Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29,001 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.89 vteřin. 

Příspěvek ke studiu migrace z českých zemí od 19. století do roku 1938
Valášková, Naďa
Práce je věnována přehledu odborné literatury české provenience, která vyšla po roce 1989 a zabývá se dějinami vystěhovalectví z českých zemí v období od 19. století do roku 1938. Část prací se zabývá příčinami vystěhovalectví z českých zemí a také právními podmínkami migrace v době rakouské monarchie. Většina prací je věnována dějinám vystěhovalectví do jednotlivých států v různých kontinentech

Implementation of the Smart Metering Systems in Energetics in Slovakia
Petreová, Adela ; Machek, Ondřej (vedoucí práce) ; Tyll, Ladislav (oponent)
Účelem práce je zmapovat aktuální stav transformace odvětví elektorenergetiky k inteligentním sítím, nalézt odpovědi na základní otázky vyplývající ze zavádění systémů chytrého měření, zhodnotit sociální a ekonomické náklady a přínosy, trendy v legislativě, porovnat situaci na Slovensku s ostatními krajinami Evropské unie, přičemž cílem tohoto mapování je snaha na základě zjištění vytvořit další doporučení pro Slovenskou republiku v tomto oboru. V práci je popsaná analýza nákladů a přínosů kritickým přístupem a je poukázáno na slabá místa CBA analýzy původně vypracované pro Slovensko, i za pomoci porovnání (benchmarkingu) s krajinami, které ve vypracování analýzy postupovaly odlišně. Metody výzkumu jsou rešerše dostupných zdrojů, kvalitativní výzkum za pomoci případové studie a rozboru CBA analýzy a expertní výzkum prostřednictvím dotazování. Výsledkem je posouzení ekonomické a sociální přínosnosti systémů chytrého měření na Slovensku a zmapování procesu a stavu jejich zavádění.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině
Veselá, Markéta ; Macháček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni, pro zpracování problematiky byl zvolen Kraj Vysočina. Pro zhodnocení udržitelnosti jeho rozvoje je zkoumán potenciál turismu destinace v jeho jednotlivých oblastech včetně klíčových produktů, které jsou podrobeny srovnání s doporučeními obecně uznávaných organizací cestovního ruchu. Práce zahrnuje také srovnání se zkušenostmi z oblasti turismu z dalších krajů České republiky. Kraj Vysočina vykazuje v oblasti cestovního ruchu vhodné výchozí předpoklady pro jeho udržitelný rozvoj, a to především z hlediska nabídky těchto produktů, která zahrnuje jak produkty šetrné k životnímu prostředí, tak kulturní atraktivity přispívající k osobnímu rozvoji jedinců, respektující lidská práva a podporující vzájemnou toleranci rozdílů mezi kulturami a jejich různorodosti. Jako problémová se však jeví prostorová nevyváženost jeho rozvoje v rámci kraje, způsobená především koncentrací turistických atraktivit do konkrétních destinací a nízká místní iniciativa v naopak méně atraktivních oblastech. Pro tyto nedostatky práce navrhuje řešení, na základě analýzy se jako vhodné nástroje jeví geocaching, pořádání kulturních událostí, podpora vzniku místních destinačních kanceláří v kraji, podpora cykloturistiky a zakládání vysoce navštěvovaných turistických cílů.

Faktory úspěchu crowdfundingové kampaně v prostředí českého internetu
Pekárek, Jan ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Crowdfunding je takový způsob financování projektu, kdy jsou peníze získávány od velkého množství drobných přispěvatelů. Tato práce má za cíl identifikovat základní faktory úspěchu crowdfundingové kampaně na základě statistické analýzy projektů na portálu HitHit.cz. Dále přináší soubor doporučení, jak vytvořit úspěšnou crowdfundingovou kampaň, a charakteristiku největších amerických a českých crowdfundingových portálů.

Implementation methodology of open source ERP in SME
Polák, Tomáš ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Lieb, Dušan (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou implementace open source ERP systémů v prostředí malých a středních podniků. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky implementace open source ERP systémů. Naplnění předchází stanování manifestu, ze kterého metodika vychází a zhodnocení oblasti implementačních metodik. Popsaná metodika je následně ověřena pomocí případové studie. Hlavním přínosem práce je sestrojena metodika, která popisuje způsob implementace OS ERP podporující úspěšné nasazení podnikových informačních systémů a eliminující často se vyskytující nedostatky.

