National Repository of Grey Literature 48 records found  beginprevious39 - 48  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Teaching Carved Turns - Comparing Basic Carved Turn Teaching Methods in the Czech Republic and Abroad
Kodrlová, Simona ; Hruša, Jan (advisor) ; Matošková, Petra (referee)
Název: Výuka carvingoyých oblouků - porovnování základního carvingového oblouku s ohledem na výukové metody u nás a v zahraničí. Carved tum teaching metod - The comparison between the basic carved turn teaching method in the Czek Republic and abroad. Cíle práce: Cílem práce Je provést setřídění informací týkající se problematiky carvingového oblouku, jeho výukových postupů a jejich aplikací. Metoda: Jako výzkumná metoda bylo zvoleno pozorování, kterého se zúčastnilo 32 osob různého věku, pohlaví, národnosti a úrovně lyžařských schopností. Byl vytvořen výukový postup, během jehož aplikace byl pozorován a zaznamenáván vývoj úrovně technických dovedností. Hodnocení prováděla tříčlenná komise profesionálních učitelů lyžování a zaznamenáno bylo pomocí bodů. Průzkum probíhal v zimní sezóně 2005/2006 v areálu lyžařského střediska Pec pod Sněžkou. Výsledky: Z výsledků průzkumu vyplývá, že zkoumaný prvek techniky - základní carvingový oblouk se ve svých základních znacích ve výukových postupech jednotlivých škol výrazně neliší. Rozdíly jsou patrné ve výukové cestě, jakou k výuce základního carvingového oblouku jednotlivé školy využívají a k výsledku výuky dojdou. Dále z výsledku vyplývá že existuje souvislost mezi zvoleným výukovým postupem a stoupající technickou zdatností, jakožto i adaptací na techniku...
Compensation Exercises for Skiers with Oneside Above-knee Amputation
Drábková, Ilona ; Hruša, Jan (advisor) ; Matošková, Petra (referee)
Název: Kompenzační cvičení pro lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací Název v angličtině: Compasation exersize for skiers with oneside above knee amputation Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodná kompenzační cvičení na základě diagnostiky hybného systém lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací a na základě prostudované literatury. Metoda: Sledovaný model 7 lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací byl testován během dvou zimních sezón. Metoda byla provedena formou 4 testů: sledování komponent správného držení těla, posouzení hypermobility a svalové ztuhlosti, testování svalové síly fázických svalů a testování posturálních svalů. Testy měly během vstupního vyšetření odhalit poruchy hybného systému a během výstupního vyšetření prokázat účinnost kompenzačních cvičení. Výsledky: Z porovnání výsledků prvního a druhého měření je patrné, že kompenzační cvičení vyvolala u pohybového systému lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací pozitivní změny, jež se projevily hlavně u posturálního svalstva 75% úspěšností u cvičících probandů. Klíčová slova: Jednostranná nadkolenní amputce, kompenzační cvičení, lyžování, diagnostika pohybového aparátu, protahovací cvičení 2
Downhill Skiing of Mentally Handicapped People
Patčová, Eva ; Hruša, Jan (advisor) ; Matošková, Petra (referee)
Název: Sjezdové lyžování mentálně postižených osob Cíl práce: Vytvořit soubor průpravných cvičení pro nácvik sjezdové techniky mentálně postižených. Úkoly práce: 1.Analýza metodiky sjezdového lyžování u mentálně postižených. 2. Průzkum metodiky výuky sjezdového lyžování mentálně postižených formou ankety, pozorování a řízeného rozhovoru. 3. Rozbor jízdy na sjezdových lyžích u vybraných lyžařů s mentálním postižením a identifikace hlavních nedostatků. Metody: Charakteristika vybraného souboru Zkoumanou skupinou jsou: Trenéři (učitelé, instruktoři) mentálně postižených sportovců. Klienti- sportovci vybraní na Zimní speciální olympiádě 2006. Metody výzkumu: K získání dat jsou použity tyto metody: 1.anketa určená pro trenéry jednotlivých sportovních klubů 2. pozorování, záznam a rozbor fotografií z pozorování 3. informace o mentálně postižených sportovcích získané řízeným rozhovorem Lyžování alpské či běžecké patří mezi zimní sporty, které jsou nejen u nás velmi populární. Diplomová práce je zaměřena na alpské lyžování mentálně postižených osob. Teoretická část je zaměřena na členění, klasifikace, typy mentální retardace, popis jednotlivých psychomotorických postižení. Definice mentální retardace. Dále jsou zde popsány obecně platné didaktické zásady a metody pro výchovně vzdělávacím procesu. Dalšími...
Quality assurance and its standardization of milk in automatic milking systems
HRŮŠA, Jan
Thesis deals with the finding reliable measurement of the quality of milk by automatic milking system. The observed reliability of the system to measure the quality of milk is a significant parameter for herd management and also an effective tool for farmers. Thanks notice on udder health in the program T4C farmer is able to detect a number of health problems or deficiencies in the herd before they break out in full force. This gives the farmer more options to treat dairy cows, such as inflammation, at the very beginning and as such can successfully use homeopathic treatment.
Application of the technology components of milking robots on milking parlors.
HRŮŠA, Jan
Thesis deals with application of the technology components of milking robots on milking parlors. The theoretical part includes a technical description of the chosen components and the process of milking by the selected milking robot. The practical part includes acomparing available milking robots in the domestic market.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   beginprevious39 - 48  jump to record:
See also: similar author names
3 HRŮŠA, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.