National Repository of Grey Literature 377 records found  beginprevious368 - 377  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ekonomika a řízení neziskové organizace v oblasti kultury
Nováková, Ivona ; Boukal, Petr (advisor) ; Pilná, Hana (referee)
Práce je zaměřena na nestatni neziskový sektor v České republice.V první části jsou představeny různé právní formy neziskových organizací, důvody jejich vzniku a obecně jejich situace v rámcí ČR.Druhá část je zaměřena na oblast kultury.Důraz je kladen na rozdíly v řízení takovýchto neziskových organizací.V třetí části je popsána ekonomika a řízení konkrétni neziskové organizace NADACE ŽIVOT UMĚLCE.Cílem práce bylo prokázat důležitost ekonomů ve vedení neziskové organizace.
Finanční analýza společnosti Silon, a.s.
Blážová, Hana ; Boukal, Petr (advisor) ; Žaloudek, Josef (referee)
Práce hodnotí hospodaření společnosti Silon,a.s. v letech 2000 až 2004. V teoretické části práce jsou popsány metody finanční analýzy, které jsou použity v praktické části samotného hodnocení společnosti. V praktické části se seznámíme se společností samotnou, dále pak s odvětvím, v kterém podniká, analýzou abslutních ukazatelů, analýzou rozdílových ukazatelů a analýzou poměrových ukazatelů. V práci jsou dále spočteny bonitní a bankrotní modely pro společnost Silon,a.s., systém ukazatelů Du Pont a ekonomická přidaná hodnota.
Finanční analýza Pražské teplárenské a. s.
Hesová, Radka ; Boukal, Petr (advisor) ; Havlíková, Lenka (referee)
Práce hodnotí finanční situaci podniku Pražská teplárenská. Zabývá se i souvislostmi - okolím podniku a situací v odvětví. Jedná se o finanční analýzu doplněnou řadou kvalitativních informací. Závěry práce formuluji doporučení pro vedení podniku, která mohou být využitelná v podnikové praxi.
Finanční analýza podniku RADKA spol. s.r.o. Pardubice
Némethová, Ivana ; Boukal, Petr (advisor) ; Bardún, Adam (referee)
Teoreticko-metodologická část: Problematika finančního investování do podniku. Srovnání některých možných cest kvantifikace ukazatelů stěžejních pro investorské rozhodování při realizaci investice. Finanční analýza a její metody. Investorský trojúhelník ve světle finanční analýzy. Aplikační část: charakteristika odvětví, orientace na firmu RADKA spol. s.r.o., kvantifikace vrcholů investorského trojúhelníku na základě účetních výkazů společnosti a srovnání s ukazateli za chemické odvětví. Závěrečná část se zabývá průzkumem preferencí investorského rozhodování v pardubickém regionu.
Finanční analýza Šperk, s. r. o.
Žaludová, Šárka Bc. ; Boukal, Petr (advisor) ; Pěčová, Tereza (referee)
Zhodnocení finančního zdraví firmy a možností budoucí existence na základě vybraných analýz (tj. horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, soustava poměrových ukazatelů DuPont). Následuje sestavení krátkodobého finančního plánu.
Finanční analýza a mezipodnikové srovnávání - Metrostav a.s.
Šteffel, Radek ; Boukal, Petr (advisor) ; Heřman, Jan (referee)
Jedná se o finanční analýzu stavební firmy Metrostav a.s. Práce zkoumá společnost z pohledu managementu podniku - zajímá se zejména o vývoj a výši zisku, o majetkovou strukturu podniku a o alokaci finančních prostředků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vrcholem práce je analýza absolutních a relativních ukazatelů, poměrových ukazatelů, soustav ukazatelů a mezipodnikové srovnání s firmamy SSŽ a.s. a Subterrou a.s. Autor se pokouší o vlastní názory a komentáře.
Finanční analýza společnosti KOVOSVIT, a.s.
Martínek, Libor ; Boukal, Petr (advisor) ; Sieber, Patrik (referee)
Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci společnosti KOVOSVIT, a.s. a posoudit její postavení na trhu. Jedná se o průmyslový podnik působící v oblasti výroby obráběcích a tvářecích strojů-OKEČ 29.4. V první části jsou charakterizovány použité metody finanční analýzy. Samotná finanční analýza je provedena v kontextu odvětví výroby a opravy strojů a zařízení-OKEČ 29. Dále je doplněna o mezipodnivé srovnání společností působících v odvětví výroby a opravy obráběcích a tvářecích strojů- OKEČ 29.4.
Finanční analýza společnosti FAB, a.s.
Novák, Josef ; Boukal, Petr (advisor) ; Šmíd, Pavel (referee)
Teoretická část práce vysvětluje podstatu finanční analýzy a její metody, obsahem praktické části je pak finanční analýza společnosti FAB, a.s. Práce obsahuje např. poměrové ukazatele, ekonomickou přidanou hodnotu a modely pro posouzení finančního zdraví.
Finanční analýza podniku Stock Plzeň, a.s.
Konrád, Daniel ; Boukal, Petr (advisor) ; Hladík, Stanislav (referee)
Tato práce se zabývá finanční analýzou podniku Stock Plzeň, a.s.. V rámci této práce byly použity základní metody hodnocení výkonnosti podniku. Práce postupuje od horizontální a vertikální analýzy, až k odvěvovému srovnávání. V závěru jsou vyhodnoceny ekonomické výsledky společnosti a jsou navrženy možné alternativy dalšího postupu ve finančním řízení společnosti.
Finanční analýza Pražské plynárenské, a.s.
Řepková, Marie ; Boukal, Petr (advisor) ; Vaněk, Norbert (referee)
Práce hodnotí konkurenční postavení firmy a práci managementu. Analýza využívá poměrové, absolutní a relativní ukazatele. Konkurenční postavení je hodnoceno pomocí metod mezipodnikového srovnání a Spider grafu. Dále tato práce analyzuje podnik pomocí bilančních pravidel a rozborem čistého pracovního kapitálu, využívá i bonitní a bankrotní modely a ekonomický normál. Pro stanovení hodnoty podniku se využívají hodnotové ukazatele, a to především ukazatel EVA a index IN01. V poslední části zkoumá tato práce Du Pontův rozklad.

National Repository of Grey Literature : 377 records found   beginprevious368 - 377  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.