National Repository of Grey Literature 324 records found  beginprevious313 - 322next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Státní intervence v podmínkách externalit
Šefčíková, Linda ; Musil, Martin (advisor) ; Musil, Martin (referee)
Popis a srovnání státních zásahů v případě externality - změna klimatu - v České republice, Německu a Austrálii. Představení Kjótského protokolu, jeho alternativ a vyhodnocení možností jejich použití v případě České republiky. Doporučení pro českou politiku boje proti klimatickým změnám.
Pracovní možnosti v zemích EU
Sýkora, Tomáš Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Fuksa, František (referee)
Tato diplomová práce nastiňuje návod, jak nejsnadněji získat zaměstnání v rámci Evropské unie. Je určena osobám samostatně výdělečně činným, zájemcům o AU-PAIR pobyt a samozřejmě občanům, kteří uvažují v zahraničí uzavřít pracovně právní smlouvu. Praktická část je zaměřena na pracovní trh Francie a Německa, nedílnou součástí práce je provedená komparace mezi těmito lokalitami v pracovních možnostech občana České republiky.
Analýza nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropské unie
Hercubová, Alena Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Cílem práce je analýza nezaměstnanosti dvou členských zemí Evropské unie, Irska a Polska. Práce se zaměří na vývoj v Irsku od vstupu do Evropské unie po současnost a na současný vývoj nezaměstnanosti v Polsku a s tím související možnosti podpory Evropské unie v této oblasti.
Teorie politického cyklu v praxi
Zápotočná, Zuzana Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Votava, Libor (referee)
Na základě analýzy makroekonomických veličin je potvrzeno fungování politického cyklu v České republice.
Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraném městě
Lomská, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Musil, Martin (referee)
Práce se zabývá charakteristikou průběhu komunitního plánování v sociální oblasti ve vybraném městě - zhodnocením tohoto procesu, identifikací bariér, silných a slabých stránek procesu a doporučuje možná řešení, jak tento proces zefektivnit.
Development of Tourism in Central Bohemia by Means of EU Funds
Bláhová, Iva Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Krátožková, Šárka (referee)
Teoretická část: Možnosti rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím fondů EU v programovacím období 2000-2006 a 2007-2013. Společný regionální operační program. Praktická část: Aktivita a úspěšnost Středočeského kraje ve SROPu (4.2.2) v porovnání s ostatními kraji. Nejčastější problémy při sestavování projektu, jejich možná řešení. Popis projektu Sedlčanskem na kole. Práce je zpracována anglicky.
Elektronické bankovnictví ve veřejném sektoru
Novotný, Milan Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Bubnová, Květa (referee)
Tato práce popisuje několik druhů produktů elektronického bankovnictví nabízených bankami působícími v České republice. Na příkladu produktů poskytovaných Komerční bankou je pak popsán způsob elektronické komunikace klienta se svou bankou a funkce, jež tento způsob ovládání bankovních účtů umožňuje. Dále jsou v práci zveřejněny výsledky výzkumu používání služeb elektronického bankovnictví k ovládání bankovních účtů obcí různé velikosti náležejících do Jihočeského kraje.
Personální management krajů
Zítková, Martina Bc. ; Krbová, Jana (advisor) ; Musil, Martin (referee)
Teoretická část diplomové práce se věnuje třem oblastem personálních činností, a to analýze a vytváření pracovních míst, dále získávání, výběru a přijímání pracovníků a na závěr vzdělávání pracovníků. V praktické části jsou tyto tři oblasti personalistiky analyzovány na konkrétní instituci veřejné správy, kterou je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Jednotlivé podkapitoly obsahují návrhy a doporučení.
Nové programovací období Evropské unie
Kolář, Václav Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Krbová, Jana (referee)
Práce představuje možnosti, které má Česká republika v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z EU v rámci nového programovacího období 2007-2013. V práci jsou popsány dokumenty potřebné k čerpání finančních prostředků, dále konkrétní finanční alokace a oblasti, které budou v novém programovacím období podporovány.
Pracovné príležitosti vo vybraných krajinách západnej Európy
Oravská, Alexandra Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Nejedlá, Jaromíra (referee)
Cieľom práce je zanalyzovať možnosti práce vo vybraných krajinách západnej Európy z pohľadu občana Českej či Slovenskej republiky, popísať všeobecné princípy a na príklade konkrétnych krajín ukázať možnosti práce, uznávanie vzdelávania a praxe. V úvode každej krajiny uvádzam geografické postavenie a stručnú charakteristiku danej krajiny. Veľký priestor som venovala zákonným nariadeniam pri vybavovaní zamestnania a následne pracovno-právne povinnosti spojené zo zamestnaním a pobytom.

National Repository of Grey Literature : 324 records found   beginprevious313 - 322next  jump to record:
See also: similar author names
7 MUSIL, Marek
16 MUSIL, Martin
7 Musil, Marek
1 Musil, Marian
16 Musil, Martin
1 Musil, Michael
5 Musil, Michal
5 Musil, Milan
1 Musil, Miloslav
2 Musil, Miloš
3 Musil, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.