National Repository of Grey Literature 47 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Výzkum možností zvýšené recyklace papíru‚ plastů‚ skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU
EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Cílem projektu bylo stanovit podíly materiálové recyklace a dalších možností využití vybraných komodit odpadů - papíru, plastů, skla, neželezných a železných kovů, příp. dalších komodit, analyzovat stávající možnosti zpracování odpadů pro každou komoditu a navrhnout potřebné kapacity pro úpravu a zpracování na území ČR. V roce 2003 byla zpracována podrobná literární rešerše, současný stav nakládání s jednotlivými komoditami - technická vybavenost území, byly popsány nástroje a vlivové faktory a zpracována analýza stávajících a připravovaných právních norem ČR a EU.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Předložený model vznikl jako nástroj pro zpřístupnění a propojení výsledků jednotlivých zpracovaných podprojektů VaV s možností jejich využití při navrhování a hodnocení systémů nakládání s komunálními odpady. Model pracuje na úrovni svozových oblastí, která si musí uživatel sám nadefinovat. Většina výpočtů probíhá na úrovni svozové oblasti, avšak primární výpočty, jako je produkce a skladba odpadu a výpočty dopravních vzdáleností probíhají na úrovni jednotlivých obcí přiřazených do svozových oblastí. Model byl prověřen na dvou svozových oblastech, a to v oblasti, kde převažovala vesnická zástavba (svozová oblast Studénka) a v Ostravě.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Hodnocení systémů sběru TKO
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina
Stav systémů tříděného sběru komunálních odpadů v ČR: Obecné předpoklady pro tříděný sběr komunálních odpadů; Vymezení druhů odpadů z komunálního odpadu; Vymezení základních typů systémů sběru odpadů; Charakteristika systémů sběru a třídění vybraných složek komunálních odpadů. Metoda pro hodnocení systémů v ČR.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Matematický model na optimalizaci nakládání s komunálními odpady: Analýza modelového řešení. Vymezení působnosti modelu. Uživatelé modelu. Vstupy modelu. Definování výstupů modelu. Blokové analýzy a způsoby jednotlivých výpočtů.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Komplexní geofyzikální výzkum a monitoring svahových pohybů na tundrových lokalitách v Krkonoších
Vysoké učení technické v Brně, Ústav geodézie ; Geofyzikální ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Oddělení užité geofyziky, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Dvořák, Jan ; Weigel, Josef ; Kapička, Aleš ; Zima, Ladislav ; Vilhelm, Jan ; Kněz, Jaroslav ; Jáně, Zdeněk ; Dohnal, Jiří
Zpráva je syntézou prací na projektu Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry v rámci subprojektu 2, který byl zaměřen na využití geofyzikálních a geodetických metod včetně metody GPS k získání poznatků o strukturní stavbě a geologických vlastnostech prostředí zvětralinového pláště a jeho podloží se zřetelem na hydrologii.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování malých vodních toků v CHKO Jizerské hory a vliv managementu na stav ichtyocenóz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha ; Švátora, Miroslav
Cílem dílčího úkolu je sledování malých vodních toků v CHKO Jizerské hory a vliv managementu na stav ichtyocenóz. V první fázi výzkumu v roce 2001 jsme se zaměřili na zjištění aktuálního stavu rybího osídlení v části povrchových vodních toků CHKO a v dalším roce 2002 bude toto sledování pokračovat a na základě zjištěných údajů bude zhodnocen vliv dosavadního hospodaření na ně a bude navržen vhodný management směřující na vhodných lokalitách k obnově přírodně blízkých ichtyocenóz.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování malých vodních toků v CHKO Křivoklátsko a vliv managementu na stav ichtyocenóz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha ; Švátora, Miroslav
Na vybraných tocích na území CHKO Křivoklátsko byl v roce 2001 zahájen ichtyologický průzkum. V první etapě výzkumu jsme se zaměřili na studium ichtyofauny v NPR Týřov, kde byl průzkum zaměřen na potok Úpoř, který protéká napříč sledovaným územím. Celkem se zde vyskytuje 14 druhů ryb. Dalším sledovaným tokem na území CHKO byl potok Vůznice. Při základním ichtyologickém průzkumu potoka a přítoků jsme zjistili výskyt jen jediného druhu ryb.

National Repository of Grey Literature : 47 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.