National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Solvency II Methods for Life Insurance
Benešová, Martina ; Finfrle, Pavel (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: finfrle@generalippf.eu Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou solventnosti pojišťoven v souvislosti s konceptem regulatorního rámce Solvency II. Na začátku práce jsou shrnuté základní body o Solvency I, dále je větší pozornost věnovaná vlastnostem Solvency II a jednotlivým kategoriím rizik, jejichž správná kvantifikace je pro Solvency II klíčová. V další části jsou představeny metody na výpočet kapitálové dostatečnosti - interní a částečné interní modely a podrobněji pak standardní model. Klíčové dvě kapitoly práce se pak detailně zabývají rizikem storen v ži- votním pojištění. Rozebrána je standardní metodika výpočtu kapitálového poža- davku, a je navržen stochastický model, který ji rozšiřuje zahrnutím informace o diverzitě odbytových cest. Monte Carlo simulací je demonstrována nižší rizikovost pojišťovny s širším polem zprostředkovatelů. Klíčová slova: solventnost, Solvency II, kapitálové požadavky, riziko storen Title: The methods of Solvency II for life insurance Author: Martina Benešová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Pavel...
The economic capital and the price of risk in a pension fund
Čupák, Matúš ; Finfrle, Pavel (advisor) ; Mandl, Petr (referee)
In the present work we study the economic capital of pension funds and their possible extension into the new concept of Solvency II. The main task is to examine the risks that are characteristic for pension fund activity. We use several modified stress simulations, which we model using a virtual model of pension fund. Primarily we focus on changes in net asset value (NAV) which is used in standard formula for calculation of the solvency capital requirement (SCR). In conclusion, we evaluate the possible impact of applications Solvency II to pension funds, the resulting economic capital and solvency of modeled pension fund.
Methods of Calculation of Fair Value in Pension Insurance with a State Premium
Koudelka, Pavel ; Mandl, Petr (referee) ; Finfrle, Pavel (advisor)
The supplementary pension insurance with state contribution is a specific product of our insurance market which fulfills the definition of the insurance contract according to the International Accounting Standards in almost all cases. This diploma thesis describes the pension insurance in the Czech Republic and the present state and plans of the International Accounting Standards for accounting concerning insurance contracts { specially accounting concerning fair value of liabilities. Further, we mentioned the risk neutral approach which has been used for pricing of nancial market instruments for a quite long time. This is the basis for the suggested model of the fair value calculation of the liabilities of a pension fund where two-factor model of the instantaneous intensity of the interest rate is used.