizovat nové koncepty softwarových produktů, zejména videoher. Bakalářská práce odhaluje problémy, ke kterým obvykle dochází v průběhu překladu a lokalizace názvů herních postav, názvů míst, idiomů, humorů, prokletých slov, příběhů, fixních výrazů, lokalizace slov nebo jmen, které byly vynalezeny ve zdrojovem jazyků. A řešení těchto problémů na příkladu lokalizace hry “Zaklínač 3: Divoký Hon”. Vysvětlujíce nejen způsob, jakým se CD Project RED zabýval těmito problémy, ale také analyzujíce, proč si vybrali lokalizovat právě tímto způsobem, a ne jiným. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z nichž první je teoretická, vysvětluje pojem obecně lokalizace a odkazuje na Bernal-Merino a jeho práci “Lokalizace videoher” (2013), Heather Chandler a Stephanie O'Malley a jejich práce 'Příručka hry o lokalizaci', také Dunne, (2006: 1), Cooke (1992: 212-3), Esselink (2000), O'Hagan (2007) a mnoho dalších. Praktická část na příkladu hry ukazuje obtíže, které byly popsány a vysvětleny v teoretické části.
Popularisation of Science in the Czech Republic
Holčapková, Martina ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá tématem popularizace vědy. Cílem práce je definovat subjekty zabývající se popularizací vědy a zjistit informovanost veřejnosti o daném tématu. První část práce je zaměřena na definici termínu popularizace vědy. V druhé části jsou popsány rozdíly v učení dospělých a dětí. Třetí část ukazuje subjekty popularizace vědy a následující kapitola, založená na dotazníku, popisuje povědomí obyvatel Brna a jeho okolí o možnostech popularizace vědy. Závěrečná kapitola se věnuje tvorbě popularizačně naučného programu zaměřeného na téma elektřina a magnetismus.
How to make a technical speech/presentation original and impressive.
Gilyazov, Danil ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní prezentace by se měla skládat z několika aspektů, aby zapůsobila na obecenstvo a vyvolala pocit důležitosti. V této tézy bych rád identifikoval tyto aspekty a popsal jak obecenctvo příjímá každé slovo dané prezentace.
Digital graphics: Painting
Bobyleva, Ekaterina ; Walek, Agata (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se zabývá pojmem estetiky jak v tradičním, tak i v počítačovém umění, popisuje historický přehled vývoje digitálního umění a zavadí koncept metamodernismusu v umění. Druhá kapitola je zaměřená na malířské techniky (podle uměleckých směrů), které se používají v tradiční a digitální malbě a jsou podporované příklady. Otázky vyjádření emocí prostřednictvím digitálních nástrojů, psychologie vnímání obrazů a role počítače v procesu tvorby jsou rovněž podrobně popsané v rámci druhé kapitoly. Třetí kapitola se týká metody nefotorealistického zobrazování digitálního obrazu ve stylu abstraktní stylizace. Na tomto základě vytvořen manuál pro začátečníci editorů Stylize, který je také součástí třetí kapitoly.
Interaction design with regards to the end user
Macura, David ; Walek, Agata (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na výsledné produkty, dále popsat teoretickou stránku procesu návrhu a přístup designerů a uživatelů k designu a interakci. V části zaměřené na uživatelská rozhraní má práce za cíl prozkoumat a porovnat vybrané přístupy k tvorbě rozhraní a zmínit nejdůležitější vlivy na požadavky týkající se vývoje rozhraní pro aplikace.
SAMSUNG Mobile Phones for year 2017 and their Competitiveness in the Czech Republic
Bendová, Kateřina ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci popsáno několik marketingových nástrojů, které Samsung používá v Českém maloobchodě, aby byly jeho produkty známější a viditelnější. Poslední kapitola je o roce 2017. Jsou zde popsány prodeje telefonů v roce 2017 a analýza potřeb zákazníků.
Development of display technology
Mudrich, Tomáš ; Reich, Pavel (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Cílem této semestrální práce je poskytnoust stručný popis vývoje zobrazovacích zařízení od prvních displejů až po nejmodernější technologie a technologie, které budou používány v blízké budoucnosti Tato práce popisuje vlastnosti jednotlivých typů displejů, princip fungování použitých technologií a specifikuje výhody a nevýhody jejich použití.
Photovoltaic power plants and their design
Albrecht, Daniel ; Walek, Agata (referee) ; Neuwirthová, Ludmila (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce se dále věnuje základním částem fotovoltaické elektrárny, jako jsou solární panely, baterie, regulátory, měniče, optimizery a transformátory. Součástí je také praktická část, pod níž patří kapitoly zabývající se podmínkami pro vhodné umístění elektrárny, dále faktory ovlivňujícími její budoucí energetický výnos a posléze už praktickým popisem jednotlivých komponent a součástí výstavby. Praktická část je ukončena porovnáním dvou již existujících elektráren, jenž jsou majetkem Geen Holding a.s., a kde autor práce popisuje, porovnává a hodnotí technické řešení projektů.
SYSTEMS OF AUTOMATION IN SMART BUILDINGS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A RELAY MODULE
Bendová, Petra ; Walek, Agata (referee) ; Žouželková Bartošová, Marie (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na inteligentní budovy a na jejich automatizaci. Je rozdělena na dvě části – rešeršní a praktickou. Teoretická část práce se zabývá rozdělěním řídících a automatizačních systémů, úsporami a slaboproudými systémy následované inteligentními budovami budoucnosti. Praktická část práce se zabývá návrhem reléového modulu pro desku plošného spoje a jeho testováním na nepájivém poli.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.