National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Komplexní geofyzikální výzkum na lokalitách Labská louka, Pančavská louka a Modrý důl v Krkonoších
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Oddělení užité geofyziky ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Zima, Ladislav ; Vilhelm, Jan ; Kněz, Jaroslav ; Jáně, Zdeněk ; Dohnal, Jiří
Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Zpráva přináší informace o výsledcích části subprojektu 2 v roce 2003: Přehled geologických poměrů; Metodika - měření metodou pulzní reflektometrie, radonový průzkum na Labské a Pančavské louce, detailizační měření na profilech M50 a M60 na Labské louce, profil P na Pančavské louce, ověření charakteru zdroje magnetické anomálie v severozápadní části Labské louky - chemické a mineralogické analýzy; Výsledky měření - měření metodou pulzní reflektometrie, radonový průzkum na Labské a Pančavské louce, detailizační měření na profilech M50 a M60 na Labské louce, profil P na Pančavské louce, mikroplocha na severním úpatí Studničné hory, ověření charakteru zdroje magnetické anomálie v severozápadní části Labské louky - chemické a mineralogické analýzy.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Komplexní geofyzikální výzkum na lokalitách Luční - Studniční hora, Labská louka a Modrý důl v Krkonoších
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Oddělení užité geofyziky ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Vilhelm, Jan ; Kněz, Jaroslav ; Jáně, Zdeněk ; Dohnal, Jiří
Zpráva obsahuje informace o terénních pracích, které byly vykonané v roce 2004. Přehled geologických poměrů. Metodika a výsledky měření - geoelektrický průzkum v sedle mezi Luční a Studničnou horou, seismický průzkum na severovýchodním úbočí Luční hory, radonové měření na profilu M50 na Labské louce, měření metodou pulzní reflektometrie.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Komplexní geofyzikální výzkum a monitoring svahových pohybů na tundrových lokalitách v Krkonoších
Vysoké učení technické v Brně, Ústav geodézie ; Geofyzikální ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Oddělení užité geofyziky, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Dvořák, Jan ; Weigel, Josef ; Kapička, Aleš ; Zima, Ladislav ; Vilhelm, Jan ; Kněz, Jaroslav ; Jáně, Zdeněk ; Dohnal, Jiří
Zpráva je syntézou prací na projektu Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry v rámci subprojektu 2, který byl zaměřen na využití geofyzikálních a geodetických metod včetně metody GPS k získání poznatků o strukturní stavbě a geologických vlastnostech prostředí zvětralinového pláště a jeho podloží se zřetelem na hydrologii.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.