Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34,206 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.06 vteřin. 

Přehled modelů s daty smíšeného typu
Suzdaleva, Evgenia
Článek představuje přehled modelů a způsobů odhadování dat smíšeného typu

Ocenění podniku Lesní společnost Broumov Holding, a. s.
Sichrovský, Chananel ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Toušek, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je odhadnout hodnotu podniku Lesní společnost Broumov Holding, a. s. k datu ocenění 1. ledna 2016. Práce je tvořena dvěma hlavními částmi, teoreticko-metodologickou a související praktickou částí. Pro naplnění cíle práce byla provedena strategická a finanční analýza, identifikovány a predikovány základní generátory hodnoty a vytvořen finanční plán. Samotné ocenění bylo provedeno třemi metodami, na jejichž základě byl následně určen konečný odhad hodnoty společnosti, který dosahuje výše 147 024 tis. Kč. Práce je v praxi využitelná pro ucelený vhled do situace podniku a může rovněž posloužit vlastníkům jako podklad pro cenová jednání, v případě zájmu potenciálního investora o jeho koupi.

Možnosti využití sociálních sítí pro podporu podnikání v autoservisech
Mischaniuk, Mykhailo ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Gála, Libor (oponent)
Tato diplomová práce řeší problematiku používání sociálních sítí v oblasti autoservisu. Hlavním cílem je strukturovaným způsobem poskytnout doporučení pro byznys jak lépe využít tyto sítě pro dosažení lepší konkurenceschopnosti. Tato práce je rozdělená do tří částí. První, teoretická část, dává základní popis těchto sítí a jejich statistiky. Tato část také pokrývá základní nástroje, které můžeme použít pro analýzu a údržbu sociálních sítí. Druhá, analytická část, se zabývá konkurenční analýzou ve sféře autoservisu a dává základní přehled nejpopulárnějších sociálních sítí na ruském internetu. Třetí, praktická část, poskytuje strukturovaný pohled na hlavní aspekty chování a údržby sociálních sítí. Tato část zahrnuje popis těchto různých aspektů a doporučení, která dávám pro konkrétní autoservis.

Návrh efektivního dashboardu v analytických úlohách IS
Janeczková, Agata ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem efektivního dashboardu. V souvislosti s uvedením do problematiky popisuje témata Business Intelligence, datových úložišť a kvality dat. Je přehledem analytických výstupů a nastíněním procesu jejich tvorby. Jsou zde popsány především základní principy efektivního návrhu manažerských reportů, a to s důrazem na koncové uživatele. Práce je zaměřena na důležité faktory efektivity jako je využitelnost předaných informací a také forma jejich předání. V praktické části si práce klade za cíl zefektivnění konkrétního dashboardu. Kromě shrnutých principů správného návrhu jsou pro tyto účely využity rovněž poznatky kognitivní psychologie. Po předchozí analýze nedostatků stávajícího dashboardu dojde k zapracování navržených změn. Změny vedoucí k efektivnějšímu předání informací prostřednictvím dashboardu vychází z teoretického základu předchozí části.

Zdanění zaměstnaneckých benefitů ve vybraných zemích EU
Nguyenová, Phuong ; Rytířová, Lucie (vedoucí práce) ; Finardi, Savina (oponent)
Diplomová práce srovnává zdanění zaměstnaneckých benefitů ve vybraných zemích EU a identifikuje dopady na základ daně zaměstnance i zaměstnavatele a na vyměřovací základ pro odvod pojistného. Výstupem je stanovení konkrétních doporučení pro změnu legislativy v České republice . Práce se dělí na čtyři části. První kapitola se zabývá vymezením pojmu zaměstnanecké benefity. Druhá kapitola dává náhled na benefity z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Třetí kapitola se zabývá zdaněním zaměstnaneckých benefitů ve vybraných zemích EU. Pro svoji práci jsem si vybrala tři sousední země, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Poslední kapitola na praktických příkladech srovnává vybrané zaměstnanecké benefity a jejich dopad na čistý příjem zaměstnance v případě, kdy zaměstnanci pobírají minimální mzdu, průměrnou mzdu a trojnásobek průměrné mzdy.

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.

