National Repository of Grey Literature 103 records found  beginprevious94 - 103  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Strategic Analysis of an Enterprise
Šiklová, Veronika ; Kovář, František (advisor) ; Novák, Jan (referee)
The thesis entitled ,,Strategic business analysis" deals with strategic analysis of the enterprise consisting of both internal and external analysis of the enviroment. The aim is to deduce and apply optimal strategy for the enterprise.
Project management in software developing company and its support
Ježek, Lukáš ; Svoboda, Jiří (advisor) ; Novák, Jan (referee)
This case study tries to describe posibilities and also concrete case of project management implementation in a internet development company. In the first part of this study there are different views on project management in the form of Word known methodologies. Simultaneously he is trying to evaluate default state of internet company before aplying of project management into internal processes of the company. On the base of default state analysis author is therefore targeting on the most complicated areas of all today's companies in project management. There are: Change management, ressource management, risk management, financials and utilizing of human resources. In these areas there is a author's view on the theme. Is there any chance to apply any project management metodology into so turbulent environment as the internet companies are.
Implementation of ISO certification in terms of project management of web development
Vít, Radek ; Svoboda, Jiří (advisor) ; Novák, Jan (referee)
The purpose of this bachelor thesis is the enhancement of the project management and development processes in the Actum s.r.o.. The instrument I have chosen to accomplish this goal is the ISO certificate, which I have picked up as a suitable tool of internal development methods optimalization. To obtain better view on what the ISO certificate is and what kind of procedures it contains I will analyze the document at first. Next step will be to analyze the current state of the Actum's processes, I will determine the particular phases of the project management and process workflows which are defined by those phases. I will use Use Case diagrams to show how the process looks like. In the final step I will design corrective measures which will be reflecting the norms of the ISO standard. The resolution defined by me will not be only theoretical but this resolution will be realized within the Actum Company.
The role of e-business and ICT and its support in the European Union
Nechala, Marek ; Novák, Jan (advisor) ; Derfler, Václav (referee)
Thesis identifies the role of e-business and ICT in the economy of the present European Union and their function in increasing EU's competitiveness in the world's economy. It maps and evaluates help of the public sector of the European Union for this important component of modern economy. Thesis also describes current state of e-business and ICT both in the European Union and the world and outlines their probable future development.
B2B integration
Čunek, David ; Novák, Jan (advisor) ; Derfler, Václav (referee)
Tématem této práce je B2B integrace, tedy integrace aplikací mezi obchodními partnery, v prostředí elektronického podnikání (e-business). Práce je rozdělena do tří částí, přičemž první dvě jsou spíše popisné a třetí je složena výhradně z vlastních závěrů, na základě dostupných materiálů. První část zmiňuje příčiny růstu významu elektronického podnikání, popisuje vztahy mezi partnery a především se zaměřuje na konkrétní typy B2B aplikací, jako jsou elektronická tržiště (e-Marketplaces), elektronické zásobování (e-Procurement) a řízení dodavatelských řetězců (SCM). V druhé části se diskutuje systémová integrace s ohledem na B2B vztahy. B2B integrace je součástí systémové integrace a jako taková vykazuje některé společné rysy. Systémová integrace je v této práci dělena na vnitropodnikovou (EAI) a integraci mezi obchodními partnery (B2B integraci), přičemž u B2B integrace je zdůrazněn princip společných cílů a nutnost strategického partnerství. Dále jsou zde popsány typy B2B integrace a middleware jako technologie, která tuto integraci umožňuje. Práce také zmiňuje B2B standardy jako problémový a nedořešený faktor B2B integrace. Třetí část se věnuje dopadům rozhodnutí o zavedení B2B integrace na podnik. K tomuto tématu není mnoho dostupných materiálů, čili se jedná o složení střípků z různých informačních zdrojů, přičemž se čerpá z popisné práce zpracované v první části. Práce zdůrazňuje, že rozhodnutí o zavedení B2B integrace je rozhodnutí strategické, proto se na něm musí aktivně podílet vrcholový management. Podnik si rozhodnutím o zavedení B2B integrace zajišťuje konkurenční výhodu, proto byla pro vyhodnocení dopadů na podnik použita SWOT analýza. Diskutují se ohrožení v globální ekonomice a příležitosti, které je možno realizovat prostřednictvím B2B integrace. Také se uvádí pozitivní dopady na silné stránky podniku a rizika, která z B2B integrace vyplývají.
