National Repository of Grey Literature 56 records found  beginprevious47 - 56  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Uhlík, Jan ; Kašpárek, Jan ; Hofmannová, Gabriela ; Kozma, Martin ; Eckhardt, Pavel
Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Podle metodiky průzkumu ekologických zátěží proběhlo zkoumání staré ekologické zátěže v Hájku u Karlových Var. Jsou uvedeny články publikované v souvislosti s projektem.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami. Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Dva hlavní okruhy řešení - analýza možných dopadů klimatické změny, předpokládaných změn v hospodaření s vodou, adaptačních opatření a souvisejících změn v povodí z globálního hlediska a matematické modelování vlivu změn v povodí Jizery na dostupnost vody a kvalitu vody jsou shrnuty ve dvou přiložených článcích.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Sledování dynamiky různých typů znečištění vodního prostředí (nutrienty, mikrobiální a chemická kontaminace povrchových vod) za odlišných srážko-odtokových situací. Proběhlo monitorování výskytu fekálních kolimorfních bakterií a E. coli v souvislosti se změnami průtoků v tocích Oleška a Popelka v době jarního tání a po letních přívalových deštích. Byl zjištěn negativní dopad vydatných nebo přívalových dešťů na méně znečištěné části toků (splachy, resuspendace sedimentů). Jarní tání má negativní dopad na funkci ČOV a zasahuje profily pro odtoky z ČOV. V příloze jsou uvedeny výsledky měření. Je studováno ovlivnění toků Oleška a Popelka odtoky z ČOV Stará Paka a Lomnice na Popelkou. V příloze jsou uvedeny články, které reflektují hlavní zjištění projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Migrace škodlivých látek v povodí Labe (radionuklidy – tritium)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kalová, Hana ; Komárek, Michal ; Novák, Michal ; Ivanovová, Diana ; Blažková, Šárka ; Hanslík, Eduard
Jsou popsány uskutečněné odběry vzorků pro stanovení tritia v profilu Vltava Solenice., Labe Hřensko. Na základě vzorků a kombinovaných údajů o průtocích (ČHMÚ) a o aktivitě tritia z jednotlivých vypouštěných kontrolních nádrží (ČEZ) je průběžně hodnocena migrace tritia v povodí Vltavy a Labe. Zpráva obsahuje články vztahující se k řešení problému.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Umea University, Department oc Chemistry, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Li, Zhihua ; Hanák, Jan ; Turek, Jan ; Beránková, Petra ; Sudová, Eliška ; Piačková, Veronika ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, Brloh a Prachatice. Vliv kontaminace životního prostředí na ryby byl ve vybraných lokalitách hodnocen pomocí markerů kontaminace (vitellogenin, EROD). Indikátorovým druhem byl pstruh obecný. Byla zjišťována přítomnost širokého spektra biologicky aktivních skupin cizorodých látek ve vodním prostředí. Byla zjišťována přítomnost rtuti a PFCs ve směsných vzorcích masa ryb. Proběhly laboratorní testy zaměřené na hodnocení vlivu vybraných farmak a pesticidů. Byly prováděny testy akutní toxicity a subchronické toxicity. Z dosažených výsledků vyplývá, že malé obce jsou velmi významným zdrojem kontaminace vodního prostředí širokým spektrem biologicky účinných sloučenin, které se do vodního prostředí dostávají v koncentracích negativně ovlivňující vodní organismy. Zpráva obsahuje pouze stručné shrnutí výsledků projektu a články, které byly k projektu publikovány.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Vliv eutrofizace, průtokového režimu a změn geomorfologie koryta na prostorovou distribuci společenstev ryb v povodí řeky Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Musil, Jiří ; Demeke, Shiferaw ; Slavík, Ondřej ; Horký, Pavel
