National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.
Laňka, Jiří Ignác ; Weis, Martin (advisor)
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv...
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918?1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church
LAŇKA, Jiří Ignác
This dissertation deals with the history of military chaplaincy in the space of the historic Czech lands. It mainly focuses interwar period of the independent Czechoslovak Republic. The first part of this work deals with the history of activities of military clergymen until the time of founding of the First Republic and briefly passes through a period of many centuries. Then it informs about founding of Czechoslovak Army after year 1918. It notes especially the receipt and development of military chaplaincy until the reorganization of the armed forces in the thirties. Also, it informs about the development in a stable chaplaincy and about its general organization, both in peacetime and in time of the state of emergency. The next section informs about the activities of chaplains in different specific environments. The most comprehensive fifth chapter is dedicated to the life stories of individual chaplains. The consequential part shows life and work of the last chief of military chaplains General Jaroslav Janák. These biographies are key resources for understanding the real duty life of catholic military priests. This dissertation is primarily compiled on the bases of archive resources.
The Phenomenon of Religion in Armed Forces
LAŇKA, Jiří Ignác
At my place of work, we are considering the possibility of spiritual service inception within the Czech Republic Police force. One of our models, which we stem from, is the Czech Army Military Chaplaincy. We, therefore, go into the history of its inception and its current activities, at a fairly great length. Furthermore, we have mapped the Czech Republic Police activities, whose character matches the activities of the military chaplains. By comparison and evaluation of the researched information, we will set the possibility and desirability of chaplaincy and spiritual service within the Czech Republic Police. Basic and key information was acquired by study of the literature and of the official internet sources. The additional and clarifying information was acquired through personal discussion and communication with professionals in various related fields.
The Comparison of Selected Alternative Schools' Pedagogical Systems with the Don Bosco Preventive System
LAŇKA, Jiří Ignác
The Paper discusses the education and upbringing as a system, and is especially aimed at the Preventive system of Saint John Bosco. The Bosco{\crq}s system is then compared to the selected alternative schools{\crq} pedagogical systems, which take humanism as the core of approach to the child{\crq}s soul. The aim of this baccalaureate paper is to compare the selected issues, which the author sees as being important. It is the specification of target group, to which the pedagogical system is aimed at, the upbringing and educational methods, the monitored educational objectives and the educational environment. Also, there is the monitoring of the relationship between the system and the Christianity.

See also: similar author names
4 LAŇKA, Jiří Ignác
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.