National Repository of Grey Literature 36 records found  beginprevious27 - 36  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Havránek, Miroslav ; Kušková, Petra ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení environmentální situace, tj. hnacích sil zátěže, stavu a dopadů na životního prostředí prostřednictvím indikátorů. Tento systém přispěje ke zlepšení informování veřejnosti, veřejné správy a podnikatelské sféry, tak aby se k těmto skupinám dostávaly informace pro ně významné, spolehlivé a včasné (tedy v době, kdy jsou z hlediska rozhodovacího procesu zapotřebí). Indikátory přinesou relevantní informace, na jejichž základě bude možno provést efektivní opatření.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů: Indikátory environmentální udržitelnosti
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
V této části zprávy se rozpracovává koncept environmentální udržitelnosti. Klíčový při hodnocení ekonomické udržitelnosti je význam, jenž se přikládá životnímu prostředí a z něj pocházejícím zdrojům, a co se uvažuje pod termínem přírodní kapitál. Pro nalezení vztahu mezi environmentálním a ekonomickým pilířem lze za základní východisko považovat skutečnost, že ekonomická aktivita člověka závisí na přírodním potenciálu planety Země – jinými slovy na tzv. službách přírody. Ty zahrnují službu poskytování statků, regulační a kulturní služby, které lidi ovlivňují přímo, a podpůrné služby, které jsou nezbytné k udržování ostatních služeb. Dále se pozornost zaměřuje na kategorii environmentálních indikátorů. Jsou ukázány příklady indikátorů environmentální udržitelnosti a kritéria, která by měl splňovat dobrý indikátor. Poté se pozornost věnuje environmentální udržitelnosti na místní úrovni a možnostem její hodnocení environmentální. Prezentace indikátorů je samostatné téma - indikátory environmentální udržitelnosti jsou z velké míry založené na prostorových datech a odvozených indikátorech (je uveden i specifický příklad gridového zobrazení). Byly navrženy indikátory vhodné pro hodnocení environmentální udržitelnosti – širší seznam více než 100 indikátorů pokrývá témata biodiverzita, doprava, finance pro životní prostředí, klimatická změna, obnovitelné zdroje, odpady, ovzduší, ozónová vrstva, podnikání a životní prostředí, spotřeba materiálů, voda, využití území, zdraví a životní prostředí, a zemědělství. Aplikační část analyzuje konkrétní indikátory pro hodnocení environmentální udržitelnosti na místní úrovni: změny zemského pokryvu a krajinné diverzity, zatížení a zranitelnost horninového a životního prostředí, kritické zátěže pro okyselující látky a indexy kvality ovzduší.
Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Beneš, Bohumil ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Cílem projektu je kvantifikace materiálových toků v rámci ekonomického procesu zahrnujícího definovanou geografickou jednotku (území státu) s cílem udržitelného využití přírodních zdrojů. Jde o postižení veškerých materiálových vstupů jako je těžba surovin a dovozy materiálů přes hranice, včetně tzv. skrytých toků. Cílem analýzy materiálových toků je kvantifikace vstupů materiálových toků, analýza jejich průběhu v rámci hospodářské činnosti. Součástí výzkumu je přesné definování toků, jejich členění, stanovení vhodných jednotek a zpracování výsledných indikátorů včetně stanovení jejich relevance pro zátěž a stav životního prostředí.
Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Beneš, Bohumil ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Cílem projektu je kvantifikace materiálových toků v rámci ekonomického procesu zahrnujícího definovanou geografickou jednotku (území státu) s cílem udržitelného využití přírodních zdrojů. Zpráva je rozdělena do částí: Analýza materiálových toků jako nástroj pro měření socio-ekonomického metabolismu, Hodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska vhodnosti jejich využití pro vyjadřování oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomického výkonu, Položka "skládkované odpady" pro výpočet výstupních indikátorů materiálových toků, Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro rok 2003, Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2003, revize členění výstupních indikátorů materiálových toků podle sektorů a podle environmentálního média, Zhodnocení příspěvků jednotlivých sektorů k výstupním materiálovým tokům a členění toků podle environmentálního média, Prezentace výsledků projektu na seminářích a konferencích a další způsoby využití výsledků projektu.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Činčera, Jan ; Činčera, Pavel ; Souček, Martin ; Papík, Richard ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení environmentální situace, tj. hnacích sil zátěže, stavu a dopadů na životního prostředí prostřednictvím indikátorů. Zpráva shrnuje výsledky prvních dvou let řešení projektu. Pozornost byla zaměřena na analýzu možností kvantifikace a popisu přesahů mezi jednotlivými rozměry udržitelného rozvoje. Byl navržen koncept, který má konsistentním způsobem vyvinout indikátory environmentální udržitelnosti. S ohledem na závazky reportingu byl navržen tentativní soubor indikátorů. První část studie tvoří Vývoj indikátorů environmentální udržitelnosti, druhou část Průzkum efektivity informačních služeb Ministerstva životního prostředí.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím indikátorů materiálových a energetických toků
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Havránek, Miroslav ; Weinzettel, Jan ; Kovanda, Jan
Projekt je zaměřen na maximální využití potenciálu indikátorů materiálových a energetických toků pro monitorování vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Řeší některé metodické otázky, které se vztahují k sestavování a interpretaci indikátorů. Zpráva obsahuje následující kapitoly: Analýza materiálových a energetických toků jako nástroj pro měření socioekonomického metabolismu, Aktualizace časových řad indikátorů materiálových a energetických toků, Výpočet vstupních indikátorů materiálových a energetických toků pro ekonomické sektory, Strukturální dekompoziční analýza indikátorů materiálových a energetických toků, Kvalifikace fyzických zásob a predikce budoucích odpadních materiálových toků pro městskou úroveň, Analýzy časového vývoje indikátorů materiálových a energetických toků a Sledování mezinárodního vývoje a reportovacích povinností v oblasti indikátorů materiálových a energetických toků.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy: Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Situační zpráva za rok 2009 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Je založena na hodnocení tří základních pilířů (ekonomického, envitonmentálního a sociálního) a jsou zohledněny průřezové oblasti (výzkum a vývoj, vzdělání, evropský a mezinárodní kontext a správa věcí veřejných). Zpráva obsahuje podrobné vysvětlení vývoje a důsledky neplnění stanovených strategických cílů.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje, resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení vazeb, Metodika pro hodnocení vztahů mezi indikátory udržitelného rozvoje, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata Situační zprávy (indikátory materiálové spotřeby, indikátory energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity), Prezentace a diseminace indikátorů formou Situační zprávy.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy: Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Situační zpráva za rok 2011 představuje základní dokument na vládní úrovni pro hodnocení vývoje ČR k udržitelnému rozvoji. Přináší důkladné zhodnocení posunu v prioritních osách Strategického rámce udržitelného vývoje: Populace, člověk a zdraví, Ekonomika a inovace, Rozvoj území, Krajina, ekosystémy a biodiverzita, Stabilní a bezpečná společnost. V každé oblasti jsou vyhodnoceny jednotlivé identifikátory a zdůvodněny dopady jejich negativního vývoje na rozvoj České republiky.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   beginprevious27 - 36  jump to record:
See also: similar author names
1 Kovanda, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.