National Repository of Grey Literature 42 records found  beginprevious33 - 42  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Recreation in cabins along the middle Lužnice river ? territorial structure, development problems and their solutions
NOVÁKOVÁ, Eliška
This bachelor´s work deals with territorial development problems of recreation in the basin of central Lužnice river. At the beginning the bachelor´s work examines the literature that deals with second housing and mainly recreation in cabins emphasizing the literature dealing with territorial development problems. This bachelor´s work also focuses on the geographical characteristics of the area in relation to the recreation in cabins. Part of the work is the field mapping of recreation in the specific area and thein differentiation. During the field mapping it was also made questioning of cottagers about the problems concerning their cabins settlement. On the basis of the field mapping, questioning and structured interview with representatives of municipality and the building authoritis in the given territory were identified the problems of particular cabin settlements and the principles were suggested to solve some of above mentioned problems.
Zakládání prvků regionálních ÚSES
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Zdražil, Vladimír ; Nováková, Eliška
Postup podpory urychlení výsadby vymezených regionálních prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) na zemědělském půdním fondu. Ekonomické náklady na výsadbu. Problematika komplexních pozemkových úprav.
Péče o krajinu II: Významné krajinotvorné prvky
Löw a spol, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Praha ; Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie LF, Kostelec nad Černými lesy ; Faina, Richard ; Přikryl, Ivo ; Schwarz, Otakar ; Macků, Jaromír ; Nováková, Eliška ; Petříček, Václav ; Hudec, Karel ; Hartl, Pavel ; Zimová, Eliška ; Míchal, Igor ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav ; Kovářů, Věra ; Culek, Martin ; Löw, Jiří ; Lacinová, Yvona ; Bínová, Ludmila
Zpráva shrnuje závěry dílčích projektů 3 - 8. Projekt 3: Významné krajinotvorné prvky - Lesy: na základě analýzy současné situace stavu lesů je navrhován systém diferencované péče o lesy jako o významný krajinotvorný prvek. Rybníky: je navržena typologie rybníky a postup adekvátní péče. Jsou diskutovány vlivy, které rybníky poškozují. Registrované významné krajinné prvky: kritické zhodnocení dosavadní evidence, kvantifikace i přístupu k ochraně a péči těchto prvků. Jsou shrnuty hlavní problémy péče o tyto prvky a navržena některé zlepšení. Projekt 4: Přírodní parky - je popsán legislativní rámec a předloženo kritické zhodnocení současného souboru přírodních parků. Vymezení typů přírodních parků reprezentujících krajinu po stránce přírodních, kulturních, estetických a funkčních hodnot. Projekt 5: Experimentální zakládání skladebných částí ÚSES uvádí metodické postupy sledování nově založených částí ÚSES (abiotické faktory, vývoj dřevin, botanické výzkumy, bezobratlí živočichové, motýli, drobní savci, velcí savci, ptáci). Předkládá návrh na další monitorování vývoje experimentálně založených biokoridorů na Jižní Moravě. Projekt 6: Krajinný ráz obsahuje regionalizace prostoru ČR z hlediska typů krajinného rázu. Chápe krajinu jako vrstvu vztahů a popisuje primární, sekundární a terciální krajinný systém. Zásadní je vnímaní krajiny společností a individuální život člověka v ní. Projekt 7: Biologické hodnocení předkládá problematiku vymezení biologického hodnocení podle právních norem a uvádí, jak probíhá stanovení náležitostí pro biologické hodnocení.
The Creation of Learning Organization and its Evaluation
NOVÁKOVÁ, Eliška
The work is devoted to the problem of learning organization. The objective of the work is to evaluate if the chosen company actually is learning organization, and to identify the areas in which the company is close to this concept and what action should be taken to become a learning organization. A questionnaire survey and a 4E analysis were mainly used for this evaluation. In the end strong and weak sides of the chosen company are introduced and a recommendation is proposed which should lead to creating a learning organization
Relaunch of the Nestlé Ricoré brand on the Czech and Slovak market
Nováková, Eliška ; Boučková, Jana (advisor) ; Chybova, Hana (referee)
This thesis handles the issue of Relaunch of the Nestlé Ricoré brand on the Czech and Slovak market. The aim of this thesis was to describe the process of brandbuilding of the real fast mooving consumer good. In the theoretical part of the thesis I focused on the analysis and description of current situation of Nestlé Ricoré brand. In the practical part I proposed optimal strategy for relaunch of this brand.
Analýza postojů české populace k biopotravinám
Nováková, Eliška ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Hrůša, Jiří (referee)
Práce analyzuje současné postoje české populace k biopotravinám. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti ekologického zemědělství a legislativní zásady a zmapována současná situace ekologického zemědělství v České republice. Dále práce popisuje použitou metodiku marketingového výzkumu. Praktická část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření a jeho analýzu. Závěrečná část obsahuje shrnutí poznatků výzkumu.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   beginprevious33 - 42  jump to record:
See also: similar author names
38 NOVÁKOVÁ, Eliška
42 NOVÁKOVÁ, Eva
2 Novaková, Elena
1 Nováková, Ela
2 Nováková, Elena
1 Nováková, Elizabeth
42 Nováková, Eva