National Repository of Grey Literature 17 records found  previous11 - 17  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Magnetic field analysis with finite element method and magnetic sensor
Volf, Tomáš ; Kurfűrst, Jiří (referee) ; Skalka, Miroslav (advisor)
The magnetic field analysis by MKP and magnetic probe project deals with magnetic field analysis of asynchronous machine cross section. This analysis is written in detail along with the necessary theory of asynchronous machine and the ANSYS program. The magnetic field of selected machine is measured by magnetic probe and results are compared with calculation. The next part of thesis is draft of device for the magnetic field analysis.
Optimalization of vibration microgenerator
Kurfürst, Jiří ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
The article describes how to produce energy necessary for sensor supply. These generators are used as a local source operating on vibratory principle. Mechanical vibrations that occur in moving machines, in nature etc. are used in order to gain required energy. So are kinesis principles and analysis employed in some of the avaible generators. It also contains patent and literary background research. Work is oriented to solving mechatronic perimeter, in the concrete micro - generator. Mechatronic perimeter piles from seat power control parts and mechanical parts, where common solving equation system leads to correct solving. Mentioned analyses be of consequence for usage optimization methods artificial intelligence. Optimization method are used on optimum solving proposal micro - generator. To inquest dynamism system was used program Simulink (part of MATLAB), generator is buckthorn for f = 17 [Hz] acceleration yam = 0,5g [ms-2]. As a algorithm is used SOMA – All to one.
Informační podpora pro navrhování strategií řízení kvality ovzduší v aglomeracích včetně modelování účasti zdrojů znečištění‚ podpora přípravy ČR v oblasti ochrany kvality ovzduší na členství v Evropské agentuře ŽP a zajišťování zpráv pro mezinárodní organizace: Podpora přidružení ČR k EEA v oblasti ochrany kvality ovzduší
ENVIROTEC, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kurfürst, Jiří ; Dostálová, Zdena ; Dvořáková, Miriam ; Fara, Milan ; Fiala, Jaroslav ; Keder, Josef
Dílčí projekt DP 1 řeší problematiku v těchto částech: I. Analýza povinností vyplývajících z konvence LRTAP a z přidružení České republiky k Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti informačního zajištění (reportingu). II. Využití prostředků CIRCA při mezinárodní výměně dat a pro širší výměnu informací týkajících se kvality ovzduší a řešení projektů VaV. III. prohlubování spolupráce s Evropským střediskem pro ovzduší a klimatickou změnu.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Vokurková, Hana ; Petříková, Jana ; Novák, František ; Pospíchalová, Dana ; Štrancová, Jana ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy: Etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování II; Etapa E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení; Etapa E03 - Analýzy doprovodných vzorků k měření emisí těžkých kovů. Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
ENVIROTEC, Praha ; Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Obsažené zprávy: Etapa dílčího úkolu E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování III; Etapa dílčího úkolu E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území České republiky, metody jejich hodnocení; Etapa dílčího úkolu E03 - Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   previous11 - 17  jump to record:
See also: similar author names
1 Kurfürst, Jaroslav
7 Kurfűrst, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.