National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Legal regulation of the protection of woodspecies
Bubeníková, Štěpánka ; Humlíčková, Petra (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
This diploma thesis deals with legislation concerning the protection of wood plants. The six chapters contained within attempt to provide a cohesive overview of this topic as a whole. Legislation in this field has undergone major changes in the recent past. The core of the thesis is an overview of the current state of legislation as it concerns wood plants growing outside the forest as enshrined in the Act on Nature and Landscape Protection. The first chapter deals with an introductory definition of what constitutes a wood plant growing outside the forest, as well as its functions. The following chapter outlines the relationship between public and private law aspects of wood plant legislation. The issue of ownership and neighbour s rights is focused on in particular. The next chapter lays out the basics of public law legislation in this field. The fourth chapter is the crux of the thesis as it deals with the protection of wood plants growing outside the forest as enshrined in the Act on Nature and Landscape Protection, especially when it comes to the possibility of felling of wood plants. The closing chapters partially deal with special forms of protection as provided by the Act on Nature and Landscape Protection in connection with other relevant legislation. The thesis also briefly touches on...
Promoting protection of cultural values in protection of woody plants
Dienstbier, Filip ; Pouperová, Olga ; Vícha, Ondřej
A diagnostic feature of objects of garden and landscape architecture, that are recognised as cultural monuments, are growing elements, of them indisputably the most important category are the elements of woody vegetation - trees and shrubs. These, however, are besides the cultural preservations subject to nature and landscape protection, as they have biological and aesthetic values, as well as ecological values. For this reason they are subject inter alia to protection provided by nature protection bodies according to the Act on nature and landscape protection. Interests on protection of woody plants from the prospective of cultural preservation on one hand and the prospective of nature and landscape protection on the other, may depending on the specific circumstances supplement each other or may be indifferent, but they may also differ and collide with each other. These methods are a new instrument for effective promotion of interests on cultural preservation in decision-making on the protection of woody plants outside forests. The methods provide with a comprehensive set of recommendations, both substantive and procedural, how bodies of cultural protection and owners of cultural monuments or other entities concerned should proceed when dealing with trees growing outside forests. The recommendations are defined for basic model situations.
Fulltext: Download fulltextPDF
Právne aspekty v systéme správy, zakladania a starostlivosti o vegetačné prvky
Chalmovská, Monika
This thesis deals with the legal aspects of protection of vegetation elements in the Slovak juridical system. Model area for the working out of real-world performance vegetation management and cutting down trees issues in the city was chosen county seat of Nitra. It is a city with a population of approximately 80000th. The first part describes the general protection of vegetation elements and their position in the Slovak regularization. Attention was paid to the autonomy and state administration in the municipality. Next, they were drawn schematic view of the real functioning of first instance organ of nature in the case of applications for tree felling in Nitra. The real functioning of the administrative proceedings on felling of trees owned by the municipality was faced with a functioning under Act. 543/2002 Coll. on nature and landscape protection, as amended, and applicable regulations implementing this law. The work also included the functioning of the approval process of concepts for vegetation maintenance in the city of Nitra and a summary table of powers of government under applicable law.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sukcese na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po odstranění křovin
Němec, Jiří ; Otýpková, Zdenka
V roce 2000 byl založen pokus, jehož cílem je sledovat změny ve vývoji vegetace na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po vykácení křovin. Na počátku bylo vytyčeno 5 trvalých ploch - 3 pokusné a 2 kontrolní. Kontrolou je v tomto pokusu vegetace bez vlivu křovin. V roce 2001 byl experiment rozšířen o další sérii pěti trvalých ploch.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2002
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Horáček, Dan ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Vitáček, Zdeněk ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Zprávu tvoří tyto dílčí studie: 1. Monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin, 2. Monitoring entomofauny v souvislosti se změnami biotopů NPR Novozámecký rybník u Zahrádek, 3. Arachnofauna NPR Novozámecký rybník (pavouci - araneae) - zpráva o výsledcích výzkumu prováděného v roce 2002, 4. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech NPR Novozámecký rybník, 5. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády Brodiví (Cioconiiformes), Dravci (Falconiformes) a Krátkokřídlí (Ralliformes), 6. Zpráva o monitorování změn drobného zpěvného ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy v roce 2002, 7. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací a sledování vlivu prováděného managementu.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování sekundární sukcese po vykácení akátu v chráněných územích s xerotermními trávníky navazuje na výzkumy započaté v roce 1994. Pokus byl založen ve dvou územních (NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby) celkem na 25 trvalých plochách. V prvním roce obnovení sledování byly vyhodnoceny změny pokryvnosti a růstové strategie rostlin a dále obsahu dusíku v rostlinné biomase v časové řadě od roku 1994. Ve druhém roce pokračovalo sledování vegetace v trvalých plochách a znovu byly provedeny některé analýzy se soubory dat obohacenými o data z roku 2001.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2001
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Vitáček, Zdeněk ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Dílčí zprávy zpracované Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě. Zpráva za botanickou část - monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin. Zpráva o výsledcích výzkumu arachnofauny NPR Novozámecký rybník (pavouci - Araneae). Zpráva z průzkumu brouků, vážek a rovnokřídlých, mravenců. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech. Zpráva o monitorování změn vodního ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády brodiví, dravci a krátkokřídlí. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací, vliv prováděného managementu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.