National Repository of Grey Literature 99 records found  beginprevious90 - 99  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Gramotnost IS/IT v ČR
Gezo, Pavel ; Doucek, Petr (advisor) ; Kalousek, Jaromír (referee)
Bakalářská práce se týká vztahu mezi ekonomikou a gramotností v oblasti IS/IT. Je zaměřena nejen na státní informační politiku ve vzdělávání, ale i na soukromý sektor a individuální studium. Součástí bakalářské práce jsou také výsledky výzkumu společnosti STEM/MARK týkající se informační gramotnosti. Vzájemný vztah ekonomiky a informační gramotnosti je hodnocen také na základě hodnocení OKEČ(Odvětvová klasifikace ekonomických činností).
Online služby veřejné správy pro občany v ČR, porovnání s vybranými členskými státy EU, zhodnocení tří elektronických služeb z pohledu uživatele
Písečka, Jan ; Doucek, Petr (advisor) ; Bérová, Dana (referee)
Práce předkládá některé definice elektronické veřejné správy, její přínosy a překážky, které brání v jejím rozvoji. Jako prostředek vyjádření snah vlád zemí EU, včetně ČR, o rozšíření e-governmentu posloužily strategie a akční plány EU zaměřené na informační společnost a e-government. Práce se rovněž zaměřuje na připravenost ČR pro rozvoj elektronické veřejné správy. Cílem práce je poskytnout přehled o službách veřejné správy pro občany v ČR, zvláště pak s přihlédnutím k možnostem využití ICT při jejich provádění. Druhým cílem je jejich porovnání se službami v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Podrobněji jsou zmapovány služby v ČR, které lze provádět kompletně elektronicky.
Vývoj e-governmentu v ČR v letech 2000-2006
Guznar, Jiří ; Doucek, Petr (advisor) ; Bérová, Dana (referee)
E-government, neboli elektronizace a informatizace veřejné správy, je současné aktuální téma, které se u nás dostalo do podvědomí na počátku 90. let minulého století, a které dosáhlo výrazných pokroků, především díky rozvoji v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tato bakalářská práce se věnuje vývoji e-governmentu od roku 2000 v České Republice, zároveň však bere v ohled i určité aspekty z let minulých. Zabývá se rozvojem elektronické komunikace úřadů veřejné správy směrem k občanům, jakou úlohu hraje v procesu elektronizace stát (resp. vláda), především v oblasti legislativy, vymezuje problémy zavádění služeb e-governmentu, ale také uvádí, na základě získaných poznatků, přínosy pro občany, podnikatelské subjekty i pro orgány veřejné správy. Přínosem práce je ucelené shrnutí poznatků o problematice e-governmentu v ČR v letech 2000-2006. Téma je zpracováno metodou studia odborných pramenů.
Biometrické technologie a možnosti jejich nasazení
Jurica, Martin ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Hlavním cílem této práce je, na základě sumarizace všech informací o současných biometrických systémech, které jsou relevantní pro jejich vzájemné porovnání, sestavit univerzální metodiku, kterou by bylo možno použít ke klasifikaci těchto technologií a zároveň k výběru nejvhodnější biometriky pro nasazení v libovolném prostředí. Vytvořená metodologie bude následně použita na dvou příkladech z reálného světa ? analýzu stávajícího systému pracujícího na základě ID karet v malé společnosti a následně na konceptu nasazení těchto technologií na VŠE Praha, jakožto náhrady současného systému čipových karet. Část práce také tvoří příklady výběru dle této metodiky pro modelové provozy.
Počítačová a internetová gramotnost v ČR
Matouš, Vladimír ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Bakalářská práce se zabývá počítačovou a internetovou gramotností v ČR v rámci celkové informační gramotnosti, popisuje její současný stav, rozebírá metody jejich šetření a věnuje se otázce zvyšování počítačové a internetové gramotnosti.
