National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu MŽP
MAP Systems, s.r.o., Praha ; Jinoch, Martin
Etapa 1 projektu byla rozdělena na projektové úlohy: Využití informací v procesu strategického plánování, Užití indikátorů v dokumentech strategického plánování, Vybrané strategické dokumenty MŽP, Analýza Státní politiky ŽP a strategických cílů, které z ní vyplývají pro resort MŽP, Analýza vybraných strategických dokumentů jednotlivých odborů MŽP. Realizace jednotlivých úloh je popsaná v přílohách 1-5.
Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu MŽP
MAP Systems, s.r.o., Praha ; Jinoch, Martin
Ve druhé etapě byly analyzovány datové zdroje v resortu MŽP a identifikovány množiny dat na základě Katalogu datových a informačních zdrojů MŽP. Byla identifikována množina informací užívaných ve strategickém plánování se zvláštním zřetelem na územně vázané informace, které jsou v resortu k dispozici pro strategické plánování. Tato množina dat územně vázaných informací byla podrobena kritickému zhodnocení s přihlédnutím k jejich možné vzájemné slučitelnost a interoperabilitě. V této etapě projektu se práce na projektu rozvíjely ve dvou konvergentních liniích. První linie se zabývala informacemi a jejich užitím ve strategickém plánování. Druhá linie analyzovala základní aspekty problému sjednocení přímé a nepřímé geografické reference územně vázaných informací.
Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu MŽP
MAP Systems, s.r.o., Praha ; Jinoch, Martin
Úloha 1 – Informace a indikátory ŽP v členění podle oborů. Úloha 2 – Informace a indikátory ŽP v členění podle zdrojů. Úloha 3 – Informace a indikátory ŽP v členění podle vybraných dokumentů. Úloha 4 – Územně vázané informace v resortu ŽP. Úloha 5 – Kritické vyhodnocení aktuálního stavu územně vázaných informací resortu s přihlédnutím k jejich interoperabilitě. Úloha 6 – Sjednocení přímé a nepřímé reference územně vázaných informací resortu MŽP – základní aspekty. Úloha 7 – Katalog strategických dokumentů resortu MŽP.
Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu MŽP
MAP Systems, s.r.o., Praha ; Jinoch, Martin
V poslední etapě projektu jsou podrobně analyzovány oblasti EIA, IPPC a IRZ a je navržen datový model, jehož uplatnění pro vytvoření geodatabáze by mělo několik pozitivních efektů: 1. Zavedení nového souboru Registru subjektů, který by tvořil budoucí databanku subjektů a v němž jsou uloženi žadatelé, provozovatelé či ohlašovatelé o provoz zařízení, provozovny a pod. by odstranilo vedení stejných subjektů zvlášť v IS IPPC, REZZO, CEHO, IRZ, kdy každý subjekt musí minimálně pro každou aplikaci, či dotčený orgán uvádět změny na několika místech souběžně. Tento návrh bude v budoucnu konzultován s CENIA. 2. Navržený unifikovaný datový model umožňuje spojení dat EIA, IPPC a IRZ, a zohledňuje současně geografický i časový aspekt informací. Při realizaci v geodatabázi by tento navržený model umožnil pohled na vývoj v oblasti ŽP v prostoru i čase, který dosud nebyl k dispozici. 3. Spojení až dosud samostatně vedených datových celků EIA, IPPC a IRZ do jednoho datového modelu, charakterizovaného sjednocením geografických referencí, může, při vybudování příslušné geodatabáze nad tímto modelem, poskytnout orgánům na úrovni vyšších územněsprávních celků výborný nástroj pro jejich strategické plánování v oblasti životního prostředí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.