Globální hodnotové řetězce v kávovém průymslu se zaměřením na Vietnam
Klumparová, Adéla ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat způsob fungování globálních kávových hodnotových řetězců a nabyté poznatky následně aplikovat na případ kávového průmyslu ve Vietnamu. V úvodní kapitole je pozornost věnována nejprve institucionálnímu pozadí hodnotových řetězců, procesům řízení a postupům užívaným v zemědělsko-potravinářském průmyslu. Dále práce obsahuje analýzu globálních kávových hodnotových řetězců, včetně identifikace subjektů angažujících se v řetězci a jejich podílu na tvorbě přidané hodnoty. V následující kapitole je popsán vývoj světového trhu s kávou a produkce nejvýznamnějších světových producentů a vývozců kávy. Práce pojednává rovněž o tématu ekonomické a sociální udržitelnosti a vlivu globálních hodnotových řetězců na životní prostředí. Závěrečná část práce je zaměřena na postavení kávového průmyslu ve Vietnamu, na jeho strukturu a vývoj v posledních 40 letech. Zohledněno je rovněž problematické postavení drobných pěstitelů nebo příležitosti rozvoje místního kávového průmyslu.

Makroekonomický dopad mateřské (a rodičovské) dovolené ve srovnání České Republiky s Brazílií
Kalkusová, Marie ; De Castro, Tereza (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Tato práce zkoumá makroekonomický dopad mateřské a rodičovské/otcovské dovolené v České republice a Brazílii. Práce si také klade za cíl odhadnout makroekonomické náklady při aplikaci českého systému mateřské a rodičovské dovolené v Brazílii a naopak. První kapitola poskytuje teoretický rámec. Porovnává analyzované politiky v obou zemích a zavádí termíny. Druhá kapitola vyjadřuje náklady na mateřskou a rodičovskou dovolenou za roky 2005-2014 v % veřejných výdajů a HDP. Také uvádí simulační model, který odhaduje náklady spojené s aplikací českého modelu mateřské a rodičovské v Brazílii a naopak. Třetí kapitola analyzuje problémy aktuální struktury a navrhuje případná řešení. Výsledky ukazují, že náklady v roce 2014 představovaly 0,71% HDP a 1,66% veřejných výdajů v České Republice a 0,50% HDP a 2,27% veřejných výdajů v Brazílii. Aplikace českého modelu v Brazílii by byla velmi nákladná a v případě opačného scénáře by došlo ke snížení makroekonomických nákladů v České Republice. Práce také analyzuje vliv mateřské a rodičovské dovolené v ostatních oblastech, jako je například trh práce, kde současné nastavení může dlouhodobě znevýhodňovat postavení české ženy ve společnosti. Práce přispívá k velmi aktuální diskusi o vlivu, délce a nákladech mateřské a rodičovské dovolené.

Použití metodiky SCRUM v inovačním procesu firmy
Krbušek, Adam ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Bígl, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodikou SCRUM a jejím využití v inovačním procesu firmy. Hlavním cílem této práce je tvorba konkrétního návrhu využití zmiňované metodiky v inovačním procesu. Práce je rozdělená do tří částí. První část práce se zabývá teoretickými aspekty zkoumané problematiky. V této části se nachází rešerše nalezené literatury, a dále pak výzkum věnující se inovačnímu procesu a metodice SCRUM. V druhé části práce je možné nalézt mapování metodiky SCRUM na Hladíkův proces změny. Také se zde nachází vlastní návrh modelu řízení procesních inovací ve firmě. Třetí část práce je věnována případové studii. Ta se za použití v této práci vytvořeného modelu zabývá ověřením využitelnosti metodiky SCRUM při řízení procesní inovace v reálném podniku. Přínosem této práce je vytvoření vlastního modelu, který je agilní alternativou ke klasickým modelům řízení inovací v podniku.

Návrh metodiky BI řešení v prostředí QlikView
Judová, Eva ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Kunst, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky řešení BI projektů v prostředí QlikView. Hlavním cílem práce je navrhnout doporučený postup řešení reflektující slabá a silná místa při vývoji QlikView aplikací. Průvodní kapitolou do popisované problematiky je kapitola Business intelligence, vysvětlující principy, charakteristiky a důvody zavedení do společnosti. Součástí je vymezení rozdílů mezi tradičními a samoobslužnými řešeními, které slouží jako teoretické východisko pro pochopení zvyšující se atraktivnosti samoobslužných řešení a prostředí navrhované metodiky. Následující kapitola představuje společnost Qlik, jakožto lídra na trhu BI a vlastníka vedoucího produktu QlikView. Uvedeny jsou důvody jejího vzniku, následný vývoj a stávající vize pro vytvoření uceleného pohledu na prostředí, kde vznikl popisovaný produkt. Společně s kapitolou věnující se charakteristice a hlavním přednostem QlikView je tak vytvořena znalostní základna pro realizaci navrhované metodiky. Stěžejní kapitola této diplomové práce vychází z autorčiných zkušeností získaných při realizaci QlikView projektů. Navrhovaná metodika je založená na popisu jednotlivých fází, jejich činnostech, vstupech a výstupech a jejich konkrétní aplikaci v demonstračním prostředí pro oblast pohledávek výrobního podniku. Klíčovým přínosem autorky je upozornění na potenciální problémy během vývoje či poukázání na kritická místa anebo poskytnutí patřičných doporučení a přínosů navrhovaných postupů. Navrhovaná metodika může posloužit jako vhodný průvodce pro projekty samoobslužných řešení realizovaných v QlikView prostředí.

Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.