Využítí nestrukturovaných dat v Business Intelligence
Rakhmanova, Malika ; Šperková, Lucie (vedoucí práce) ; Karkošková, Soňa (oponent)
Cílem bakalářské práce je identifikovat hlavní trendy, které se vyskytují na trhu Business Intelligence a týkají se nestrukturovaných dat, popsat možnosti pro integraci nestrukturovaných dat, objasnit, jaký vliv na podnik mají výsledky, které lze získat pomocí těchto řešení, a jak celkově zakomponovat analýzu nestrukturovaných dat do BI. Dalším cílem je ukázat současnou situaci zpracování nestrukturovaných dat na trhu na příkladu systému BI. Práce je rozdělená do několika částí. Nejdřív je popsaná problematika a základní komponenty Business Intelligence, dále identifikace trendů na trhu. Potom následuje další část: rozdělení dat na strukturované a nestrukturované. Zde je část o tom, jak se dá přistupovat a analyzovat nestrukturovaná data a jaké mají místo v BI. Tímto se končí blok nestrukturovaných dat a začíná popis rozšířené verze BI. Nakonec je představena současná situace na trhu a nástroje BI, které zahrnují nestrukturovaná data. Tato část poskytuje přehled o tom, jak nástroje přistupují k analýze nestrukturovaných dat. Ke zpracování práce je použita odborná literatura, profesionální i volně dostupné internetové zdroje. Smyslem práce je posloužit jako informační zdroj pro rychlé zorientování v současné situaci, sloužit jako průvodce světem BI řešení a ukázat potenciálním uživatelům, jaké jsou možnosti a funkcionality těchto řešení.

Phishing v herním průmyslu
Nguyen Van, Thanh ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá v současné době závažnou problematikou zabezpečení kyberprostoru, kterou je phishing. Práce je specifická tím, že je zaměřena na oblast herního průmyslu, který je podroben detailní analýze. Prvním cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnostních rizik phishingu obecně a v herní oblasti. Pro dosažení tohoto cíle je v úvodu teoretické části práce představena obecná problematika phishingu z hlediska historického vývoje a rozšíření. Poté je podrobněji popsáno téma herního průmyslu s trendy videoher a s bezpečnostními riziky online obchodování. Druhým cílem práce je poskytnout budoucím a stávajícím uživatelům platformy Steam přehled o běžných phishingových útocích a protiopatřeních. Pro dosažení druhého cíle je v analytické části práce vybrána konkrétní herní platforma v online obchodování a distribuci her, Steam od Valve, ke které jsou v praktické části práce vybrány osm phishingových útoků. K jednotlivým útokům je provedena stručná analýza, která je zakončená souhrnným vyhodnocením nebezpečnosti a protiopatření všech útoků.

Vytvoření modelu Enterprise Architektury podle rámce TOGAF
Čapek, Jan ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Zeman, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je představení Enterprise Architektury a následné vytvoření modelu společnosti. Práce se primárně se zaměřuje na aplikační a procesní vrstvy podle architektonického rámce TOGAF, přičemž je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je nejprve rozebrán business model. Jedná se o popsání mise, vize a hodnot společnosti, ze kterých vychází strategický rámec. Dále se business model zabývá procesy, kde je nejprve popsána metodologie mapování business procesů a také zařazení - kategorizace procesů a stupeň zralosti. Následující kapitola je věnována Enterprise Architektuře s cílem přiblížit, proč by se společnosti měly zabývat EA, výhody vytvoření abstrakce společnosti ve formě modelu EA, propojení core businessu a IT ve společnosti společně s příklady architektonických rámců. Poslední kapitola teoretické částise zaměřuje na architektonický rámec TOGAF, kde je popsán proces ADM, respektive postup, pomocí kterého je možné vytvořit model EA a implementovat změny do architektury jednotlivých vrstev v rámci TOGAFu. Současně v této kapitole jsou popsány referenční modely aplikační a procesní vrstvy, které TOGAF využívá. Praktická část navazuje na teoretickou část a to právě využitím procesu ADM za účelem vytvoření modelu EA v reálném podniku. Jedná se o dekompozici obchodního modelu od strategických cílů, které vychází z mise, vize a hodnot společnosti, až na úroveň detailního popisu klíčových procesů společnosti. V další části dochází opět k dekompozici a popsání aplikační vrstvy společnosti na úroveň jednotlivých aplikací a modulů. Poté jsou oba modely opět složeny a popsány za účelem vytvoření manažerského pohledu shora. Ve druhé části praktické práce dochází ke kritickému zhodnocení aplikační a procesní vrstvy, návrhu řešení, vytvoření plánu implementace změn a zanesení změn do architektury. Výstupem praktické části jsou zmapované procesy, modely procesní a aplikační vrstvy, matrixy přístupů a zodpovědností, popsaná strategie společnosti a model EA. Hlavním přínosem celé práce je pak zmapování společnosti právě za účelem kritického zhodnocení jejího současného stavu a návrh změn tak, aby jednotlivé části společnosti podporovaly stanovené business a strategické cíle.

Formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele
Žďárský, Jiří ; Vavrečka, Jan (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Tématem této práce jsou formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele. Výzkum je prováděn zejména na základě rešerší odborné literatury, článků, internetových a dalších zdrojů ve spojení s vlastním pozorováním a analýzou právních předpisů a v neposlední řadě komparací s vlastní nabytou profesní praxí. Výsledkem této práce je ucelený přehled a uvedení do problematiky práva v rámci sociálních sítí a reklamy, prokázání důležitosti a významu tohoto tématu a nakonec zhodnocení efektivnosti právní úpravy, které chrání spotřebitele v prostředí sociálních sítí.