National Repository of Grey Literature 151 records found  beginprevious139 - 148next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Management and Marketing of Sport's Event: Tennis Tournament ECM Prague Open - project for time period 2009-2010
Šavrda, Petr ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
Title: Management and marketing of sport's event: tennis tournament ECM Prague Open- project for timeperiod 2009-2010 Objective: To present strengths and weaknesses oftennis toumament ECM Prague Open based on analyse ofpast events untill the year 2008 and create the project of opportunities for improvement in future. Methods: Result: Selected methods used for research are descriptive analysis and SWOT analysis. Project for improvement ofcurrent toumament management along with price statement. Key words: Management and marketing, SWOT analysis, descriptive analysis, sport's event, tennis toumament ECM Prague Open
Project of fitness trail in the Borsky Park - Pilsen
Palička, Pavel ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Bibliografická identifikace Název diplomové práce: Projekt fitstezky - Borský park v Plzni Pracoviště: Katedra základů kinantropologie a humanitrúch věd, FTVS UK Autor: Bc. Pavel Palička Studijní obor: TVS pro absolventy bakalářských oborů TVS z PF v ČR Vedoucí práce: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Počet stran: 104 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Anotace práce Shrnutí Diplomová práce je návrhem projektu fitstezk:y, který je situován do zadní části Borského parku v Plzni. V teoretické části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku projektového managementu a přibližuje problematiku výstavby zařízení tohoto druhu. Mezi metody které byly použity při tvorbě práce patří řízené rozhovory s odborníky z oblasti tělovýchovy, analýza dokumentů, terénní průzkum spádové oblasti a SWOT analýza. Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční okruh fitstezky v souladu s faktory, jakými jsou: územní členění a architektura parkové plochy, fyziologické aspekty cvičení na stanovištích, požadavky uživatelů parku. Důležitou součástí práce je rovněž finanční náročnost projektu, kde je zohledněna nákladová stránka a s ní související provozní náklady na následující pětileté období. Projekt bude předložen k posouzení vedoucím pracovníkům organizace Správa veřejných statků města Plzně, kteří jej zhodnotí za účelem jeho realizace...
Analysis and Comparison of Sport Management Study at Charles University and Selected American Universities
Kovář, Rudolf ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Janák, Vladimír (referee)
Název: Analýza a srovnání studia sportovního managementu na Univerzitě Karlově a vybraných amerických univerzitách. Analysis and comprarison of Sport Management study on the Charles University and selected american universities. Cíl práce: Analyzovat obsah a zaměření studia sportovního managementu na FTVS UK v Praze a vybraných amerických univerzitách a provést jejich srovnání. Metoda: Obsahová a diferenciační analýza publikovaných studijních materiálů s následným převážně kvalitativním vyhodnocením. Výsledky: Vzájemné srovnání ukázalo jak schody, tak i odlišnosti. Vcelku shodné je celkové zaměření oboru i výčet a obsah profesních a ekonomicky zaměřených vyučovacích předmětů. Dílčí rozdíly jsou v organizaci studia, ve výuce předmětů obecného základu a v předmětech s orientací na teorii tělesné výchovy a sportu. Zvláštností studia na FTVS UK je velký podíl výuky sportovních aktivit. Klíčová slova: Sport Management, Sport Administration, Sportovní management, Management tělesné výchovy a sportu.
Project of Public Relations Activities of the Czech Dance Sport Federation for the Years 2006 - 2008
Weiser, Radim ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Oponent B, (referee)
Název: Projekt aktivit public relations Českého svazu tanečního sportu na léta 2006 - 2008 Project of Public Relations of the Czech DanceSport Federation for the years 2006 - 2008 Cíl práce: Analyzovat současný stav komunikace Českého svazu tanečního sportu a zároveň návrh změn a nových aktivit. Metody: Analýza bude provedena metodou SWOT a popisnou metodou. Výsledky: Vytvoření projektu, který bude shrnovat všechny změny a návrhy nových aktivit v oblasti public relations. Diskuze o možnostech realizace jednotlivých kroků. Klíčová slova: Analýza SWOT, popisná analýza, Public Relations, Český svaz tanečního sportu, taneční sport 2
Marketing Communication of Winter Stadia and Arenas in the Czech Ice Hockey First League
Blažek, Petr ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Černý, Otakar (referee)
Název Marketingová komunikace zimních stadionů a arén české hokejové extraligy Marketing Communication ln Winter Stadium And Arenas OfCzech Ice Hockey First League. Cíl práce: Zdokumentovat a analyzovat reklamní prostory a média využívaná v zimních stadionech české hokejové extraligy. Pomocí dotazování zjistit názory vybraných vedoucích pracovníků extraligových klubů na současnou situaci v extralize a marketingu klubu. Vytvořit model marketingově optimálního hokejového stadionu. Metody: Pro získání potřebných dat použiji metodu pozorování pro dokumentaci reklamních nosičů na zimních stadionech. Dále použiji metodu dotazování ve formě interview a elektronického dotazování. Získaná data porovnám metodou komparace. Výsledky: Prezentují marketingové komunikační možnosti zimních stadionů, resp. reklamní média využívaná v halách stadionů a arén. Dále předkládají názory vybraných manažerů na současný stav v české extralize a marketing svého klubu. Ze získaných informací vytvářejí model zimního stadionu s optimálními komunikačními podmínkami. Klíčová slova: Komunikace, stadiony, arény, hokej extraliga, reklamní nosiče, média
