National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Meta-talc Application in Inorganic Materials
Bednárek, Jan ; Rovnaník, Pavel (referee) ; Palou, Martin (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
This thesis is focused at possibilities of preparation and characterization of XRD-amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase – meta-talc, which can have its potential application and a starter material for a preparation of magnesium-silicate analogues of geopolymers. Changes in structure and morphology of talc ore were observed during this work. For the purposes of this research, two various talc ores – chloritic and dolomitic were examined. Whole process of meta-talc preparation was examined with whole scale of instrumental techniques such as X-ray diffraction, simultaneous thermogravimetric a differential thermal analysis, infrared spectroscopy, scanning electron microscopy or laser analysis of particle size. Meta-talc can be obtained via mechanochemical activation of talc ore with subsequent calcination. Mechanochemical treatment lead to destruction of original crystal structure and breaking of original bonds, i.e. the product of this treatment was almost amorphous and delaminated. Most of hydroxyl groups were converted to molecules of water which remained adsorbed or coordinated in ore structure. These molecules were removed during calcination step.
Reduction of CO2 emissions during firing of hydraulic binders
Stachová, Jana ; Kolář,, Karel (referee) ; Wagner,, Štěpán (referee) ; Palou, Martin (referee) ; Dvořák, Karel (advisor)
The thesis is focused on research and development of hydraulic binders based on FBC-ashes. It examines the possibilities of using this ash in the clinker so that the properties of the final cement are comparable to Portland cement. As an integral part of this thesis the research of emission reduction possibilities in the cement industry - a very current topic these days - is presented.
Development of phase composition in silicate systems by available methods and their optimalization
Opravilová, Lenka ; Palou, Martin (referee) ; Škvára, František (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
One of the most prominent measurable parameters of the development of phases and phase transformations in inorganic systems are undoubtedly the volume changes of silicate matrix. The study of volume changes is crucial in the terms of usable durability of final product. They represent shrinkage or expansion of the material and may lead to significant decrease of technological and ecological parameters and often to complete destruction of these materials. Most often the volume changes can be observed when cement is used as a binder and in concretes, mortars, artificial aggregates and other similar materials. There are many methods to detect, define and determine the volume changes qualitatively or quantitatively. The development of phases was investigated as a part of the dissertation thesis and hence the volume changes were observed under the conditions closest to the real state in the construction industry. The raw materials and admixtures were selected which model the content of hazardous components present in conventional materials (both natural and secondary), used in construction and the relationship with volume changes was searched and demonstrated. The contacts for measuring the volume changes were attached to test surfaces of specimens and the physical - mechanical tests (volume changes, phase changes, strength, etc.), chemical analysis and ecotoxicity tests depending on the length of hydration were performed.
Influence of Zinc in Byproducts on Hydration and Properties of Blended Portlands Cements
Kolářová, Iva ; Palou, Martin (referee) ; Rovnaníková, Pavla (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
The theme of this work is to monitor the effect of zinc on the properties of blended Portland cements. Zinc was tested in the form of two-soluble salts: Zn(NO3)22 H2O and ZnCl2 and a very slightly soluble compound ZnO. Blended cements were prepared by partial replacement with finely ground granulated blast furnace slag, high-temperature and fluidized bed combustion filter fly ash. Flow properties were studied on the prepared pastes. Impact on hydration reactions was examined by using of isothermal and isoperibolic calorimetry. Flexural and compressive strength were measured as mechanical properties of the prepared test specimens. The phase composition of the prepared composites and incorporation of zinc ions in the cement matrix via leaching tests and FTIR analyzes were also studied. Microstructure development of cement samples was tested by SEM analysis with EDS. Influence on ecotoxicity was also measured.
Alfa Gypsum Production Using Chloride Dust
Kalivoda, Karel ; Rovnaníková, Pavla (referee) ; Palou, Martin (referee) ; Kolář,, Karel (referee) ; Fridrichová, Marcela (advisor)
The aim of this doctoral thesis is to verify, using previously developed laboratory instruments, the possibility of a complete or partial substitution of currently used dehydration solutions of sodium chloride and calcium chloride by potassium chloride solution extracted from chloride dusts coming from cement production, using non-pressure method to produce alpha gypsum.
Application of Sol-Gel Method for Preparation of Dicalcium Silicate and its Solid Solutions
Baráček, Jan ; Živica, Vladimír (referee) ; Rovnaníková, Markéta (referee) ; Palou, Martin (advisor)
The subject of this doctoral thesis was to elucidate the mechanism of reaction leading to the formation of dicalcium silicate (C2S), its solid solutions and other phosphatic calcium silicate phases using the sol-gel method of synthesis. SiO2 (Tosil A), CaO (calcium nitrate tetra-hydrate) and H3PO4 (as a source of P2O5) were used as starting materials. Series of samples with different content of P2O5 were synthesized. The characterization of Tosil A and samples was based on the following methods: DTA/TGA and EGA, XRD and SEM and EDS analy-ses. It is known, that phosphorous oxide can enter the structure of C2S and possibly form solid solutions and different phosphatic calcium silicate phases in C2S–C3P system. Depending on the P2O5 concentration in mixtures, three distinct phases are formed: larnite (2CaO•SiO2), Ca14,92(PO4)2,35(SiO4)5,65 and 5CaO•SiO2•P2O5, as detected by XRD. Local microanalysis de-monstrated the presence of calcium phosphate epicenters (C3P) containing SiO2, calcium sili-cate (C2S) zones with minimum content of P2O5 and intermediary areas of various phosphatic calcium silicates. The formation of two distinct islets of C2S and C3P is due the affinity of acid oxides (SiO2, P2O5) towards the basic one (CaO) during the sol-gel process. Then, the formation of various phosphatic calcium silicates results from the diffusion of P2O5 and SiO2 towards calcium silicate and calcium phosphate, respectively.
