National Repository of Grey Literature 179 records found  beginprevious170 - 179  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Children with Special Educational Needs and their Involvement in Group Work
Vaňura, Václav ; Stará, Jana (advisor) ; Kargerová, Jana (referee)
V naší společnosti je celkem samozřejmé, že rodiče mají zájem o vývoj svých dětí a vedou je tak, aby se v dospělosti dokázaly vyrovnat s úkoly a nástrahami, které před ně život postaví. Rovněž je pokládáno za samozřejmé, že dětem, které kvůli nějakému tělesnému postižení (nevidomost, obrna, mentální retardace apod.) nemohou dosáhnout stejné úrovně jako jejich vrstevníci, projevujeme nejen soucit, ale poskytujeme jim konkrétní pomoc, například metodami kompenzace, reedukace, rehabilitace či reparace. Naproti tomu dítě, u kterého jsou diagnostikovány Jen" poruchy učení či chování, nevzbuzuje u nezasvěcených většinou zvláštní pozornost. Takové dítě vypadá jako každé jiné, může si normálně hrát s ostatními dětmi a nemá zvláštní potíže s mluveným projevem, zrakem či sluchem. U takového dítěte nebývají předpokládána žádná oslabení či znevýhodnění. Jedná se o skryté postižení. Z vlastní zkušenosti vím, jaké postoje k poruchám učení a chování zaujímá laická veřejnost (a bohužel i někteří pedagogové). Pro některé z těchto lidí jsou děti se skrytým postižením zdravé a celý problém v jejich očích spočívá vtom, že dětem je buď poskytována nedostačující, výuka, nebo jim chybí správná výchova. Tento stav je pravděpodobně následkem nedostatečné osvěty a informovanosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Perception of Marks and Written Assessment by Teachers, Pupils and Parents
Zedníková, Martina ; Stará, Jana (advisor) ; Linková, Marie (referee)
My diploma paper is focused on perceiving the issue o f m arking and verbal evaluation at the prim ary schools by teachers, pupils and parents. In the theoretical part I investigated the ideas o f theorists. I concentrated on the concepts o f evaluation and assessm ent, the types and functions o f evaluation and verbal evaluation and marking. I carried out a theoretical analysis o f the advantages and disadvantages o f the exam ined forms of evaluation. The aim o f the practical part was to research and consequently estim ate the current situation, particularly to w hat extent are theorist's opinions related to / different from the school practice. I would like to em phasize that, according to my opinion, two most im portant conclusions come out of my research. None of the discussed w ays of evaluation is more convenient - the best w ould be to com bine and utilize both of them. The parents play indispensable role in the evaluation process. Their cooperation w ith the children and the school helps to shape the evaluation in the w ay that the assessm ent is created by both - the teachers and the pupils. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Student Self-Correction and the Opportunities it Holds for the Lower Grades of Primary School
Machovcová, Petra ; Stará, Jana (advisor) ; Hejlová, Helena (referee)
Úvahy o současném stavu výchovy a vzdělávání mladé generace vedou k hlubšímu zamyšlení nad jejich budoucí rolí občanů, před nimiž stojí úkol smysluplně se zapojit do procesu vytváření demokratické Evropy. Potřeba kompetentně se zapojit do tohoto procesu vymáhá od mladých občanů nové dovednosti a schopnosti. Výrazné rozdíly vycházející z historického vývoje a životní úrovně v jednotlivých regionech Evropy představují nové výzvy, jak se do společného úsilí zapojit. Nárůst projevů netolerance, xenofóbie, sociálního vylučování je dalším jevem, kterému bude muset nová generace čelit a hledat způsob, jak se s negativními jevy globalizující se Evropy vyrovnat. Požadavek osvojit si potřebné kompetence účastnit se složitého procesu utváření Evropy se začal čím dál tím více objevovat při úvahách o roli výchovy a vzdělávání evropského občana, které musí poskytovat nejen nové znalosti, ale i řadu sociálních a komunikativních dovedností. Současná podoba výchovy a vzdělávání k demokracii a občanství se musí potýkat s postojem současné generace, pro který je příznačný malý zájem o širší společenské otázky, neznalost existujících problémů a nízká motivace pro aktivní účast na řešení společenských otázek. Naléhavost řešit otázky zapojení mladé generace do života evropské společnosti narůstá na svojí intenzitě a s touto...
The Formation of an Awareness of Rights in Connection with Educating about the Rights of Children
Junaštíková, Lucie ; Hejlová, Helena (advisor) ; Stará, Jana (referee)
A theme of this diploma work is A formalisation of a legal awareness in connection with education at children rights. This work should visit on connection with a formalisation of a legal awareness and education at children rights. The aim of my work was an analysis of basic terms and legal principles, its connection with pedagogy, and a creation of a research probe about the children awareness at Primary school. The research probe found out that Czech students concentrate on protective rights - passive rights than participate rights - active rights and a perception of rights is depend on the age of students. Keywords The awareness of children rights, rights and the responsibility, rights and duties, the moral awareness, education at Children rights, key competence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Bullying in the Lower Grades of Primary Schools
Machovičová, Michaela ; Stará, Jana (advisor) ; Greger, David (referee)
This thesis deals with bullying in elementary schools. The theoretical part describes forms and causes of bullying within a group of pupils. It presents features of aggressors and victims of bullying and also some of the most common attitudes made by teachers, schools and parents and their opinions of this problem. Further, the thesis states specific ways of how bullying could be diagnosed, investigated and treated. It also suggests sanctions and educational precautions for the bullies. The practical part depicts a research that was aimed to monitor the extent of bullying in chosen classes of elementary level and to examine to what degree children are informed about this problem. Finally, the last chapter presents defined suggestions and recommendations for primal bullying prevention in the classroom based on the research results and theoretical knowledge as formerly discussed.
Creativity, Innovation and Organizational Culture
Stará, Jana ; Štofilová,, Jana (referee) ; Franková, Emilie (advisor)
This thesis focuses on defining concepts of creativity and innovation in business context. It analyzes methods which may lead to enhancement of creativity in order to increase value of business for customer as well as to develop the business itself. This work also includes real application of selected methods on management of cafe Dobra zastavka in Brno, Czech Republic.

National Repository of Grey Literature : 179 records found   beginprevious170 - 179  jump to record:
See also: similar author names
7 STARÁ, Jitka
2 Stara, Jiří
1 Stara, Josef
7 Stará, Jitka