National Repository of Grey Literature 18 records found  previous11 - 18  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Old-town demolition 1893-1908
Kodíčková, Jindřiška ; Hlavačka, Milan (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
Each historical town changes gradually and naturally in harmony with economical and social changes. But in the case of Prague Clearance, a sti ll discussed phenomenon at the tum of 19th and 20th century, the change was hasty, artificially evoked, not fully prepared. It went within legislation limits and with the intention of improving life conditions in the growing up city. Under these circumstances many outstanding monuments, the witnesses of social evolution, disappeared. In my work I am concemed with the descriptions and evaluation of Prague Clearance course and mechanism that was in progress under the law from the year 1893. I follow the Clearance echo in litera ture, but I mainly follow time and place process in the course of its realisation. I try to consider objectively the motives both ofthe municipal authorities and the clearance partisans in the contrast with public meaning that faced the demolitions ofthe monuments that we know just from the yellowed archival photos. In my work I would like to get acquainted with the Clearance goals that were aimed atthe modernization ofthe city in accordance with hygienic, economical and social circumstances. I also will not forget about the uncontrolled creation of the institutions that, during the time, set up for registration, or no less than the preservation...
Rokycany town administration and it's representatives between 1573-1699
Hrachová, Hana ; Hojda, Zdeněk (advisor) ; Sulitková, Ludmila (referee) ; Ledvinka, Václav (referee)
In the early modern age the town of Rokycany belonged to the smaller towns with an economy characterized by crafts and agriculture. In the 16th century the city started to bloom remarkably. Because of its loyalty shown to Ferdinand I, the town wasn't affected by the sanctions of that ruler, but was instead granted many privileges. In 1547 Rokycany became a free royal town. The above treatise discusses and follows the evolution of the town administration, the purpose of the single offices and its personnel. The most important administrative institution of the town was the municipal council with legislative, jurisdictional and executive powers. The town's economies and the administration of the town's property belonged also to the duties of the council. The municipal council counted twelve counsellors; its most prestigious member was called primate. Every counsellor was in charge of the government of the town for the period of one month, during this period he used the title of burgomaster. In the examined period of time, 19 men became primates and the majority of them kept the tile lifelong. Three men worked as imperial town magistrates In the period preceding the Battle of the White Mountain two primates managed with their eminence to reach fame also outside the town. That is Jan Novoměstský Srnovec from...
The noble family of Schlick and the Loket region. Development of the family holdings and pawns since 1485 until the half of the 16th century
Baudisch, Pavel ; Bobková, Lenka (referee) ; Ledvinka, Václav (advisor)
The diploma paper deals with so far unexplained problems conceming the administrative development of the Province of Sedlec in the north-westem Bohemia and the Region of Loket as her successor, and forming of her institutions, power and social element s in the period since the 12th century until the half of the 16th century. The first part is focused on description of the development of the royal offices, genesis of the feudal systems and their mutual relationship. The second part deals with the administration of Loket and Cheb Region under the rule of the Schlick family.
The Czech crown and the king in conceptions of Czech nobility at the turn of middle ages and modern period
Hanousková, Jana ; Bobková, Lenka (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
The political system of the Estates, developing in the 15th century and gaining its final form in the last quarter of the century, placed also in the Lands of the Bohemian Crown a new political subject next to the monarch, formed on the statal level. In the Kingdom of Bohemia it was first of all the nobility - the high nobility and the knights - who claimed their share of political power. Gaining a political ground, they developed a collective estates' consciousness and formed their view of the role of the monarch and the Czech crown. Both estates acquired a considerable power towards the end of the century - under the rule of the king Vladislaus II the Jagiellonian. The nobility focused their attention on the bodies of government, the highest being the land diet. Soon they also took interest in obtaining the land rights and privileges, which they saw as a basis for assessing their rights and the way of claiming their rights against the monarch.
Education and upbringing of Bohemian and Moravian nobility (1500-1620)
Holý, Martin ; Pánek, Jaroslav (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee) ; Šedivá Koldinská, Marie (referee)
V úvodu své studie o rožmberských sirotcích na jindřichohradeckém a českokrumlovském zámku z roku 1989 vyslovil Jaroslav Pánek následující tezi: .. 0 výchově a vzdělávánífeudální aristokracie ... víme zatímjen velmi málo." 1 I když v polistopadovém období vývoje české historiografie výzkum řady aspektů dějin zejména vyšší šlechty v předbělohorské době (méně již v následujícím období) poměrně výrazně pokroči1,2 nelze říci, že by se stav bádání o výchově a vzdělávání české a moravské nobility výrazně posunul. 3 I proto bylo toto téma zvoleno v roce 2003 pro disertační projekt, jehož výsledky nyní předkládám. Důležitost tématu je vedle jeho merita dána i jeho úzkou souvislostí s některými jinými, z hlediska dějin českých zemí raného novověku přinejmenším na první pohled závažnějšími tématy. Jedním z nich byla dosavadním bádáním již poměrně dobře osvětlená klíčová role české a moravské šlechty v politickém, náboženském i kulturním životě českého pozdně jagellonského a předbělohorského státu.Odpověděl však moderní výzkum na všechny otázky, jež souvisejí s posouzením takové úlohy nobility? Nezdá se,že by tomu tak bylo. Přinejmenším jeden její aspekt totiž příliš nezohlednil. Domnívám se, že jím je právě problém výchovy a vzdělávání urozených. Vlastním cílem jakékoli výchovy a vzdělávání jedince v době jeho...