The Synthesis and Characterisation of Biocomposite Materials for Potential Application in Medicine
Balgová, Zuzana ; Plešingerová,, Beatrice (referee) ; Bakoš, Dušan (referee) ; Palou, Martin (advisor)
Dizertační práce se zabývala syntézou a studiem kompozitních materiálů pro potenciální lékařské využití. Teoretická část je zaměřena na biomateriály, zejména na kompozity složené z polyvinylalkoholu a hydroxyapatitu(PVA/HA). Byly připraveny kompozitní membrány složené z polyvinylalkoholu s různým hmotnostním zastoupením hydroxyapatitu - 0%, 10%, 20%, 30%, 40% a 50%. Hydroxyapatit (HA) byl připraven srážecí metodou z hydrogenfosforečnanu amonného a tetrahydrátu dusičnanu vápenatého ve vodném alkalickém prostředí. Vzniklá suspenze se smísila s roztokem polyvinylalkoholu, který byl připraven rozpuštěním ve vodě o teplotě 85° C. Jednotlivé směsi byly odlity do formy a sušeny po dobu 7 dní při teplotě 30 ° C, vzniklé 0,5 mm tenké membrány byly analyzovány ATR-FTIR spektroskopií k identifikaci funkčních skupin v kompozitu, dále byla provedena XRD analýza. Zkouška tahem a TGA měření byly realizovány k určení vlivu HA na mechanické vlastnosti, respektive změnu tepelné odolnosti kompozitů ve srovnání s čistým PVA. Byla provedena zkouška bioaktivity v simulovaném krevním roztoku (SBF) po dobu 2h, 7 a 28 dnů. SEM byla použita k charakterizaci povrchové mikrostruktury biocompositních membrán před a po ponoření do SBF. Na povrchu testovaných membrán vznikla vrstva apatitu, která je charakteristická pro bioaktivní materiály. Bylo zjištěno, že s rostoucím množstvím HA částic docházelo ke vzniku aglomerátů v kompozitu, které vznikly mimo jiné jako důsledek růstu krystalů HA během sušení membrán. Bioaktivita rostla s delším působením SBF na vzorky.
Rheology of Inorganic Materials in Technology
Wirthová, Michaela ; Živica,, Vladimír (referee) ; Palou, Martin (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). Poté následuje detailní popis reologických vlastností čerstvých cementových materiálů. Kromě toho je dále uvedena hydratace cementu, kalorimetrie, Vicatův test, rentgenová difrakční analýza a elektronová mikroskopie. Experimentální část práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základní charakterizací, reologickým měřením a studiem statické meze toku směsí samozhutnitelných betonů a jejich matric. Druhá část se týká cementových past, které byly podrobeny testování pomocí reometru, Vicatova přístroje, isoperibolického a modulárního kalorimetru, rentgenového difraktometru a elektronového mikroskopu.
Mechanical Properties of Microstructural Components of Inorganic Materials
Wasserbauer, Jaromír ; Palou, Martin (referee) ; Drábik,, Milan (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění a následně výroba materiálu o lepších mechanických vlastnostech. Z důvodu velkého množství použitých metod je základní teorie vložena vždy na začátku příslušné kapitoly. Taktéž z důvodu značného množství výsledků jsou na konci kapitol uvedeny dílčí závěry. Práce je rozdělena na tři části, kdy první se zabývá seznámením s možnostmi modelování mikro-mechanických vlastností a provedením experimentů umožňujících posouzení rozsahu platnosti některého modelu. V druhé části je provedeno shrnutí současných možností indentačních zkoušek pro měření mechanických vlastností strukturních složek betonu a praktické zvládnutí metodiky vhodné k užití pro výzkum materiálů zkoumaných domovským pracovištěm. V třetí části je navržena metoda identifikace nejslabších článků struktury anorganických pojiv a její ověření na konkrétním materiálu zkoumaném na domovském pracovišti. V této dizertační práci jsou použity tyto metody: kalorimetrie, ultrazvukové testování, jednoosá pevnost v tlaku, nanoindentace, korelativní mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním spektrometrem. Dílčími výsledky jsou kompletní charakterizace cementových materiálů, upřesnění stávajících poznatků a nalezení optimálního postupu pro charakterizaci. Hlavním výsledkem je inovativní přístup vedoucí k pozitivnímu ovlivnění materiálu.
Synthesis of High-Strength Composites Based on Inorganic Cement and Polymer
Másilko, Jiří ; Palou, Martin (referee) ; Drábik, Milan (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
The subject of the doctoral thesis is the study of moisture resistance of macro-defect-free (MDF) composites based on calcium-aluminate cement and polyvinylalcohol used as polymer. MDF cements are perspective materials providing unique properties relative to traditional cement pastes with great potential to incoming constructional utilization. But it is known that MDF cements exhibit sensitivity to water, with swelling and reduction of strength. Therefore the work is aimed in monitoring of an organic polymer effect on the moisture resistance of MDF materials and phase changes. The effects of three different organotitanate cross-linking agents on the properties were investigated. The organotitanate-modified MDF cement samples exhibited improved moisture resistance as compared to the standard samples when exposed to 100 % relative humidity or water at laboratory conditions. The influence of composition at different curing on the properties of model MDF cement samples was observed. The characterization of MDF samples was based especially on test of flexural strength, XRD, DTA/TGA and EGA, EDS and scanning electron microscopy analyses.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.