National Repository of Grey Literature 16 records found  previous11 - 16  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; 1. LF UK Praha ; VFU Brno ; SVÚ Praha ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ; Svobodová, Zdeňka ; Žlábek, Vladimír ; Kolářová, Jitka ; Randák, Tomáš
Cílem této zprávy je zhodnotit stav ryb v povrchových vodách, nejen z hlediska hygienické kvality, ale především z hlediska celkové zdravotní kondice, fyziologického stavu, reprodukce atd. Biochemické markery obvykle reagují na skupiny látek se stejným mechanismem toxického působení. Nejsou tedy až na výjimky specifické pro jednotlivé xenobiotické látky. Jejich předností je schopnost vypovídat o vlivu znečištění komplexně, tzn. podchytit synergické či antagonistické účinky jednotlivých komponent, podílejících se na znečištění.
Labe IV: Koordinace a syntéza, návaznosti, popularizace výsledků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, České Budějovice ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Louchovský, Petr ; Císlerová, Milena ; Buzek, František ; Randák, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Rudiš, Miroslav ; Eckhardt, Pavel ; Fuksa, Josef ; Slavík, Ondřej ; Blažková, Šárka
Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III (1999-2002), v nichž byla shromážděna data, zpracovány metodiky a vyvinuty postupy matematického modelování. Projekt Labe IV tyto soubory dat prodlouží v čase, metodiky a modely rozvine o nové postupy srovnatelné se světovou úrovní vědy a doplní je tak, aby byly použitelné v jiných povodích Labe (popř. ČR), než na kterých byly vyvinuty a testovány.
Labe IV: Koordinace a syntéza, návaznosti, popularizace výsledků
ČVUT Fakulta stavební, Praha ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Louchovský, Petr ; Císlerová, Milena ; Buzek, František ; Randák, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Rudiš, Miroslav ; Eckhardt, Pavel ; Fuksa, Josef ; Desertová, Blanka ; Slavík, Ondřej ; Blažková, Šárka
Prezentace projektu (popularizace výsledků) v ČR a v zahraničí. Zpráva obsahuje koordinační dílčí úkol část "Průzkumy", jejímž cílem je na základě terénních dat získávaných postupně v letech 2003 - 2005 upřesňovat další postup v několika DÚ i v projektu jako celku v následujících letech.
Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
TOCOEN, s. r. o. ; 1. LF UK, Praha ; VFU, Brno ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ; Kroupová, Hana ; Valentová, Olga ; Svobodová, Zdeňka ; Žlábek, Vladimír ; Kolářová, Jitka ; Randák, Tomáš
V roce 2004 byla zaměřena pozornost na zjišťování vlivu 3 nejvýznamějších znečišťovatelů řeky Labe - Synhesie Pardubice, Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem - na populace ryb vyskytujících se v okolí těchto chemických závodů. Sledovány byly lokality nad a pod výše uvedenými zdroje znečištění. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Umea University, Department oc Chemistry, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Li, Zhihua ; Hanák, Jan ; Turek, Jan ; Beránková, Petra ; Sudová, Eliška ; Piačková, Veronika ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, Brloh a Prachatice. Vliv kontaminace životního prostředí na ryby byl ve vybraných lokalitách hodnocen pomocí markerů kontaminace (vitellogenin, EROD). Indikátorovým druhem byl pstruh obecný. Byla zjišťována přítomnost širokého spektra biologicky aktivních skupin cizorodých látek ve vodním prostředí. Byla zjišťována přítomnost rtuti a PFCs ve směsných vzorcích masa ryb. Proběhly laboratorní testy zaměřené na hodnocení vlivu vybraných farmak a pesticidů. Byly prováděny testy akutní toxicity a subchronické toxicity. Z dosažených výsledků vyplývá, že malé obce jsou velmi významným zdrojem kontaminace vodního prostředí širokým spektrem biologicky účinných sloučenin, které se do vodního prostředí dostávají v koncentracích negativně ovlivňující vodní organismy. Zpráva obsahuje pouze stručné shrnutí výsledků projektu a články, které byly k projektu publikovány.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   previous11 - 16  jump to record:
See also: similar author names
15 RANDÁK, Tomáš
1 Randák, T.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.