Use of Biometrics in the Czech Republic
Šíp, Miroslav ; Doucek, Petr (advisor) ; Novák, Luděk (referee)
Tato práce se zabývá, v nynější době, velmi aktuální a atraktivní vědou ? biometrií. V celém informačním systému podniku je, oprávněně, kladen největší důraz na bezpečnost. Jako nejúčinnější nástroj se v současné době jeví použití biometrik. Prvním cílem této práce je zdůraznění výhod, ale také nevýhod využití biometrik. Využití biometrik se ukazuje jako velmi efektivní nástroj v zabezpečení. Neúčinnější je ovšem využití biometrik v kombinaci s jinými bezpečnostními prvky. Podstatná část mé práce analyzuje jednotlivé biometrické technologie. Zaobírá se nejen technologiemi fyziologickými, ale také behaviorálními. Technologie jsou navzájem porovnávány a hodnoceny. Tato analýza směřuje k hlavnímu cíly mé diplomové práce. Tímto cílem je navržení co nejúčinnějšího využití biometrik v praxi. Doporučení je rozděleno do tří kategorií podle stupně požadovaného zabezpečení. Toto doporučení je poté srovnáno s reálným rozvržením biometrických systémů v praxi. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány nejznámějšímu využití biometrie v praxi, tedy pasům v České republice. Zde je rozebrán nejen pohled architektury projektu CDBP, ale především zabezpečení dat uložených v pasu. Poslední kapitola je věnována pohledu do budoucnosti a spojení biometrie s kryptografií.
Člověk jako klíčový prvek bezpečnosti IS
Grznár, Tomáš ; Doucek, Petr (advisor) ; Novák, Luděk (referee)
Práce se zabývá pozicí lidí v bezpečnosti informačních systémů. První část se zaměřuje na běžné uživatele a přináší rozbor toho, jaké nejčastější nebezpečí jim hrozí. Velká část je věnována představení nejčastějších typů hackerských útoků jako phishingu, sociotechnice a nebo malwaru. Čtenáři jsou pak prezentovány možné opatření, které je možné udělat, aby se dopady hackerských útoků snížily. Druhá část práce pak přináší manažerský pohled na bezpečnost lidských zdrojů. V práci jsou ukázány styčné plochy a možnosti řízení této oblasti z pohledu ITIL Security Managementu, ČSN ISO/IEC 13335 a ČSN ISO/IEC 27001. Výsledkem je pak souhrn doporučení, které může management společnosti v oblasti bezpečnosti lidských zdrojů přijmout. Opatření jsou koncipována tak, aby je bylo možné přijmout bez ohledu na to, jaká norma a nebo standard se používá k řízení bezpečnosti v podniku.
Specifika poskytování aplikací formou ASP
Pokorný, Martin ; Doucek, Petr (advisor) ; Zrna, Tomáš (referee)
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní myšlenkou modelu ASP. Jak je patrné ze zadání, pohled na danou problematiku je převážně z dodavatelské strany. Jsou zde také stanoveny základní odlišnosti modelu ASP oproti klasickému outsourcingu, přičemž je kladen důraz na posouzení výhod a nevýhod, které nás zvolením ASP modelu čekají. Aby byla každá strana vztahu chráněna, je nutné vymezit tuto spolupráci pomocí smlouvy, ve které budou upraveny základní dodavatelsko klientské vztahy. Jelikož je tato smlouva velmi důležitá tvoří v této práci samostatnou kapitolu, v níž je podrobně rozepsána. Dále tato práce obsahuje příklady aplikací vhodných pro ASP model spolu s aplikacemi, které tuto službu doplňují. Na závěr se podíváme na situaci ASP v ČR. A zhodnotíme její stav pomocí několika, již proběhlých analýz.
Small business computer security
Dvořák, Martin ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato bakalářská práce pojednává o stále aktuálnější problematice bezpečnosti informačních technologií. Cílem je provést analýzu hrozeb a rizik, které jsou pro podnikové sítě v současnosti nejvíce nebezpečné. Proto je práce zaměřena především na spam. Možnosti obrany proti spamu a nastavení podnikové sítě je ukázáno na zvolené malé firmě Orbisvideo. Na základě jednoduchého testu je prokázáno, že pouze technologie nestačí k zabezpečení počítače, ale je nutné aby samotní uživatelé dodržovali etiku chování na internetu.
eGovernment ? reality in the Czech Republic ? data exchange
Matuštík, Ondřej ; Doucek, Petr (advisor) ; Toman, Prokop (referee)
Návrh modelu budoucího fungování eGovernmentu v České republice zaměřeného na oblast výměny dat.

National Repository of Grey Literature : 99 records found   beginprevious90 - 99  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.