National Repository of Grey Literature 94 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Franců, Eva
Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Metodika vzorkování plavenin a říčních sedimentů
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina říčních sedimentů, přehled sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech, technické řešení odběru vzorků.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Dokumentace ke struktuře databáze
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis struktury databáze, ve které budou data z monitorování průběžně shromažďována a dále zpracovávána. Databáze obsahuje popis jednotlivých odběrových bodů (souřadnice, lokalizace, typ vzorku, způsob odběru, vazba na analytické zpracování atd.)
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Franců, Eva
Hlavním cílem projektu je zdokonalení vzorkovacích postupů odběrů plavenin a říčních sedimentů, dále vyladění nových metodických analytických způsobů zpracování odebraných vzorků s ohledem na identifikaci netradičních polutantů, komplexní zhodnocení vývoje znečištění Brněnské přehrady a modelové zpracování geochemie oblasti Rosice - Oslavany.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Franců, Eva
Hlavním cílem projektu je zdokonalení metodických postupů, které umožní rozlišit jednotlivé zdroje a transportní mechanismy vybraných polutantů dané oblasti a vymezit rizikové objekty, ve kterých dochází k jejich kumulaci v říčních systémech. Základním přístupem je sledování změn vybraných parametrů v čase, aplikace nových postupů sběru vzorků, netradičních analýz a integrované vyhodnocení s důrazem na dynamiku děje. prioritními sledovanými procesy jsou uvolňování, transport a fixace specifických polutantů pocházejících ze starých zátěží.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty sledovat změny v prostoru a čase na vybraných tocích. Prioritními sledovanými procesy byly uvolňování, transport a fixace polutantů pocházejících z těžby uhlí, uranových rud a ropy.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V rámci všech témat jsou podrobně popsány dosažené výsledky a průběh projektu.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V úvodu jsou popsány dosažené výsledky za jednotlivá témata. Ve druhé polovině jsou uvedeny publikované výstupy projektu.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V úvodu zprávy je stručně srhnut stav prací, použité metodiky a očekávané výstupy. Ve druhé polovině jsou uvedeny publikované výstupy projektu.

National Repository of Grey Literature : 94 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.