Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34,081 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.18 vteřin. 


(I)racionalita v rozhodování jedince, jako ekonomického subjektu na území ČR.
Böhm, Tomáš ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je hloubková analýza rozhodovacího procesu v otázkách ekonomického charakteru, u jedince na území České republiky. Na základě získaných poznatků je vyhodnocena míra racionality vyskytující se v jednání spotřebitele. Teoretická část se zabývá nejprve ekonomickým hlediskem rozhodovacího procesu, které zahrnuje především poznatky neoklasické teorie, jejíž základ tvoří kardinalistické a ordinalistické pojetí maximalizace užitku. Následně jsou představeny alternativní přístupy k problematice rozhodování, zaměřující se na subjektivní aspekty lidského usuzování. Vzájemnou syntézou zmíněných přístupů vyvodíme termín behaviorální ekonomie, jehož konkrétní prvky představují meritorní obsah celé práce. Praktická část ověřuje stanovenou hypotézu, že rozhodování odporuje teorii o racionálním jednání jedince. Data získána prostřednictvím dotazníkového šetření, jsou podrobena analytickým postupům, pomocí nichž byla stanovená hypotéza verifikována.

Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014
Antoš, Michal ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Brabec, Petr (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. Stanovenou hypotézou je odlišnost hodnot života ve zkoumaných zemí v důsledku rozdílnosti oblastí tuto hodnotu ovlivňujících. Teoretická část práce se věnuje oblastem přímo nebo nepřímo ovlivňující hodnotu života, a dále je analyzuje a komparuje v rámci zkoumaných zemí. Vybrané oblasti jsou školství, zdravotnictví, trh práce, nerovnost a životní standard. Praktická část přistupuje k výpočtu hodnot života pro jednotlivé státy. Hodnoty života jsou vypočítávány pro tzv. reprezentativního jednotlivce, kýmž je 40-letý obyvatel dané země. V období, ve kterém se počítá hodnota života, je zohledněn důchodový věk a střední délka života. Vypočtené hodnoty jsou dále zkoumány a státům jsou nabídnuta hospodářsko-politická opatření, v důsledku kterých, by mělo v budoucnosti dojít k výraznému zvýšení hodnoty života.

Vývoj hospodářství v Chile v 60. a 70. letech 20. století s důrazem na tržní reformy po roce 1973
Strejčková, Klára ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Ševčík, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza dopadu hospodářských reforem přijatých v Chile v 60. a 70. letech 20. století. Práce se zaměřuje zejména na analýzu vývoje exportu a inflace v kontextu vojenského převratu v roce 1973, který byl přímým důsledkem vlády komunistického prezidenta Salvadora Allendeho mezi lety 1970-1973, jenž se pokusil společnost ekonomicky a sociálně transformovat v socialistickou. V práci byla potvrzena hypotéza, že protržní reformy přijaté po roce 1973 vedly k diverzifikaci chilského exportu a zároveň také k postupné stabilizaci inflace. Ta se v důsledku socialistického řízení Allendeho vlády vyšplhala na hodnotu přesahující 350 %. Práce přináší srovnání dvou velmi rozdílných ekonomických doktrín, které v 70. letech formovaly Chile. Porovnává socialistické řízení vlády, zaměřené na znárodňování soukromého sektoru, s vládou v duchu velmi liberálního, protržního způsobu řízení ekonomiky, založeného na snižování velikosti veřejného sektoru, privatizaci a odstraňování bariér zahraničního obchodu.

