National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba - Geofond, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Kadlecová, Renáta
Zpráva obsahuje závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí úkoly. DÚ 01 Analýzy a aktualizace informací - dílčí úkol byl zaměřen na objasnění mechanismů a procesů, které formovaly oblasti s významnými akumulacemi podzemních vod v ČR na základě genetické (sekvenční) stratigrafie s využitím kartonážních map. V rámci úkolu proběhly shromáždění a analýzy dat dostupných geologických a hydrogeologických dat z celé ČR. DÚ 02 Tvorba hydrogeologické informační vrstvy - cílem úkolu bylo vytvoření digitální liniové a polygonové úrovně bezešvé hydrogeologické mapy v rámci ČR a její začlenění do národní geologické databáze a DÚ 03 Uplatnění metodik aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy. Metodiky by měly být používány v rámci hodnocení dobrého kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod v ČR.
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba - Geofond, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Kadlecová, Renáta
Etapová zpráva za dílčí úkoly. DÚ 01 - Analýza a aktualizace informací o ovlivnění podzemní vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického včetně studia geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod se zabývá výběrem a analýzou relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy, prezentací výsledků projektu na webových stránkách a návrhem metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického. DÚ 2 Tvorba hydrogeologické informační vrstvy se zabývá testováním možností využití databáze ČGS -ČGS -Geofondu pro konstrukci hranic v prostředí s rozdílnou průtočností, tvorba metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné vrstvy, tvorba metodiky liniových hydrogeologických hranic. DÚ 3 Metodiky a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy . tento úkol je zaměřen na splnění požadavku implementace evropské legislativy (Směrnice 2006/118/ES a 2000/60/ES) do české legislativy.
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba - Geofond, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Kadlecová, Renáta
Dokončení aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického pro pilotní území a rozšíření aktualizace na celou ČR. Aktualizace strukturní mapy české křídové pánve a stratigrafické řezy západní části pánve. Sestrojení stratigrafických řezů ve východní části české křídové pánve. Mapy integrovaných mocností turonských křemenných pískovců v západní části české křídové pánve. Dokončení tvorby liniové úrovně digitální bezešvé hydrogeologické mapy pro pilotní území. Tvorba a testování metodiky konstrukce úrovně polygonů hydrogeologických těles. Tvorba a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy.
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba - Geofond, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Kadlecová, Renáta
Druhá etapa byla zaměřena na návrhy metodiky stanovení pozaďových a následně prahových hodnot ve vybraných složkách v podzemní vodě ve vodních útvarech a dále na vývoj metodik, které umožní jednotným způsobem zpracování hydrogeologické informační vrstvy. Probíhaly práce na tvorbě odkryté geologické mapy ČR z GEOČR50, která je stěžejní pro hydrogeologickou informační vrstvu, Rozsáhlou geologickou databázi ČGS-Geofondu se pro účely projektu podařilo zpřístupnit jak ve formě mapové služby, tak ve formě databází.
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba - Geofond, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Kadlecová, Renáta
Dokončení digitálního zpracování hranic hydrogeologických struktur v rámci ČR. Dokončení metodik pro stanovení velikosti podzemního odtoku z hydrologických dat a stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou. Aktualizace strukturní mapy české křídové pánve ve vazbě na kartonážní měření. Výzkum hydrofyzikálních vlastností křídových hornin a jejich geochemické složení. Analýza a hodnocení dostupných dat pro tvorbu hydrogeologické informační vrstvy v prostředí GIS a objasnění mechanismů a procesů, které formovaly oblasti s významnými zdroji podzemních vod.
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha ; VŠB - TU Ostrava, Fakulta hornicko - geologická, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Česká geologická služba, Praha
Unucka, Jan - Rapantová, Naďa: Stanovení hydrologické bilance na příkladu povodí Bečvy a Bělé, Kozlová, Marie: metodika stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou, Kozlová, Marie - Prchalová, Hana: Metodika stanovení režimů podzemních vod pro jednotlivé hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR, Návrh metodiky stanovení přírodních zdrojů podzemních vod z průtoků povrchových toků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.