National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918-1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church.
Laňka, Jiří Ignác ; Weis, Martin (advisor)
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv...
Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the years 1918?1939 with special emphasis on the Roman Catholic Church
LAŇKA, Jiří Ignác
This dissertation deals with the history of military chaplaincy in the space of the historic Czech lands. It mainly focuses interwar period of the independent Czechoslovak Republic. The first part of this work deals with the history of activities of military clergymen until the time of founding of the First Republic and briefly passes through a period of many centuries. Then it informs about founding of Czechoslovak Army after year 1918. It notes especially the receipt and development of military chaplaincy until the reorganization of the armed forces in the thirties. Also, it informs about the development in a stable chaplaincy and about its general organization, both in peacetime and in time of the state of emergency. The next section informs about the activities of chaplains in different specific environments. The most comprehensive fifth chapter is dedicated to the life stories of individual chaplains. The consequential part shows life and work of the last chief of military chaplains General Jaroslav Janák. These biographies are key resources for understanding the real duty life of catholic military priests. This dissertation is primarily compiled on the bases of archive resources.

See also: similar author names
2 LAŇKA, Jiří
2 LAŇKA, Jiří Ignác
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.