National Repository of Grey Literature 190 records found  beginprevious185 - 190  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Partnership as a condition of financial aid in Central Bohemia
Klímová, Kateřina ; Novotná, Eliška (advisor)
práce vymezuje pojem partnerství, popisuje význam partnersví v regionáním rozvoji, pojednává o problamatice čerpání peněz v období 2004 -2006, popisuje operační programy SROP a OP RLZ,zabývá se hodnocením a zkoumáním partnerství úspěšných žadatelů na Příbramsku v období 1.7.2005 -30.6.2006, pomocí nestandardizovaného rozhovoru, který se uskutečnil s žadateli i s partnery projektů
Zavedení projektu dobrovolnictví v Domově důchodců Boskovice
Čopáková, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Augustinová, Eva (referee)
Projekt zavedení dobrovolnického projektu ve vybrané instituci a zhodnocení procesu přípravy a reálnosti jeho uskutečnění v praxi. V teoretické části je práce věnována výkladu pojmosloví souvisejícího s problematikou dobrovolnictví pro seniory. V první části jsou popisovány pojmy dobrovolnictví a dobrovolník. Dále se práce věnuje historii dobrovolnictví v České republice. Další důležitou částí práce je právní úprava dobrovolnictví v České republice. Problematika sociálních služeb je objasněna v další kapitole. Teoretická část je zakončena předpoklady dobré integrace dobrovolnického projektu do organizace. V úvodu praktické části je popisován Domov pro seniory Boskovice. Na tuto část navazují přípravné fáze projektu s vlastní realizací, zahrnující i jeho financování a rozpočet. Následně je nastíněno doporučení pro samotnou realizaci projektu.
Vliv outsourcingu na výkonnost podniku
Žohová, Eva ; Uhrová, Inka (advisor) ; Přívratský, Pavel (referee)
Diplomová práce mapuje problematiku outsourcingu a jeho využití pro zvyšování výkonnosti podniku. Práce si klade za cíl nastínit důvody, které vedou podniky k outsourcingu a upozornit na skutečnosti, na které je třeba brát zřetel při rozhodování o outsourcingu. Dalším cílem práce je vytvoření určitého návodu, jak postupovat v jednotlivých etapách outsourcingového projektu tak, aby podnik předešel případnému neúspěchu spolupráce s externím dodavatelem. Neméně důležitou částí diplomové práce je posouzení výhod a nevýhod, které plynou z vyčleňování činností mimo podnik.
Analýza předložených projektů v rámci JPD 3
Pavlíčková, Jana ; Wokoun, René (advisor) ; Macháčková, Jaroslava (referee)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci programu JPD 3. v úvodních kapitolách se věnuji fondům Evropské unie v obecné míře a postupně přecházím na Evropský sociální fond, programové dokumenty České republiky a konkrétně popisuji jednotlivé priority a opatření výše zmíněného programu JPD 3. Významnou část mé práce tvoří analýza předložených projektů v rámci tohoto programu.V návaznosti na předložené projekty analýza dále pokračuje další praktickou částí, která se zaměřuje na projekty neschválené a schválné. Součástí práce jsou také postupy předkládání a samotného hodnocení žádostí. Cílem této práce je pokusit se najít hlavní příčiny neschválení projektů a formulovat jistá doporučení pro budoucí potenciální žadatele
Strukturální fondy EU v ČR: Současný stav implementace a budoucí perspektivy
Zoubek, Martin ; Abrhám, Josef (advisor) ; Bič, Josef (referee)
Práce se zabývá vývojem a zhodnocením dosavadních forem podpory podnikání a dotací ze strukturálních fondů. Cílem práce je komplexně zmapovat systém implementace strukturálních fondů v ČR, především se zaměřením na následující finanční perspektivu v období 2007-2013, a přispět tak k lepší orientaci subjektů ČR ve velice složitém systému předkládání žádostí a projektových záměrů a umožnit jim získat obecné povědomí o fungování dotační politiky EU. Dalším cílem práce je přispět i v oblasti metodiky zpracování projektových žádostí a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičného projektu Průmyslová
Jakub, Ľuboš ; Pavlová, Eva (advisor) ; Jilek, Petr (referee)
Táto práca pojednáva o vyhodnotení efektívnosti developerského projektu Průmyslová. Je zameraná na finančne-ekonomickú stránku projektu, ktorá vychádza zo stanovenia diskontnej sadzby s plánovaných peňažných tokov. Taktiež posudzuje ekonomickú efektívnosť a finančnú stabilitu daného projektu.

National Repository of Grey Literature : 190 records found   beginprevious185 - 190  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.