Projekt je rozčleněn na čtyři hlavní tematické okruhy - eutrofizaci, vliv úprav toku na biologii ryb, úspěšnost přirozené reprodukce a nepůvodní druhy. Byl zkoumán negativní vliv eutrofizace vod na společenstva juvenilních ryb, eutrofizace vod ovlivňuje přirozenou reprodukci. Rozhodujícím ukazatelem je koncentrace fosforu. Byla stanovena limitní koncentrace tohoto ukazatele. Byly předloženy návrhy na zprůchodnění příčných překážek. Je popsán výskyt kaprovitých ryb v jednotlivých přechodech. Poznatky této studie jsou důležité pro plánování a vyhodnocování revitalizačních návrhů. Úspěšnost přirozené reprodukce je hodnocena jako významný ukazatel stavu celého vodního společenstva. Byl zkoumán vliv hydrologických extrémů v důsledku klimatických změn na úspěšnost přirozené reprodukce. Studie zkoumala invazivní druhy sumečka černého a korýše Hemimysis anomala v lokalitě, kde invaze teprve začíná. Cílem bylo popsat chování tohoto druhu a srovnat je s lokalitou, kde je již několik let stará populace. Výsledky projektu jsou uvedeny v přiložených článcích.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Cílem dílčího úkolu je zpracování metodiky stanovení přirozeného pozadí toxických prvků v útvarech podzemních vod ČR, stanovení přirozených pozadí vybraných prvků v útvarech podzemních vod a jejich pracovních jednotkách v oblasti povodí Labe a vytvoření mapy anomálních výskytů toxických prvků v oblasti povodí Labe. Byla navržena metodika analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží, rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů a následné zpracování statistických dat. Byl ověřován vliv atmosférické depozice kovů na obsahy v podzemních vodách pomocí gridové analýzy. Nelze vyloučit její významný vliv. Pro jednotlivé litologické skupiny byly stanoveny hodnoty koncentrací Be a Cr v přírodním pozadí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hodnocení atropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Soldán, Přemysl
Určení stupně rizika toxicity a genotoxicity znečištění povrchových vod v pěti vybraných profilech na Labi a dále v profilu Jizera pod Mladou Boleslaví. Stupeň rizika chronických účinků znečištění byl stanovován u screeningových vzorků a u znečištění dlouhodobou absorpcí pomocí nově vyvíjených vzorkovačů. Bylo zjištěno zlepšení u ukazatelů rizika chronického účinku ve všech sledovaných profilech na řece Labi. V profilu Jizera pod Mladou Boleslaví bylo opět zaznamenáno zvýšené riziko genotoxicity u dlouhodobého znečištění povrchových vod - stupeň IV.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Změny eutrofizace povrchových vod v povodí Labe a jejich vliv na stav společenstva fytoplanktonu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Desortová, Blanka
Stručná informace o analýzách vzorků odebraných na vybraných úsecích. Analýzy zahrnovaly stanovení koncentrace chlorofylu-a, biomasy vybraných skupin autotrofních mikroorganismů Labe, Jizery a Vltavy. Stanovení biomasy skupin autotrofních mikroorganismů zastoupených ve fytoplanktonu bylo prováděno pro sinice a rozsivky. Pro vyhodnocení změn v toku Labe byly vybrány výsledky z let 1996-1999 a 2006-2009, které se týkaly koncentrací N-NH4, N-NO3, celkového P a obsahu chlorofylu-a. Porovnání fytoplanktonu a zooplanktonu proběhlo v menším časovém úseku. Byly zjištěno výrazné snížení koncentrací N-NH4, N-NO3 a celkového P. Nebyla zjištěna odlišnost v koncentracích chlorofylu-a. Druhové složení fytoplantonu je na rozdíl od složení zooplanktonu velmi pestré. Zooplankton neomezuje rozvoj fytoplanktonu.
Use of stable hydrogen and oxygen isotopes in hydrology of small catchments in the Czech and Slovak Republic
Šanda, M. ; Vitvar, T. ; Holko, L. ; Blažková, Š. ; Bůzek, F. ; Císlerová, M. ; Fottová, D. ; Kostka, Z. ; Kulasová, A. ; Kvítek, T. ; Šnytr, O. ; Tachecí, P. ; Tesař, Miroslav ; Vícha, Z. ; Žlábek, P.
The contribution summarizes the development of isotope hydrology and hydrogeology in the Czech and Slovak Republic over the past 40 years. Records of 18O and 2H in nine experimental catchments and their interpretation provide a description of runoff component mixing from various soil and rock environments, as well as a calculation of mean water residence time of 7 to 25 months. The 18O and 2H content in two profiles of the Jizera River and two boreholes in the lower reaches shows little communication of river water with the groundwater supply resources in the Lower Jizera area; the communicaton increases with pumping intensity. The 18O and 2H content in wetlands and groundwater in two catchments of the Jizera Mts. shows the differences in recharge to the wetlands via groundwater or precipitation. The isotope hydrology and hydrogeology perspectives in the ČR and SR include capacity building, cooperation of laboratories and conjunctive use of izotopic and hydrogeochemical approaches.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   beginprevious47 - 56  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.