Melnik during the Thirty Years' War
Kilián, Jan ; Maur, Eduard (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee) ; Korbelářová, Irena (referee)
The objective of this work has been to provide a comprehensive micro-analytical perspective on a small royal town in centra} Bohemia which has been influenced by its position in the landscape at the convergence of two of the most important rivers in the Czech Republic- the Vltava and Elbe rivers. The focus is on the years between 1618 and 1648, with considerable attention devoted to the developmental aspects of the pre-war and post-war periods. This has been made possible by the exceptional degree of preservation of the town archives, which in contrast to the archives of other Czech towns have not been affected by wide-spread document destruction or shredding. Consequently, the town has preserved for modem times a remarkable material legacy, literally offering the insatiated scholar an opportunity for detailed exploration. The analysis of these materials, primarily divided into books and official documents, has been the focus of attention right from the first chapter, supplemented by alternative sources that are housed in other locations in the Czech Republic. Subsequently, the reader is invited to observe the town of Mělník on the brink of a turbulent period, to become acquainted with its position, monuments, fortifications, the buildings within the town and in the surrounding areas, as well as its...
Schlick family. The economical structure of their estate and social standard to the year 1487
Novotný, Michal ; Bobková, Lenka (referee) ; Ledvinka, Václav (advisor)
Ve své diplomové práci se zabývám dějinami rodu Šliků, hrabat z Pasounu a Holíče, od jeho prvního vystoupení v dějinách od konce 14. století do roku 1489. Hlavním těžištěm zde bude významný společenský vzestup tohoto původně patricijského chebského rodu a s tím spojené konstituování pozemkové držby rodu na historických územích patřících tehdy Českému království: Chebska, Loketska a českých lén na území Míšeňského markrabství. Vzhledem k tomu, že tomuto tématu nebyla v české, ale ani německé, literatuře doposud věnována dostatečná pozornost, bude nutné v rámci úvodu upozornit na metodologická úskalí, která se během práce objevila. Nástup Šliků do dějin je součástí rozsáhlých proměn ve společenské a hospodářské struktuře českých zemí za období husitství. Rozsáhlé majetkové a sociální přesuny jsou běžným pozadím takových politických událostí. Nová šlechta se objevila jako konkurent tradičním panským rodům doby předhusitské a rekrutovala se nejen z řad šlechty nižší (vladyků - rytířů či panošů), I ale i z příslušníků městských patriciátů, a to na úkor církevního a královského majetku. Přes běžnost takových změn přece Šlikové netvoří zcela obvyklý příklad těchto procesů. Příběh Kašpara Šlika, původce slávy rodu, je svým způsobem ojedinělý. Jedná se totiž o případ tak hvězdné kariéry, že vzbuzoval údiv již u...
Chlumčanští from Přestavlky until half of the 17th century
Bezděková, Veronika ; Bobková, Lenka (advisor) ; Ledvinka, Václav (referee)
Obecně se předpokládá, že v době pohusitské, předbělohorské a ještě ve větší míře v době pobělohorské docházelo ke koncentraci šlechtického majetku a zanikání drobných statků. Majitelům těchto statečků patřila ale ještě na počátku 17. století většina pozemkového vlastnictví v Čechách, takže koncentrace zřejmě neprobíhala všude stejně rychle a navíc další statečky znovu vznikaly dělením majetku. Toto obecné konstatování nám ovšem příliš nepřibližuje dlouhodobou majetkovou situaci vlastníků těchto statků: docházelo k chudnutí či bohatnutí jednotlivých rodin drobné nižší šlechty? Jak velké byly šance jednotlivců z nejchudší rytířské šlechty na vzestup a zbohatnutí? Jednalo se v těchto případech o řídké výjimky a naprostou většinu členů drobné šlechty čekala neodvratná chudoba nebo se naopak životní úroveň většiny drobných rytířů neustále zvyšovala, byť i ne tak dramaticky jako u příslušníků vyšší šlechty? Na první pohled se zdá, že pravděpodobnější bude první možnost: při větším množství synů v jedné rodině po rozpadu rodového nedílu buď došlo k rozdělení otcovského statku na menší díly a k zákonitému ztenčování se majetku všech příslušníků rodu či k odevzdání celého statku nejstaršímu synovi a k výraznému zchudnutí mladších synů. V obou případech se zdá logičtější postupné chudnutí jednotlivých rodin i celých...

National Repository of Grey Literature : 18 records found   previous11 - 18  jump to record:
See also: similar author names
1 Ledvinka, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.