National Repository of Grey Literature 41 records found  beginprevious32 - 41  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Celebrity participation in advertising
Vopasek, Tomáš ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce analyzuje rozdíly v postojích a vnímání reklamy se známou osobností lidmi s vyšším zájmem o svět známých osobností a bulvár. Dále se zabývá vhodností a účinností zapojení známých osobností v reklamě. Dále obsahuje porovnání zapojení celebrit v reklamě formou doporučení (testimonialu) vs. hraní role. V práci je rovněž uvedeno srovnání 18 známých osobností popuární kultury pomocí metody BAV.
Marketing orientation of charity fundraising
Macháčková, Hana ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Diplomová práce pojednává o fundraisingu neziskových organizací. Zaměřuje se především na stránku komunikace a strategie fundraisingu. V teoretické části seznamuje čtenáře se základními pojmy použivánými ve fundraisingu, dále popisuje metody a nástroje fundraisingu. Praktická část se věnuje zhodnocení a srovnání australské charitativní organizace Anglicare Sydney a české charitativní organizaci ? Arcidiecézní charita Praha. V dipl. práci jsou popsány a zhodnoceny silné a slabé stránky kampaní a některých komunikačních materiálů. Autorka využívá vlastních zkušeností z odborné pracovní stáže v Anglicare Sydney a získáných poznatků z návštěv pracovníků Arcidiecézní charity Praha.
Marketingový mix vybrané firmy
Čapek, Michal ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Lenk, Jiří (referee)
Tématické zaměření práce je marketing malých a středních firem. Práce se zabývá konkrétní malou firmou, která se aktuálně potýká s odlivem zákazníků a poklesem tržeb. Autor analyzuje marketingový mix firmy a v něm hledá možné příčiny nepříznivého stavu. Použití nástrojů MM hodnotí a navrhuje možné změny, které by firmě pomohly oživit zájem zákazníků.
Czech Retail Chain's Competitive Position Development
Häuser, Vít ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Analýza konkurenční pozice Jednoty Opava s.d. za pomoci sekundárních dat a nástroje analýzy SWOT. Identifikace tržních výzev a mezer, provedení zákaznického výzkumu trhu za účelem nalezení slabých míst v marketingovém mixu firmu. Segmentace zákaznických skupin. Porovnání s konkurencí.
Ženy a muži v reklamě
Višňáková, Pavlína ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Obsahem diplomové práce je výzkum, jak jsou v současné době prezentovány role mužů a žen v reklamě a jak se jejich zobrazení změnilo za posledních deset let. K výzkumu byla použita metoda kvantitativní obsahové analýzy. Pomocí této metody byly analyzovány inzeráty v časopise Týden, publikované v letech 2005 a 1995. Další užitou metodou je diskusní skupina. Byly realizovány dvě diskusní skupiny, jedna se ženami, druhá s muži.
Celebrity v reklamě
Baráthová, Monika ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce se zaměřuje na tematiku zahraniční celebrity v české televizní reklamě. Analyzuje 5 reklam na mezinárodné úrovni, ve kterých vystupují světoznámé osobnosti. Teoretická část zahrňuje kapitoly, které vysvětlují základní pojmy spojené s touto tematikou. Ve praktické části jsou uvedeny testy provedené na základě údajů z osobních individuálních dotazníků. Testování závislostí mezi odpovědi a demografickými charakteristikami respondentů proběhlo pomocí programu Statgraphics.
Kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu sjezdových lyží
Ptáčková, Blanka ; Koudelka, Jan (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Analyzování potřeb, přání a postojů zákazníků přináší cenné informace, potřebné pro vývoj nových výrobků, zdokonalování jejich vlastností, určování cen, způsobů propagace a forem distribuce. Cílem této diplomové práce je dospět k určitým závěrům o rozhodování spotřebitele při nákupu sjezdových lyží a identifikovat jeho jednotlivé kroky. Výzkum kupního rozhodovacího procesu spotřebitele na tomto trhu je založen na písemném dotazování. Získané výsledky z dotazníkového výzkumu jsou v práci zpracovány a interpretovány.
Kritéria zákazníků při výběru prodejny-obchodního řetězce
Pejzl, David ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Tato práce se zabývá kritérii zákazníků při výběru prodejny ? obchodního řetězce. Cílem práce je porovnat chování zákazníků menšího města ? Kralup nad Vltavou s výsledky celorepublikového výzkumu. V práci vysvětluji vzniklé odchylky.
Comsumer behaviour of the Czech consumer
Cimrmanová, Jana ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Koudelka, Jan (referee)
Práce se zaobírá nákupním chováním českého spotřebitele, definuje rámec nákupního chování a vlivy, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů. Dále obsahuje vysvětlení kupního rozhodovacího procesu a jeho etap. Praktická část popisuje současnou všeobecnou situaci v České republice, zabývá se maloobchodními řetězci a odhaluje postoje a chování specifické právě pro české spotřebitele. Tato část navíc obsahuje zpracování výsledků průzkumu Market&Media&Lifestyle společnosti Median z roku 2004 a postihuje odlišnosti nákupního chování mužů a žen a rozdíly v nákupním chování mezi věkovými kategoriemi.
Možnosti sledování a měření spokojenosti zákazníka
Polívka, Jiří ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Vávra, Oldřich (referee)
Práce se zabývá vzájemným postavením firmy a zákazníka v současném tržním prostředí. Významem orientace veškerých podnikových činností na zákazníka. Přínosy z dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Uvádí možnosti měření spokojenosti zákazníka. Nahlíži na stížnost jako na příležitost k nápravě a zabývá se důvody odchodů zákazníků. Obsahuje průzkum spokojenosti zákazníků firmy ALCAR BOHEMIA s. r. o. Zkoumá, zda je rozdíl mezi spokojeností velkých a malých zákazníků a konstruuje index jejich spokojenosti.

National Repository of Grey Literature : 41 records found   beginprevious32 - 41  jump to record:
See also: similar author names
1 BURSÍKOVÁ, Michaela
2 BURŠÍKOVÁ, Markéta
3 Bursíková, Martina
1 Buršíková, Marika
1 Buršíková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.