Differences and similarities on the approaches of buyers from X and Y generations regarding sustainable procurement
Lacour, Maxime ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Geniaux, Isabelle (oponent)
Zodpovědné zásobování se stalo skutečnou výzvou pro firmy v návaznosti na současné trendy Corporate Social Responsibility (CSR) a pro další eticky orientované zákazníky. Na rozdíl od pojmu "zelené zásobování", tento pojem odpovědných zakázek podporuje společnosti k využívání etického a udržitelného zásobování. Obvyklá kritéria při zadávání veřejných zakázek jako je cena, výkony, inovace, termíny a doba splatnosti, jsou stále více spojovány s těmi více eticky orientovanými. Tato kritéria týkající se etiky kombinují jak sociální tak ekologickou odpovědnost dodavatelů a dalších stakeholders, jako jsou energetické úspory a dodržení určité certifikace. V současné době je mnoho výzev k předkládání nabídek stanovujících také ekologické požadavky na dodavatele nebo subdodavatele, a to i v kategorii nestrategického zásobování. Cílem této práce je porovnat tento přístup odpovědných zakázek mezi kupujícími z generace X a z generace Y: sdílejí stejné názory na zodpovědné zásobování? Jsou pro ně výhody a nevýhody odpovědného zásobování podobné?

Možnosti identifikace botnetové robotické aktivitiy
Prajer, Richard ; Palovský, Radomír (vedoucí práce) ; Pavlíček, Luboš (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá možné způsoby, jak odhalovat robotickou aktivitu botnetů na síti. Nejprve se věnuje jejich detekci založené na analýze úplných paketů, a to prostřednictvím DNS, HTTP a IRC komunikace. Detekci založenou na analýze úplných paketů však shledává z technických i etických důvodů neuplatnitelnou. Poté se zaměřuje na analýzu vycházející ze záznamů metadat o síťových tocích, které upravuje tak, aby byly zpracovatelné strojovým učením. Pomocí různých metod strojového učení pak vytváří detekční modely, jejichž úspěšnost poměřuje. Jako přijatelně úspěšná se pro odhalování robotické aktivity botnetů projevuje metoda bayesovských sítí. Model s její pomocí vytvořený ovšem odhaluje pouze botnety, které již plní úkoly zadávané C&C servery. "Spící" botnety tedy tento model spolehlivě detektovat nedokáže.

Podnikatelský plán v rámci private equity fondu se zaměřením na finanční část
Bartoš, Jan ; Krause, Josef (vedoucí práce) ; Machek, Ondřej (oponent)
Předkládána diplomová práce se věnuje zpracování podnikatelského plánu v rámci private equity fondu, konkrétně výstavbě a provozování plně osvětleného a vytápěného pěstebního skleníku. Plán se zaměřuje, vzhledem k okolnostem vysvětleným v práci, hlavně na finanční část. V teoretické části se autor věnuje vývoji na poli podnikání a private equity. Dále vymezuje všechny důležité relevantní pojmy týkající se podnikatelského plánu, jeho strukturu a přístup při tvorbě. Praktická část vysvětluje konkrétní situaci, za které je o této podnikatelské příležitosti uvažováno a dále se věnuje samotnému plánu. Konkrétně analýze trhu a konkurence, přístupu v marketingu, provozní stránce a podrobně rozebírá finanční plán. Cílem plánu je ověřit očekávání o trhu a ekonomickou stránku celého projektu. K tomu využívá i několik základních kritérií k hodnocení investice.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Integrace počítačů Apple Mac do firemního prostředí
Světlík, Martin ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Rathouský, Tomáš (oponent)
Podniková informatika prochází v posledních letech řadou změn. Čím dál tím více nejsou používaná zařízení závislá na platformě, ale na poskytovaných službách a úrovni bezpečnosti. Ke slovu se čím dál tím více dostávají technologie v cloudu a celá řada společností nabízí zaměstnancům možnost BYOD, tedy Bring Your Own Device. Tato práce se tak zaměřuje na integraci počítačů Apple Mac do firemního prostředí na základě analýzy dnešních přístupů a možností řešení integrace. Důležitou součástí práce je pak průzkum vybraných implementovaných řešení v České republice. Z obou části pak práce nabízí doporučení, která vycházejí z praktických zkušeností společností, které počítače Mac ve velké míře používají a řeší jejich integraci.