XML technology and B2B systems
Matěna, Roman ; Novák, Jan (advisor) ; Blinka, Tomáš (referee)
Tato práce se snaží pokrýt využití XML technologií v elektronickém podnikání. Popisuje standardy jako cXML, xCBL, UBL a blíže se věnuje konceptu ebXML. Nabízí pohled na dosavadní, minulé a možné budoucí způsoby elektronické komunikace. Pojednává o možnostech XML technologií a moderních trendech komunikace autonomních systémů. Rozebírá přínosy XML technologií v B2B, jejich výhody a možnosti nahrazení starých technologií jako EDI. Zabývá se technologickou stránkou věci i krátce pohledem vývojáře. Stěžejní část je věnována standardům výměny dat a webovým službám, opomenuty nejsou ani pojmy jako XML-RPC, SOAP, WSDL a UDDI. Nechybí porovnání ebXML a webových služeb. Jednou z otázek, na kterou práce odpovídá, je možnost rozšíření nebo nasazení XML technologií v elektronickém zásobování nebo elektronických tržištích a proč stále jsou v těchto oblastech používány technologie EDI.
Specifikace a kritické faktory zavedení e-learningového systému
Krtouš, Pavel ; Šedivá, Zuzana (advisor) ; Novák, Jan (referee)
Stěžejní částí práce je specifikace zavedení a nadefinování hlavních CSF zavedení e-learningového systému. Práce reaguje na chybný trend chápat úspěšné zavedení e-learningového systému jako úspěšnou instalaci systému LMS. Teoretická část práce definuje termíny a souvislosti důležité pro pochopení principu elektronické formy vzdělávání, aktuální e-learningové trendy a standardy IMS a SCORM. V praktické části jsou diskutovány požadavky na e-learningové systémy, role rozhodující o zavedení, analýza vzdělávacích potřeb, umístění systému, integrace s ostatními systémy a pilotní nasazení. Hlavním přínosem práce je definice CSF zavedení systému, konkrétně definice cílů, motivace uživatelů, funkčnost a dostupnost, komunikace, kontrola výuky a zpětná vazba během vzdělávacího procesu.
Interkulturní spolupraáce v multinárodních týmech
Cramer, Tobias ; Nový, Ivan (advisor) ; Kleibl, Jiří (referee) ; Novák, Ján (referee)
The overall goal of the dissertation is to understand cross-cultural cooperation in multinational teams and to find ways to help improve such ciiperation.For this, the study of matters was theoretically analysed first,secondly a model of influencing factors for successful multicultural teams was presented, and finally ,the derived hypotheses were tested in a field study.
Sociálně ekonomické souvislosti flexibility práce
Lorencová, Hana ; Nový, Ivan (advisor) ; Bedrnová, Eva (referee) ; Novák, Ján (referee)
Teoretická část práce rozebírá flexibilitu jako obecný pojem, dále ji zužuje na flexibilitu práce a konkretizuje v jedné z jejích forem - agenturním zaměstnávání. V metodologické části je stanoveno 6 pracovních hypotéz. Aplikační část rozebírá agenturní zaměstnávání ve vztahu k podniku, jednotlivci a trhu práce. Zkoumaná oblast je doplněna zmapováním souvislostí agenturního zaměstnávání v segmentu vysoce kvalifikovaných odborníků a zkušenostmi ze Spolkové republiky Německo.

National Repository of Grey Literature : 103 records found   beginprevious94 - 103  jump to record:
See also: similar author names
46 NOVÁK, Jakub
4 NOVÁK, Jaromír
18 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
80 NOVÁK, Jiří
39 NOVÁK, Josef
76 Novak, Jan
39 Novak, Josef
2 Novák, J.
46 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
76 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
18 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
80 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
39 Novák, Josef
76 Novák, Ján
80 Novák, Jíří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.