Beijing 2008. The Corporate Project
Šťastná, Eva ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno a příjmení autora: Eva Št'astná Název diplomové práce: Korporační projekt Peking 2008 Název diplomové práce v angličtině: Beijing 2008 The Corporate Project Katedra: Kinantropologie Obor: Management tělesné výchovy a sportu Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok obhajoby: 2006 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření celistvé koncepce projektu aplikovatelného v praxi. Hlavní podstatou celé práce jsou jednotlivé části kompozice, které se vzájemně prolínají a tvoří jednotný podklad pro realizaci akce podobného typu. Projekt jsem zaměřila na blížící se mezinárodní sportovní událost celosvětového významu. Jsem si plně vědoma toho, že mnohá fakta, z nichž jsem v době zpracování diplomové práce čerpala, projdou během doby příprav Olympijských a Paralympijských her v Pekingu řadou změn a výsledný koncept by se tak od zpracovaného teoretického podkladu významně lišil. Hlavním úkolem však nebylo zhotovení neměnného materiálu, svým čtenářům si takdovoluji předložit návrh, jak postupovat při postupné realizaci podobné aktivity. Klíčová slova: projekt, korporační, olympijský, paralympijský, Peking, partner Keywords: project, corporate, Olympic, Paralympic, Beijing, partner
Statutes Model of a Citizen-action Association
Hamouz, Jaromír ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Oponent B, (referee)
Název: Model stanov občanského sdružení Název v angličtině: The exemplar statute for the civil association Cíle práce: Zanalyzovat několik stanov existujících občanských sdružení sportovních klubů (tělovýchovných jednot); vypracovat postup tvorby stanov občanského sdružení; navrhnout model stanov pro konkrétní zakládající se sportovní klub. Metoda: Při zpracování této práce jsem používal tyto metody: popisná analýza, analýza dokumentů, komparativní metoda. Klíčová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, občanské sdružení, organizační struktura občanského sdružení, založení občanského sdružení, stanovy občanského sdružení.
Advertising Campaign for Sport Event
Tichý, Jan ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Malecha, Petr (referee)
Název Reklamní kampaň na sportovní akci Název v angličtině Advertising campaign for sport action Cíle práce Vytvoření návrhu reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci. Popsat a definovat sportovní akci, jež je předmětem reklamní kampaně. Navrhnout časový harmonogram použití jednotlivých médií, zjistit cenu konkrétních médií a navrhnout možnou podobu reklamních sdělení. Analyzovat reklamní kampaň na sportovní akci která již proběhla. Metoda V práci byla využita popisná analýza při zpracování reklamní kampaně na část PlM Běžeckého seriálu 2005. Dále bylo použito strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů při získávání informací o pořádání sportovní akce v prostorách Sazka Areny s pracovníky Best Sport, a. s. Rovněž byla využita SWOT analýza v závěru práce k hodnocení projektu. Výsledky Vytvoření reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci opírající se o čtyři hlavní média, a to včetně časového harmonogramu akce, rozpočtu a návrhu na reklamní sdělení v jednotlivých médiích. Klíčová slova Marketing, komunikace, reklama, reklamní kampaň, média, sportovní akce. 2
Education of Sport Management at Charles University and Assessment of its Practical Implementation
Kult, Libor ; Janák, Vladimír (advisor) ; Čáslavová, Eva (referee)
Title o:f the work: Education of Sport Management at Charles University in comparison with use Objectives of the work: Comparison of the structure of taught subjects with its real usage in the practise of the manager of the sport club and with valid findings of the theory of management. Comparison of different results in non-profit organization and profit organizations. Creation of own syllabus according to standards of European Union. Method: Questionnaire research among leaders of sport clubs of all levels and all forms. Resu1ts: They give notice about the structure knowledge of managers in Czech environ and structure with the theory of management. of required compare this Key words: structure of managerial activities, characteristics of the manager, roles of managers, usage of taught subj ects, syllabus
The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region
Voráček, Josef ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Tomek, Gustav (referee) ; Gregar, Aleš (referee)
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand...

National Repository of Grey Literature : 151 records found   beginprevious139 - 148next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.